Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica (1943 - 1945) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Prema literaturi stvaratelj je osnovan odlukom Inicijativnog Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Krk na dijelu područja predratne općine Dubašnica u srpnju ili kolovozu 1943. godine dok je otok još bio pod talijanskom okupacijom.
Povijest: Stvaratelj je bio jedini organ vlasti na svom području u razdoblju od kapitulacije Italije do nove okupacije otoka tj. od 18.9.1943. do početka studenog iste godine kada prelazi u ilegalne uvjete djelovanja. Njegov rad nasilno je prekinut 1944. ali se ponovo reorganizira. Kroz gradivo prati se intenzivnija aktivnost u drugoj polovici 1944. Po završetku rata na otoku 18.4.1945. Općinski NOO Poljica prerasta u legalni organ državne vlasti. U vrijeme ilegalnog djelovanja stvaratelja na području Dubašnice legalnu vlast predstavlja općinsko poglavarstvo, postavljeno od strane njemačkih okupacijskih vlasti i pod nadležnošću Upravnog povjereništva Sušak - Krk u okviru njemačke operativne zone "Jadransko primorje". U Poljicama je kao predstavnik te općinske vlasti djelovao mjesni starješina.
Sjedišta: Poljica (Krk) (1943 - 1945)
Djelatnost: NOO-i su istovremeno politički organi, "narodne organizacije kojima rukovode po narodu izabrani predstavnici" i organi državne vlasti u svom djelokrugu. Područja za općinske i seoske NOO-e određuje kotarski NOO. Stvaratelj je uglavnom imao prenesenu nadležnost, postupao je po uputstvima KNOO-a Krk, izvršavao odluke i naredbe, podnosio izvješća o svom radu, dostavljao razne podatke, vodio različite evidencije. Posredovao je između njemu podređenih mjesnih i seoskih NOO-a i nadređenog KNOO-a Krk.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Poslovnik o radu NOO-a usvojen na I. zasjedanju ZAVNOH-a, 14.61943. (ZAVNOH - Zbornik dokumenata 1943, Zagreb 1964, str. 224-230); Uputstva za organizaciju i rad NOO-a kao organa državne vlasti slobodne Hrvatske u DFJugoslaviji, ožujak 1944. (ZAVNOH - Zbornik dokumenata 1944, Zagreb 1970, str. 341-365); Odluka o ustrojstvu i poslovanju NOO-a i narodno-oslobodilačkih skupština Federalne države Hrvatske, III. zasjedanje ZAVNOH-a, svibanj 1944 (Isto, str. 668-670). Osim tih temeljnih dokumenata djelovanje općinskih NOO-a bitno uređuju brojna uputstva i političke odluke viših vlasti privremenog značenja.
Stvaratelj je teritorijalno bio nadležan za sela: Linardić, Milohnić, Bajčić, Nenadić, Brusić, Brzac, Skrbčić, Žgaljić te zaseoke Kapovci i Glavotok. Imao je nadležnost nad NOO-ima niže razine. Ona se početkom listopada 1943. protezala na 3 rajonska (Poljica, Linardić, Brusić) i 9 seoskih. Već u studenom iste godine Općinski NOO Poljica ima novu administrativnu podjelu. sastoji se od 8 MNO-a: Poljica, Bajčić, Nenadić, Brusić, Žgaljić, Linardić, Milohnić i Brzac. Tijekom 1944. broj područnih MNO-a smanjije se na sedam.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema propisima općinski NOO-i biraju se na općinskim zborovima i mogu brojati do 15 članova. Imaju plenum i izvršni odbor, kao izvršni organ plenuma. Izvršni odbor može za izvjesne poslove imenovati posebne komisije kao pomoćna i savjetodavna tijela bilo odjelu, bilo predsjedniku NOO-a. Plenumi općinskih i kotarskih NOO-a biraju između sebe predsjednika, potpredsjednika i tajnika, koji čine predsjedništvo NOO-a. Propisi ostavljaju mogućnost da se i kod općinskih NOO-a unutar izvršnog odbora organiziraju odjeli. Dodatno se pojašnjava da u općinskim NOO-ima ne postoje odjeli u punom smislu riječi, nego tajnik i nekoliko namještenika, dok članovi NOO-a samo primaju pojedina zaduženja.
U jesen 1943. u Općinski NOO Poljica ulaze i svi predsjednici mjesnih NOO-a s njegovog područja. U to vrijeme unutar odbora osnovan je i Prijavni ured radi evidentiranja pridošlica na područje općine. Kroz 1944. i 1945. godinu djeluju odjeli: upravni, financijski, gospodarski, prehrambeni, odjel obnove zemlje, sudski, socijlno-politički, propagandni te zaduženja odbornika po zdravstvu i prosvjeti. Na čelu odjela su pročelnici. Bilježi se i djelovanje komisija: gospodarska, sudska te za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača.
Pitanje administracije u NOO-ima uređuju Uputstva za organizaciju i rad NOO-a kao organa državne vlasti slobodne Hrvatske u DF Jugoslaviji iz ožujka 1944, također Odjel unutrašnjih poslova ZAVNOH-a izdao je pod br. 673 od 3.12.1944. Uputstva o kancelarijskom poslovanju NOO-a. Za svaki NOO vodi se jedinstven urudžbeni zapisnik. Osim redovnog urudžbenog zapisnika NOO-i su bili obvezni voditi i povjerljive urudžbene zapisnike. Uz urudžbeni zapisnik bilo je potrebno voditi i kazalo. Svi dovršeni spisi ulažu se pod rednim brojem u arhiv jedinstven za cijeli NOO. Uredsko poslovanje nije vođeno sustavno i kontinuirano.
Opći kontekst: Stvaratelj djeluje za vrijeme Drugog svjetskog rata u kontekstu formiranja organa vlasti unutar Narodnooslobodilačkog pokreta, koji su već prema ratnim okolnostima djelovali ilegalno i polulegalno na okupiranom području ili otvoreno kao jedina tijela uprave na slobodnom području.
Stvaratelji: (1943 - 1945)
(1943 - 1945)
(1945 - 1952)
Napomena o vezama: Općinski NOO Dubašnica vezan je sa stvarateljem jer su dva općinska NOO-a formirana na području predratne općine Dubašnica. Radi se o horizontalnoj povezanosti.
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica