Facebook
Naziv: Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi (fond)
Signatura: HR-HDA-13
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Con. Loc. Hung. (hrvatski)
Razdoblje: 1735 - 1849
Arhivske jedinica: 60.67 d/m
Tehničke jedinica: 39 knj. ; 595 kut.
Odgovornost: Ugarsko namjesničko vijeće (stvaratelj) (1735 - 1848)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto polovicom 19. stoljeća (1849-1859.) prilikom restitucije gradiva iz Mađarske.
Sadržaj jedinice: Zapisnik UNV-a s izvješćima bana Balaše o hrvatskim poslovima. Odjel za vojne poslove: novačenje vojske i otpuštanje iz vojne službe; pitanje dezertera; opskrba vojske; vojna kontribucija i uzdržavanje vojske; sukobi između vojske i lokalnog stanovništva; kretanje vojnih jedinica; evidencije pokojnih vojnika; vojne bolnice. Odjel za urbarijalne poslove: zapisnik kraljevskih naredbi vezanih glede urbarijalne regulacije 1780. te ostalo gradivo vezano uz urbarijalnu regulaciju na prostoru Kraljevina Hrvatske i Slavonije te Banata. Odjel za redarstvo: odobravanje ili zabranjivanje kazališnih predstava; praćenje stranaca na području Kraljevine i njihovo protjerivanje; vatrogasna služba; prijave raznih izgreda; prijava šteta od elementarnih nepogoda; evidentiranje odlazaka u inozemstvo i putni listovi. Odjel za upravu škola: plaće nastavnika u gimnazijama i Kraljevskoj akademiji; imenovanje i premještaj nastavnika; primanje polaznika u Plemićki konvikt; Nautička škola u Rijeci; popravci škola. Odjel za nacionalne škole: opis škola na prostoru Vrhovnog ravnatelja škola Zagrebačkog distrikta; stanje hrvatskih školskih zaklada; gradnja i popravci škola; plaće učitelja i orguljaša; opskrba škola i učitelja ogrijevnim drvom. Odjel za školske zaklade: upravljanje školskim i studijskim fondom osnovanim nakon ukidanja isusovačkog reda 1773. Odjel za poreze, namete i daće: odobravanje godišnjih proračuna županijama i gradovima; pregled i kontrola nad godišnjim računskim izvješćima. Odjel za pošte: nadzor poštanskog prometa i istrage zbog izgubljenih pošiljki; davanje poštanskih ureda u zakup; održavanje poštanskih cesta. Odjel za trgovinu: regulacija plovnih putova (Sava, Kupa, Dunav, Drava i Mura); primorske luke (Rijeka, Bakar i Trst); popravci cestovne infrastrukture; nadzor nad brodskim prometom. Odjel za upravu županijama: izbor službenika županija te njihova plaća; gradnja i popravak javnih zgrada u županijama; naputci za velike župane; dopisi između županija i gradova s državnom riznicom. Odjel za svjetovne zaklade: upravljanje zakladama za osnivanje bolnica i sirotišta te njihovo uzdržavanje. Odjel za vjerozakonske zaklade: upravljanje gospodarstvom crkvenih dobara (davanja u zakup dobra koja su pripadala ukinutim crkvenim redovima). Odjel za crkvu: zapisnici vezani uz regulaciju župa zagrebačke dijeceze (1784-1787.); plaće biskupa, kanonika i ostalih crkvenih službenika; natječaji za upražnjena kanonička mjesta; uzdržavanje sjemeništa i nemoćnih svećenika; prihodi župa, samostana i Vranskog priorata; popravak crkvenih zgrada. Odjel za crkvene zaklade: crkvene i pobožne zaklade. Odjel za političku upravu: nadzor nad javnom upravom (putni listovi; izvješća o kretanju pojedinih osoba; povrede javnog reda i sigurnosti; štete od elementarnih nepogoda). Odjel za gradove: izbor gradskih poglavarstava; plaće gradskih službenika; nadzor i odobravanje nad gradskim zapisnicima; nadzor nad gradskim blagajnama; cehovi. Odjel za Karlovačku arhiepiskopiju: zapisnici konzistorijalnih sjednica glede crkvene uprave metropolije i eparhije; računi; popisi svećenstva, redovnika i pravoslavnog stanovništva; izbori novog metropolita; plaće svećenika; gradnje i popravci crkvenih zgrada; tiskanje crkvenih knjiga; svetkovanje blagdana. Odjel za siročad: nadzor nad imovinom siročadi.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno u pismohrani Ugarskog namjesničkog vijeća u Budimpešti. Za skupinu hrvatsko-slavonskih spisa napravljeni su popisi i kazala prilikom prve restitucije gradiva polovicom 19. stoljeća.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-253 (ZM 7/19)-Z-258 (ZM 7/24). Snimljen dio gradiva. Signature snimaka: Z-1289 (ZM 18/1) - Z-1726 (ZM 18/434)
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-13/ - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 6
HDA-13/P - 2 Hrvatsko-slavonski spisi Kr. ugarskog namjesničkog vijeća (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 6: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Povjerenstvo za utvrđivanje plemstva
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 15); Elenh (kom. 22)
Opća napomena: Registraturna pomagala su zapravo primopredajni popisi nastali tijekom restitucije gradiva u Budimpešti. Ima ih ukupno 30, jer su u pojedine knjige uvezani par elenha, odnosno kazala.
Identifikator: HR-HDA/AJ 3993
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica