Facebook
Naziv: Ekonomski biro Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1959
Normativni nazivi: Ekonomski biro Rijeka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ekonomski biro - Poduzeće za organizaciju, instruktažu i reviziju privrednih organizacija Rijeka (1954 - 1956) (hrvatski)
Ekonomski biro u likvidaciji (1956 - 1959) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovala Zanatska komora Rijeka rješenjem br. 322 od 28.VI.1954. godine, odobrenje za konstituiranje poduzeća dao je Narodni odbor grada Rijeke, Odjel za privredu, rješenjem br. 20723 od 17.VIII.1954. godine.
Povijest: Poduzeće je 16.VII.1954. registrirano kod Okružnog suda u Rijeci pod br. 270/54-2 u registarskom listu br. 127 svezak II., a 20.IV.1955. izvršen je prijenos u registar poduzeća i radnja Okružnog privrednog suda u Rijeci. Biro je započeo radom tek 1.III.1955. godine. Kroz 1955. godinu vodio je knjigovodstvo za 16 obrtničkih radnji. Na poslovanje poduzeća značajno je utjecalo pomanjkanje osnovnih sredstava i kancelarijskog prostora kao i pomanjkanje potrebnog broja stručnog osoblja što je i dovelo do zaključka kolektiva na sjednici od 12.IV.1956. godine o suglasnosti da se poduzeće stavi u redovnu likvidaciju. Savjet za privredu NO-a općine Stari Grad Rijeka na sjednici od 12.IV.1956. razmatrao je situaciju poduzeća i suglasnost kolektiva te je donio zaključak da se na Skupštinu NO-a općine podnese prijedlog o likvidaciji. NO općine Stari Grad, Odsjek za privredu 7.V.1956. godine donio je rješenje br. 7924/56-II-Mb kojim se određuje prestanak poduzeća i pokreće postupak likvidacije. Postupak likvidacije upisan je u registar poduzeća i radnji Okružnog privrednog suda u Rijeci rješenjem br. Fi 355/58-2 tek nakon promjene likvidacijskog upravitelja 19.VI.1958. godine.
Sjedišta: Rijeka (1954 - 1959)
Djelatnost: Iako je u predmetu poslovanja imao pomoć kod organizacije zanatskih poduzeća i radnji, vršenje instruktaže, revizije i ekonomske promidžbe, svoje poslovanje ograničio je uglavnom na vođenje knjigovodstva za obrtničke radnje koje nisu imale svoje knjigovodstvo.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Stvaratelj je osnovan, organiziran i likvidiran temeljem Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredbe o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredbe o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954).
Unutarnji ustroj / genealogija: Pravila poduzeća donesena su 31.VII.1954. godine. Poduzećem je upravljao radni kolektiv putem upravnog odbora. Zbog nedovoljnog broja zaposlenika ukupan radni kolektiv je predstavljao radnički savjet poduzeća koji po statutu ima najviše ovlasti u odlučivanju o poslovanju (donošenje privrednog plana, prihvaćanje završnog računa, donošenje normativnih akata, biranje upravnog odbora i dr.). Radničkom savjetu odgovaran je upravni odbor sastavljen od tri člana uključivo i direktora poduzeća. Upravni odbor donosi prijedloge akata o kojima odlučuje radnički savjet, stara se o pravilnom i racionalnom poslovanju poduzeća, donosi rješenja o prigovorima zaposlenika, plan godišnjeg odmora, osigurava pravilnu primjenu propisa iz radnih odnosa, donosi rješenja o otvaranju novih radnih mjesta i drugo. Direktor se postavlja natječajem, on rukovodi poduzećem u granicama zaključaka upravnog odbora i radničkog savjeta, zaključuje ugovore u ime poduzeća, zastupa poduzeće, donosi rješenja o zasnivanju i prestanku radnih odnosa, osigurava disciplinu. Prema pravilima poduzeće je imalo odjel za organizaciju, fuziju i likvidaciju poduzeća, odjel za vođenje knjigovodstva, odjel za instruktažu i reviziju te odjel za administraciju.
Stvaratelji:

Napomena o vezama: Stvaratelj je također bio vezan za obrtničke radnje kao svoje klijente te srodnom djelatnošću za slične biroe i servise ("Biroservis“ Rijeka, „Zvijezda-servis“ Rijeka).
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1046 Ekonomski biro Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 24653
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica