Facebook
Naziv: Stambena zajednica "Partizan" - Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1959 - 1964
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Stvaratelj je osnovan rješenjem Odjela za komunalne poslove Narodnog odbora općine "Stari grad" Rijeka broj 01/L-18117/1-1959 od 4.12.1959. godine.
Povijest: U Rijeci stambene zajednice djeluju do lipnja 1964. kada Skupština općine Rijeka donosi zaključak kojim se konstatira osnivanje mjesnih zajednica, među njima i Mjesne zajednice Partizan, a time prestaju postojati istoimene stambene zajednice. Na mjesne zajednice prelaze prava i obveze te sredstva ukinutih stambenih zajednica.
Djelatnost: Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava uređena je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 52/1953). Stambene zajednice bile su tijela društvenog upravljanja određenim brojem stambenih zgrada i terena na kojima su one podignute. Poslove administracije vrši uprava koja ju zastupa i u imovinskopravnim poslovima. Uprava stambene zajednice brine se o zakonitosti rada stambene zajednice, sklapa ugovore o korištenju stanova prima i daje otkaze ugovora, sklapa ugovore vezane za održavanje zgrada, evidentira stanove, naplaćuje stanarinu, satavlja prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, osigurava zgrade i dr.
Nadležnost / Izvori ovlasti: U travnju 1959. prestaje važiti Uredba o upravljanju stambenim zgradama iz 1953, a proglašen je Opći zakon o stambenim zajednicama (Službeni list FNRJ, br. 16/1959) i Zakon o stambenim odnosima. U srpnju 1964. usvojen je savezni Zakon o prestanku važenja Općeg zakona o stambenim zajednicama (Službeni list SFRJ, br. 31/1964) po kojem stambene zajednice nastavljaju rad do osnivanja mjesnih zajednica a najduže do 31.5.1965.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela stambene zajednice su savjet kao najviši organ sastavljen od članova izabranih na zboru birača iz redova građana, izvršni odbor savjeta kao izvršni i upravni organ stambene zajednice kojeg bira savjet iz redova svojih članova, tajništvo i nadzorni odbor i mirovno vijeće. Tajništvo zajednice je upravni organ zajednice čija nadležnost je obavljanje upravnih i tehničkih poslova za kolektivna tijela zajednice kao i cjelokupna administrativna i tehnička služba. Uz tajnika radi potreban broj stručnih i pomoćnih službenika. Nadzorni odbor zajednice bira se neposredno na zboru birača, a vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem svih tijela zajednice, posebno nad financijskim i materijalnim poslovanjem. Servisi su poslovne jedinice stambene zajednice, komunalne privredne oragnizacije, ali bez statusa pravne osobe. Imaju pravila koja donosi savjet stambene zajednice.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-746 Stambene zajednice u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 19554
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica