Facebook
Naziv: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1084
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-144 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. (Knjige su unutar kutija.); 8 kut.
Odgovornost: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu neformalno pridruženo zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. Sređivanjem fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DAR-a nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo je nepotpuno. Sadrži pomoćne uredske knjige (opće urudžbene zapisnike, povjerljive urudžbene zapisnike, personalni urudžbeni zapisnik) i važniju, također nepotpunu, financijsku dokumentaciju. Nažalost, nisu sačuvani opći spisi, ali njihov nedostatak donekle mogu nadoknaditi urudžbeni zapisnici koji također imaju određenu informativnu vrijednost. U opisanim predmetima se nalaze djelomični podaci o klijentima, vrstama usluga, osoblju, poslovnim partnerima, problemima i slično. Fond sadržava i spise primopredajne komisije iz razdoblja likvidacije. U njima se već može pratiti razvoj događaja nakon osnivanja novog republičkog poduzeća u Rijeci, određeni sporovi oko nadležnosti novog poduzeća prema osoblju primopredajne komisije, nedovoljno jasni odnosi između različitih razina složene strukture saveznog poduzeća u rasformiranju.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju u pismohrani niti u arhivu ali prema profilu gradiva reklo bi se da je ono u nekom trenutku strogo odabrano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Poslovnice Sušak, Rijeka i Opatija koje su do reorganizacije 1947. godine djelovale kao sastavni dijelovi izravno centraliziranog sustava poduzeća ušle su u novi sustav poduzeća bez prekida administrativne godine započete u siječnju 1947. godine. Stoga je administrativno i arhivistički u gradivu bilo teško odrediti granicu fondova pa je dio gradiva ovog fonda iz tehničkih razloga ostao u fondu HR-DARI-990, PUTNIK A.D. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Poslovnice (filijale) Sušak, Rijeka, Opatija.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige su smještene u kutijama zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Povjerljiva dokumentacija, 2. Opća dokumentacija, 3. Personalna dokumentacija, 4. Računovodstvena dokumentacija, 5. Postspisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1084/SI - 1 Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 89: Narodni odbor gradske općine Opatija
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 627: "Putnik" savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb (Jedinica HR-HDA-627-3, Arhiv filijale Opatija (1949-) u količini od dvije kutije.)
HR-DARI- 990: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Poslovnice (filijale) Sušak, Rijeka, Opatija (Serija HR-DARI-990-3, Bruto bilanca iz 1947. Tehnički se nisu mogli odvojiti izvorno jedinstveni dijelovi gradiva pojedinih poslovnica iz 1947. tijekom koje je došlo do promjene i kada se retroaktivno sređivalo poslovanje, pa je mali dio gradiva ovog fonda ostao u fondu. )
HR-DARI- 1085: "Putnik" poduzeće za saobraćaj putnika i turista. Direkcija Rijeka
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1103: Glavna uprava za turizam i ugostiteljstvo Savjeta za promet robom Narodne Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 10)
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije u Beogradu pod brojem fonda 7 nalazi se fond Putnik – preduzeće za saobraćaj putnika i turista (1946.-1952.) kao i fondovi najviših državnih tijela nadležnih za pitanja turizma: Ministarstvo trgovine i snabdijevanja Vlade FNRJ, pod brojem fonda 163, te Savjet za promet robom Vlade FNRJ, pod brojem 167. Poduzeće „Putnik“ u Beogradu i danas djeluje i moguće je da u svojoj pismohrani čuva gradivo iz razdoblja referentnog za djelovanje stvaratelja.
Identifikator: HR-DARI/AJ 133739
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica