Facebook
Naziv: Narodni odbor gradske općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-89
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOGO Opatija (hrvatski)
Alternativni nazivi: Narodni odbor grada Opatija (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 65 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1955
Arhivske jedinica: 5.71 d/m
Tehničke jedinica: 68 knj. ; 36 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Narodni odbor gradske općine Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani SO Opatija, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Dio fonda preuzet je 1970. zajedno s arhivalijama niza stvaratelja s područja Lovrana, Matulja, Voloskog-Opatije i Veprinca. Preostali dijelovi fonda preuzimani su sukcesivno od više imatelja 1989, 1992, 1993, 1999. i 2001. godine. Fond se prvi put spominje 1984. u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj kao nesređen. Tada je, u svojstvu predspisa, obuhvaćao i gradivo Gradskog narodnog odbora Opatija 1945-1948 (HR-DARI-322). Potonje gradivo je izdvojeno iz predmetnog fonda 1988. kada je arhivistički sređivan fond Gradski narodni odbor Opatija. Godine 1991. za predmetni fond je izrađen privremeni inventar, koji je nakon preuzimanja većeg dijela fonda 1992. i 1993. godine preoblikovan u sumarni inventar. Oko 0,5 d/m gradiva preuzeto je 1999. od Ureda državne uprave u PGŽ - Ispostava Opatija i 2001. godine od Turističke zajednice Opatija.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970, 1989. i 1992. od Skupštine općine Opatija, 1993. od Grada Opatija, 2001. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Ispostava Opatija i 2001. od Turističke zajednice Opatija. (HAR: 552/70 i 14/89; PAR: klase 036-03/92-46/34 i 03/93-46/29; DAR: klase 036-05/99-02/1 i 036-05/01-02/03).
Sadržaj jedinice: Povjerljivi urudžbeni zapisnici, glavni urudžbeni zapisnici općih spisa i manji dio pripadajućih spisa, kazala glavnih urudžbenih zapisnika, urudžbeni zapisnik Povjereništva trgovine i opskrbe i kazalo izdatih potrošačkih karata istoga odjela, urudžbeni zapisnici Matičnog ureda, skrbnički upisnici i drugi očevidnici Povjereništva socijalnog staranja, kazalo upisnika skrbničkih poslova, iskaz kućnih brojeva i upisnik molbi za dodjelu stana Povjereništva komunalnih poslova, očevidnik po Uredbi o prometu nekretninama i nacionaliziranim zgradama, jedna glavna knjiga financijskog knjigovodstva, upisnici Ispitne komisije, upisnici i očevidnici Likvidacione komisije narodne imovine te pripadajući dosjei uprave nad sekvestriranom imovinom, nešto normalija i izdvojenih predmeta o narodnoj imovini, upisnici Suca za prekršaje, jedan upisnik okružnica i direktiva, jedno kazalo lokalnih propisa i zaključaka skupštine, zapisnici sjednica odborničkih tijela i savjeta, nešto gradiva gradskih komisija, nešto odjelnih spisa Povjereništva financija, komunalnih poslova, socijalnog staranja, trgovine i opskrbe i turizma, spisi i kartonske tablice turističkih statistika, plansko-analitički spisi turizma, popisi iznajmljivača i turističkih objekata, plakat "Dani muzike Opatija-Rijeka", platne liste zaposlenika NOGO Opatija i ustanova u njegovu djelokrugu, dva personalna dosjea, kopije opcionih rješenja i potvrde o državljanstvu, predmeti nacionalizacije po zakonu o nacionalizaciji iz 1948., dosjei ukinutih odmarališta. Fragmentarno sačuvani opći spisi uglavnom sadrže građevinske i uporabne dozvole s projektnom dokumentacijom te druge građevinske spise i spise u vezi nekih komunalnih projekata.
Izlučivanju: Jedno veliko izlučivanje općih spisa 1948-1955 je izvršeno u pismohrani SO Opatija, jedno manje izlučivanje je izvršeno u DAR (Klasa: 036-04/92-47/12).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na serije: 1. Knjige, 2. Spisi, 3. Gradivo preuzeto 2001. Prve dvije serije su nadalje sređene prema sadržaju odnosno prema stvaratelju na nižoj razini. Tako serija Knjige ima podserije: 1.1. Povjerljivi i glavni urudžbeni zapisnici i kazala, 1.2. Knjige Povjereništva (Odjela) trgovine i opskrbe, 1.3. Knjige Povjereništva (Odjela) socijalnog staranja, 1.4. Knjige Povjereništva (Odjela) komunalnih poslova, 1.5. Knjige Povjereništva (Odjela) financija, 1.6. Knjige Ispitne komisije, 1.7. Knjige Matičnog ureda, 1.8. Knjige suca za prekršaje, 1.9. Knjige Likvidacione komisije narodne imovine, 1.10. Ostale knjige, 2.1. Zapisnici odborničkih tijela, 2.2. Zapisnici i izvješća savjetâ, 2.3. Povjerljivi i opći spisi glavnog urudžbenog zapisnika, 2.4. Spisi Personalnog odsjeka, 2.5. Spisi Povjereništva (Odjela) trgovine i opskrbe, 2.6. Spisi Povjereništva (Odjela) komunalnih poslova, 2.7. Spisi Povjereništva (Odjela) socijalnog staranja, 2.8. Spisi Povjereništva (Odjela financija), 2.9. Spisi Matičnog ureda (Odsjeka za građanska stanja), 2.10. Predmeti nacionalizacije po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća iz 1948, 2.11. Predmeti R Likvidacione komisije narodne imovine. Treća serija ima samo jednu podseriju: 3.1. Spisi i tiskovine. Neke podserije imaju još i podpodserije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2026
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-89/SI - 1 Narodni odbor gradske općine Opatija (sumarni inventar)
DARI-89/SI - 2 Narodni odbor gradske općine Opatija (sumarni inventar)
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1945-1948 i 1955-1957.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11757
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica