Facebook
Naziv: Hrvatsko kraljevsko vijeće (fond)
Signatura: HR-HDA-12
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Cons. Reg. Cro. (hrvatski)
Razdoblje: 1767 - 1779
Arhivske jedinica: 34.50 d/m
Tehničke jedinica: 45 knj. ; 312 kut.
Odgovornost: Hrvatsko kraljevsko vijeće (stvaratelj) (1767 - 1779)
Povijest jedinice: Po ukidanju Hrvatskog kraljevskog vijeća, Marija Terezija je naredila da se registratura Vijeća preda Ugarskom namjesničkom vijeću. Spisi Vijeća vraćeni su u Hrvatsku polovicom 19. stoljeća. Među gradivom Kr. plemićkog konvikta u Zagrebu, preuzetog u Zemaljski arhiv 1914., pronađeno je tridesetak spisa Hrvatskog kraljevskog vijeća koji su bili uloženi u ovaj fond.
Sadržaj jedinice: Zapisnici sjednica Hrvatskog kraljevskog vijeća na kojima su bili čitani i raspravljani kraljevski nalozi i otpisi, izvješća nižih institucija te povjerenstava. Naredbe vladara oko ustroja i ovlasti Hrvatskog kraljevskog vijeća, instrukcije za institucije na nižim razinama (županije, slobodni kraljevski gradovi), urbarijalne regulacije itd. Zapisnici sjednica Povjerenstva za pobožne zaklade na kojima su bili rješavani predmeti vezani uz rad trivijalnih škola, tiskara i sl. Zapisnici sjednica Povjerenstva za poslove zdravstva na kojima su bili rješavana izvješća nadzornika kostajničke karantene, o bolestima stoke i ostalim pitanjima vezanima uz zdravstvo. Izvješća i dopisi županija, velikih župana i podžupana, kao i Plemenite općine Turopolje, a tiču se cjelokupnog rada županija (uprave samih županijskih ustanova, zatim poreza, maltarine, popisa stanovništva, izvješća o pojedinim parnicama na županijskom sudu, gospodarstvu, istrage zakonitosti i plemstva i dr.). Izvješća i dopisi slobodnih kraljevskih gradova, a tiču se života u tim gradovima (npr. sajmova, objekata u gradovima i dr.). Molbe, predstavke, žalbe i utoci pojedinaca podneseni Hrvatskom kraljevskom vijeću radi zaštite njihovih prava. Dopisi Vrhovnog vojnog zapovjedništva Banske krajine, Varaždinskog i Karlovačkog generalata te Zdravstvenog povjerenstva kojima se izvještavalo Hrvatsko kraljevsko vijeće o događajima na području pod ingerencijom gore navedenih ustanova. Dopisi Slavonske generalkomande i Slavonskog zdravstvenog povjerenstva, sa sjedištem u Osijeku, kojima se izvještavalo Hrvatsko kraljevsko vijeće o izbijanju, odnosno prestanku, pojedinih epidemija među ljudima ili životinjama. Generalkomanda je dostavljala izvješća o pitanjima koja su se ticala vojnih objekata i vojnika. Izvješća upravitelja kostajničke karantene Hrvatskom kraljevskom vijeću. U izvješćima se govori o zdravstvenim prilikama na području pod kontrolom Osmanlija, o prelaženju osmanlijskih podanika na hrvatsko područje te o radu karantene. Izvješća biskupa i vikara o stanju u biskupijama (broju župnika), o sjemeništima pod upravom zagrebačkih, požeških i varaždinskih isusovaca, o trivijalnim školama, stanju u samostanima (broj samostana, redovnika, njihova djelatnost i prihodi). Izvješća Gradačkog gubernija o stanovnicima Kraljevine koji se nalaze na području Štajerske. Dopis Vijeća Intendance u Trstu kojim se traži od Hrvatskog kraljevskog vijeća da se pošalje jedan povjerenik glede pripojenja primorskih krajeva. Izvješća Zagrebačkog i Požeškog kaptola o stanju kaptolskih arhiva, prihodima i dr. Zapisnici sjednica Mješovitog povjerenstva za slobodne kraljevske gradove, na kojima se raspravljalo o dopisima slobodnih kraljevskih gradova upravljenih na Hrvatsko kraljevsko vijeće, vezano uz život u gradovima (nrp. sajmovi). Zapisnici sjednica Gospodarsko - trgovačkog povjerenstva na kojima se raspravljalo o trgovini, javnom gospodarstvu (uzgoj dudova svilca, izvoz vina i sl.) te o unapređenju manufakture. Zapisnici sjednica Računskog povjerenstva na kojima se raspravljalo o računima Školskog fonda, bivšim isusovačkim dobrima, te o podavanjima slavonskih županija za ratnu blagajnu. Izvješća slavonskog i hrvatskog provincijalnog povjerenika glede poreza za vojsku, pitanje novaka i dr. Zapisnici sjednica Povjerenstva za škole na kojima su bila rješavana pitanja vezana uz škole: njihov ustroj, plaće profesora, rasprave o izvješćima Vrhovnog upravitelja škola Zagrebačkog distrikta. Zapisnici sjednica Urbarijalnog povjerenstva na kojima su su bila raspravljana pitanja regulacije odnosa između vlastelinstava i podložnika, regulacije predijalista, decimalista, parnica fiska itd. Pisma pojedinaca (privatnih osoba) upućena Gašparu Hajnalu od Gornjeg Gelera, vijećniku Hrvatskog kraljevskog vijeća i upravitelju bivše imovine isusovaca i javne zaklade za škole, u vezi s njegovom djelatnošću. Naredbe Hrvatskog kraljevskog vijeća Gašparu Hajnalu od Gornjeg Gelera. Koncepti dopisa Hrvatskog kraljevskog vijeća upućenih kako na bana, kao predsjedavajućeg Vijeća i na vijećnike, ukoliko je koncept sastavljalo neko od povjerenstva Vijeća, tako i na vladara (predstavke, proslijeđivanje dopisa nižih ustanova) te na ostale, gore navedne ustanove.
Izlučivanju: Izlučivanje nije bilo provedeno. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno. Sustav je izradio registrator Vijeća Ivan Mihalković, prema sustavu Ugarske dvorske kancelarije. Spisi su podijeljeni u dvije osnovne serije: primljeni i odaslani spisi (koncepti).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-245 (ZM 7/11) - Z-253 (ZM 7/19). Snimljeni spisi. Signature snimaka: Z-860 (ZM 13/1) - Z-970 (ZM 13/111).
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-12/SI - 1 Hrvatsko kraljevsko vijeće (sumarni inventar)
HDA-12/V - 2 Hrvatsko kraljevsko vijeće (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Elenh (kom. 3)
Identifikator: HR-HDA/AJ 3992
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica