Facebook
Naziv: Stambena zajednica "Brajda" - Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1959 - 1964
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Nisu pronađeni točni podaci o osnivanju.
Povijest: U travnju 1959. prestaje važiti Uredba o upravljanju stambenim zgradama iz 1953, a proglašen je Opći zakon o stambenim zajednicama (Službeni list FNRJ, br. 16/1959). U Rijeci stambene zajednice djeluju do lipnja 1964. kada Skupština općine Rijeka donosi zaključak kojim se konstatira osnivanje mjesnih zajednica, među njima i Mjesne zajednice Brajda, a time prestaju postojati istoimene stambene zajednice. Na mjesne zajednice prelaze prava i obveze te sredstva ukinutih stambenih zajednica.
Djelatnost: Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava uređena je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 52/1953). Stambene zajednice bile su tijela društvenog upravljanja određenim brojem stambenih zgrada i terena na kojima su one podignute. Poslove administracije vrši uprava koja ju zastupa i u imovinskopravnim poslovima. Uprava stambene zajednice brine se o zakonitosti rada stambene zajednice, sklapa ugovore o korištenju stanova prima i daje otkaze ugovora, sklapa ugovore vezane za održavanje zgrada, evidentira stanove, naplaćuje stanarinu, satavlja prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, osigurava zgrade i dr.
Nadležnost / Izvori ovlasti: U travnju 1959. prestaje važiti Uredba o upravljanju stambenim zgradama iz 1953, a proglašen je Opći zakon o stambenim zajednicama (Službeni list FNRJ, br. 16/1959). i Zakon o stambenim odnosima. U srpnju 1964. usvojen je savezni Zakon o prestanku važenja Općeg zakona o stambenim zajednicama (Službeni list SFRJ, br. 31/1964) po kojem stambene zajednice nastavljaju rad do osnivanja mjesnih zajednica a najduže do 31.5.1965.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela stambene zajednice su savjet kao najviši organ sastavljen od članova izabranih na zboru birača iz redova građana, izvršni odbor savjeta kao izvršni i upravni organ stambene zajednice kojeg bira savjet iz redova svojih članova, tajništvo i nadzorni odbor i mirovno vijeće. Tajništvo zajednice je upravni organ zajednice čija nadležnost je obavljanje upravnih i tehničkih poslova za kolektivna tijela zajednice kao i cjelokupna administrativna i tehnička služba. Uz tajnika radi potreban broj stručnih i pomoćnih službenika. Nadzorni odbor zajednice bira se neposredno na zboru birača, a vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem svih tijela zajednice, posebno nad financijskim i materijalnim poslovanjem. Servisi su poslovne jedinice stambene zajednice, komunalne privredne oragnizacije, ali bez statusa pravne osobe. Imaju pravila koja donosi savjet stambene zajednice. Uz ostale servise sa Stambenom zajednicom "Partizan" dijelio je građevinski servis.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-746 Stambene zajednice u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 19553
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica