Facebook
Naziv: Zagrebačka županija (fond)
Signatura: HR-HDA-34
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1626 - 1907 (Gradivo županije je nastalo u razdoblju 1626-1875, dok se godine 1905-1907. odnose na vrijeme nastanka registraturnih pomagala.)
Arhivske jedinica: 60.12 d/m
Tehničke jedinica: 365 knj. ; 456 kut. ; 8 svež ; 1 mapa
Odgovornost: Zagrebačka županija (stvaratelj) (1626 - 1850)
Zagrebačka županija (stvaratelj) (1861 - 1875)
Povijest jedinice: U vrijeme Hrvatskog kraljevskoga vijeća (1767-1779) pristupilo se sustavnoj obradi i pravilnom čuvanju županijskih i drugih (gradskih, kaptolskih) arhiva u Hrvatskoj. Dopisom od 10. veljače 1770. Vijeće je naredilo da se srede arhivi, izrade odgovarajuća kazala i osigura čuvanje arhiva. Sa županijske skupštine upuen je elaborat županijske komisije za pregled arhiva pod vodstvo podžupana Matije Bornemisa aliter Stolniković de Mikulić, u kojem se iznosi historijat arhiva. Godine 1756. povodom novog uređenja županija izvršena je raspodjela građe Zagrebačke i Križevačke županije, jer su do tada imale zajedničku administraciju, spojenu u vrijeme turskih osvajanja. Arhiv je trebalo svrstati u tri skupine: javna uprava, gospodarstvo i sudstvo (“Publico-politica, Politico-oeconomica i Politico-iuridica negotia”). Te su se osnovne skupine dijelile u podskupine. Tada je previđeno svrstavanje spisa prema skupštinama i izrada upisnika i kazala. Ujedno je bilo predviđeno da pismohranu vodi stalni arhivist. Tijekom 19. stoljeća nekoliko je arhivista radilo na sređivanju arhiva: Valentin Kirinić, Arsenije Belošević, Ferdinand Makanec, Slobodin Lopašić, Albert Štriga. Posebno mjesto u sređivanju arhiva zauzima Josip Karlo Fućko koji je uređivao arhiv 1897-1918. Arhiv županije je bio predan Državnom arhivu u Zagrebu 5. siječnja 1926. od strane Velikog župana Zagrebačke oblasti.
Sadržaj jedinice: Gradivo čine zapisnici Velikih i Malih županijskih skupština (1759-1786. i 1790-1847.) te Upravljajućeg odbora 1848., zajedno sa spisima koji se odnose na predmete o kojima se raspravljalo na županijskim skupštinama. Urbarijalna regulacija 1780. na prostoru županije te spisi vezani uz urbarijalne parnice i urbarijalnih komisija (1697-1891.). Parnice te ini dokumenti pravnog karaktera: očitovanja, prigovori, istrage, svjedočanstva, oporuke i dr. Županijska blagajna te katastri poreza i dike. Istraga zakonitosti plemstva na području Zagrebačke županije, od strane Hrvatskog kraljevskog vijeća i kasnije Ugarskog namjesničkog vijeća.
Izlučivanju: Josip Karlo Fućko koji je uređivao arhiv 1897-1918. izlučio je veliki broj spisa, gotovo polovicu od svih spisa. Najviše su škartirani spisi iz 20. stoljeća, kojih gotovo i nema, dok su najbolje očuvani spisi iz druge polovice 18. stoljeća. Gradivo je sačuvano od sredine 18. st. dok su za ranije razdoblje sačuvani samo fragmenti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi ; Položajni nacrt ; crtež
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je po preuzimanju u Arhiv bilo sređivano prema zatečenoj strukturi Josipa Karla Fućka. Bartol Zmajić je dio gradiva koje se nalazilo u zbirci "Acta neoaquisita", a pripadalo je registraturi Zagrebačke županije, izdvojio i pridružio rečenom fondu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Djelomično su snimljena registraturna pomagala. Signatura snimaka: Z-368 (ZM 7/134) - Z-405 (ZM 7/171)
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-34/V - 1 Zagrebačka županija (vodič)
Restauracija: Restauracija je djelomično provedena.
Identifikator: HR-HDA/AJ 55433
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica