Facebook
Naziv: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1952
Normativni nazivi: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka (1947 - 1948) (hrvatski)
Preduzeće za saobraćaj putnika i turista Putnik (1947 - 1951) (hrvatski) (Službeni naziv poduzeća na saveznoj razini.)
Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija (1948 - 1951) (hrvatski)
Putnik. Primo-predajna komisija Filijale Opatija (1951 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Državno privredno poduzeće općedržavnog značaja pod nazivom Preduzeće za saobraćaj putnika i turista Putnik, skraćeno Putnik, sa sjedištem u Beogradu, osnovano je rješenjem Vlade FNRJ IV br. 934 od 6.V.1947. godine, a temeljem rješenja Ministarstva financija FNRJ IV br. 28645 od 11.VII.1947. upisano je u registar državnih privrednih poduzeća općedržavnog značaja pod rednim br. 239, sv. I (SL FNRJ, br. 63/1947).
Povijest: Radilo se o rekonstituiranju tvrtke koja je kao dioničko društvo, osim u ratno vrijeme, kontinuirano djelovala u Jugoslaviji od 1923. godine i bila nositelj turističkog razvoja u zemlji. Direkcija poduzeća nalazila se u Beogradu, a njoj su bile podređene filijale u Beogradu, Skoplju, Sarajevu, Splitu, Rijeci, Zagrebu i Ljubljani, koje su u svom sastavu imale poslovnice (u trenutku registracije ukupno 24). Filijala Rijeka je u proljeće 1948. premještena u Opatiju. Stvaratelj je djelovao do 1951. godine kada je izvršena decentralizacija i temeljita reorganizacija Putnika. Vlada FNRJ je 28.VI.1951. godine pod br. 3233 donijela rješenje o prijenosu poduzeća iz nadležnosti Vlade FNRJ u nadležnost vlada republika (SL FNRJ br. 32/1951). Filijale, među njima i ona u Opatiji, sa svojim poslovnicama prenose se u nadležnost republičkih vlada u svrhu osnivanja republičkih poduzeća. Umjesto jednog saveznog poduzeća s filijalama i poslovnicama na ukupnom području FNRJ, osnovano devet novih samostalnih poduzeća republičkog značaja koja su zadržala naziv Putnik. Primopredaja dotadašnjih filijala i poslovnica kao i Direkcije trebala se prema istom rješenju izvršiti s danom 1.VII.1951. i to putem komisija koje je određivala Glavna uprava za turizam i ugostiteljstvo FNRJ. Viša primopredajna komisija pri Glavnoj upravi za turizam i ugostiteljstvo FNRJ imenovala je 26.VI.1951. godine pod br. 4 članove primopredajne komisije za likvidaciju odnosno primopredaju Filijale Opatija i poslovnice u Rijeci (HR-DARI-1084, Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija, Postspisi: Rješenje o imenovanju primopredajne komisije, 1951.). Komisija je djelovala od lipnja 1951. do listopada 1952. godine. Novo samostalno poduzeće republičkog značaja „Putnik“ poduzeće za saobraćaj putnika i turista Rijeka sa sjedištem u Rijeci osnovano je rješenjem Vlade NR Hrvatske pod br. pov. 387/1951 od 6.VII.1951. godine (NN, br. 63/1951).
Sjedišta: Rijeka (1947 - 1948); Opatija (1948 - 1952)
Djelatnost: U predmetu poslovanja poduzeće je imalo suradnju na unaprjeđenju putničkog i turističkog prometa, organizaciju kolektivnih putovanja, posjeta turističkim mjestima, izložbama i slično, obavljanje i održavanje turističkog automobilskog prometa, obavljanje novčanih i valutnih poslova u vezi s turizmom, prodaju voznih i drugih karata za putnički promet u zemlji i inozemstvu, promidžbu turizma u zemlji i inozemstvu.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Poduzeće je osnovano i djelovalo temeljem Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima (SL FNRJ br. 62/1946), Uredbe o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ br. 50/1946) te Pravilnika o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ br. 66/1946). Primopredajna komisija djelovala je temeljem Uputstva za rad primopredajnih komisija za primopredaju Poduzeća za saobraćaj putnika i turista u FNRJ "Putnik" i Pravilnika o organizaciji i radu komisija za primopredaju Poduzeća za saobraćaj putnika i turista u FNRJ "Putnik“.
Unutarnji ustroj / genealogija: Svojim mjestom u organizaciji saveznog Putnika stvaratelj je najviše bio vezan uz Direkciju Beograd i poslovnice u svom sastavu. Filijala je u svom sastavu 1947. godine imala poslovnice u Sušaku, Rijeci, Opatiji i Crikvenici. Već 1948. otvorene su i poslovnice u Puli i Rabu. Poslovnice Sušak, Rijeka i Opatija koje su do reorganizacije 1947. djelovale kao sastavni dijelovi izravno centraliziranog sustava poduzeća, samo su nastavile djelovati uključene u filijalu, bez prekida administrativne godine započete u siječnju 1947. godine. Filijala nije imala operativnu funkciju već je djelovala isključivo kao administrativno i upravno tijelo poslovnica. Poslovnice su bile različitog profila. Poslovnica Rijeka bila je uglavnom tranzitno-inicijativnog značaja s nešto receptivnog poslovanja dok je poslovnica Opatija imala isključivo receptivne poslove i organizaciju lokalnih izleta. Slično poslovnici u Opatiji, ali više sezonski, djelovala je poslovnica u Crikvenici. Poslovnica u Rabu obavljala je isključivo u ljetnim mjesecima receptivne i informativne poslove dok je ona u Puli bila informativnog značaja s nešto prodaje željezničkih i parobrodskih karata.
Stvaratelji: (1951 - )
(1947 - 1949)
(1951 - )
(1948 - 1952)
(1947 - 1951)
Napomena o vezama: Svojim mjestom u organizaciji saveznog Putnika stvaratelj je najviše bio vezan uz Direkciju Beograd. Najviše tijelo po pitanju turizma u državi ujedno i upravni organ saveznim poduzećima iz područja turizma, od 1947. godine bila je Glavna uprava za turizam pri Ministarstvu trgovine i snabdijevanja FNRJ, odnosno od 1948. godine Komitet za turizam i ugostiteljstvo Vlade FNRJ. Ukidanjem komiteta 1951. godine turizam prelazi pod nadležnost Glavne uprave za turizam i ugostiteljstvo pri Savjetu za promet robom Vlade FNRJ. Na republičkoj razini od 1949. do 1951. najviše nadređeno tijelo bio je Komitet za turizam i ugostiteljstvo Vlade NRH. U svom poslovanju stvaratelj je bio u redovitoj komunikaciji sa inozemnim putničkim agencijama („Čedok“ iz Praga, „Ibusz“ iz Budimpešte) i hotelskim poduzećima u Opatiji.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1084 Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija (stvaratelj)
Literatura: M. Panić. Kako organizovati "Putnik", Turizam i ugostiteljstvo , br. 11/1952. .str. 513-515
I. Antunac. Turistička organizacija u Jugoslaviji. Postanak i razvitak, Zagreb, 1967..
Napomena: Vezano uz naive stvaratelja, uU službenim glasilima i literaturi kao i u samom gradivu, posebno u tekstualnom dijelu spisa, ponekad je korišten naziv s navodnicima te umjesto oblika preduzeće oblik poduzeće. U opisu su korišteni nazivi stvaratelja s njegovih pečata.
Identifikator: HR-DARI/S - 25492
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica