Facebook
Naziv: Zemaljska Vlada. Odjel za pravosuđe (fond)
Signatura: HR-HDA-81
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZVOP (hrvatski)
Razdoblje: 1869 - 1922
Arhivske jedinica: 50 d/m
Tehničke jedinica: 253 knj. ; 337 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za pravosuđe (stvaratelj) (1869-1921)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata, po službenoj dužnosti. Najprije je 1951. godine preuzeto od Ministarstva pravosuđa NRH (akv. br. 22/1951), kad su preuzeti pretežno spisi, potom 1960. godine iz nepoznatog izvora, te 1976. od Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu SRH (akv. br. 3/1976), kad su preuzete uredske knjige, poglavito urudžbeni zapisnici i kazala. Godine 2002. preuzeta je od Pravnog fakulteta u Zagrebu manja količina gradiva ovoga Odjela, pomiješana s nešto gradiva drugih pravosudnih ustanova s kraja 19. i poč. 20. st. (akv. br. 19/2002).
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čine spisi koji su organizirani prema tematskim svescima. Većinom su sačuvani propisi i okružnice, spisi o organizaciji pravosudnih ustanova, personalije pravosudnih službenika, spisi o dodjeli odlikovanja, svečanostima i imenovanju crkvenih velikodostojnika te oni kojima se prati rad kaznionica i materijalno-financijsko poslovanje pravosudnih ustanova, a u manjoj mjeri o odvjetnicima i javnim bilježnicima, građanskim parbenim i vanparbenim te kaznenim predmetima i drugo. Pored toga sačuvane su knjige normalija, tj. kazalo pravnih propisa i okružnica, gradivo Ravnateljstva pomoćnih ureda 1903-1921, spisi o urbarskim posjedima 1874-1910, evidencije kažnjenika 1879/1922, statistički pregledi stanja u kraljevskim zemaljskim kaznionicama 1885-1894, evidencije o stanju sudbenog osoblja 1871-1907, iskaz stručnih pravosudnih ispita 1905-1920, te različite uredske knjige: pored urudžbenih zapisnika i kazala, to su brojevnici, referentske, priručna i otpremna knjiga.
Izlučivanju: Gradivo je izlučivano kod stvaratelja ili imatelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su organizirani prema izvornoj podjeli na tematske sveske.
Za razdoblje 1869-1882 godine: I. Pravni propisi i okružnice, II. Organizacija pravosudnih ustanova i imenovanje osoblja, III. Odlikovanja i svečanosti, imenovanja crkvenih velikodostojnika, IV. Personalije V. Odvjetnici i javni bilježnici, VI. Pravna pomoć u inozemstvu i saborske interpelacije glede pravosuđa, VII. Takse i nadzor nad društvima, VIII. Građanski parbeni i vanparbeni predmeti, IX. Kazneni predmeti, X. Poslovni iskazi i vizitacije pravosudnih ustanova, XI. Materijalno-financijsko poslovanje pravosudnih ustanova, XII. Razno, XIII. Kaznionice, XIV. Gruntovnice.
Razdoblje 1882-1913 i 1917-1921: I. Pravni propisi i okružnice, II. Personalije pravosudnih službenika i službenika Odjela za pravosuđe, III. Materijalno-financijsko poslovanje pravosudnih ustanova, IV. Kaznionice i popravilišta, V. Odvjetnici i javni bilježnici, VI. Građanski parbeni i vanparbeni predmeti, VII. Kazneni predmeti, VIII. Gruntovnice IX. Razno.
Razdoblje 1914-1917: A. Pravni propisi i okružnice (normalije) B. Personalije C. Materijalno-financijsko poslovanje pravosudnih ustanova D. Erarske nekretnine i pripomoći E. Organizacija pravosudnih ustanova F. Kaznionice i popravilišta G. Odvjetnici i javni bilježnici H. Građanski parbeni i vanparbeni predmeti, pozakonjenja i skrbništva I. Kazneni predmeti K. Gruntovnice.
Knjige su popisane na razini pojedinačnih komada, a spisi sumarno po kutijama, tako da se prati redoslijed svezaka unutar jednogodišnjih razdoblja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Napomena o jezicima i pismima: Preteže hrvatski jezik. U manjoj mjeri spisi su pisani njemačkim jezikom.
Obavijesna pomagala: HDA-81/P - 1 Zemaljska vlada. Odjel za pravosuđe. (popis)
HDA-81/P - 2 Zemaljska vlada. Odjel za pravosuđe - Zagreb (1869-1921) (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 70: Namjesničko vijeće
HR-HDA- 73: Carsko kraljevsko ministarstvo pravosuđa
HR-HDA- 77: Kraljevski ministar hrvatsko-slavonsko-dalmatinski u Budimpešti
HR-HDA- 78: Zemaljska vlada. Predsjedništvo
HR-HDA- 133: Odjeljenje Ministarstva pravde Kraljevine SHS u Zagrebu
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori nalaze se i inozemnim arhivima, poglavito u Austriji (Ministarstvo pravosuđa u Općem upravnom arhivu u Beču) i Srbiji (Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije u Arhivu Srbije).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4064
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica