Facebook
Naziv: Oblasni narodni odbor Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-76
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Narodni odbor oblasti Rijeka (1953 - 1980) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: ONOR (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 14 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1951
Arhivske jedinica: 41.90 d/m
Tehničke jedinica: 112 knj. ; 400 kut.
Odgovornost: Oblasni narodni odbor Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1951. godine gradivo je preuzeo Narodni odbor grada Rijeke, a već 1953. se vodi prepiska oko preuzimanja gradiva u DAR. Nakon preuzimanja gradivo je popisano. Fond se prvi puta spominje u nepubliciranom Vodiču kroz fondove DAR-a iz 1966. pod nazivom Narodni odbor oblasti Rijeka. Količinski pokazatelji o fondu približno se poklapaju sa sadašnjim stanjem (399 svežnjeva i 109 svezaka knjiga). U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., kao i u svim kasnijim relevantnim publikacijama, fond je naveden pod sadašnjim nazivom s manjim odstupanjima u količinskim pokazateljima.
Način preuzimanja: Najvjerojatnije preuzeto 1953. od Narodnog odbora grada Rijeke (vidi: DAR, opći spis br. 283/1953.)
Sadržaj jedinice: Od glavnih registraturnih pomagala sačuvani su neki urudžbeni zapisnici općih i strogo povjerljivih spisa s pripadajućim abecednim i numeričkim kazalima te jedno brojčano kazalo općih spisa. Od odjelnih registraturnih pomagala postoje za pojedine godine i pojedine odjele: u sastavu Tajništva urudžbeni zapisnici i kazala Uprave za personalnu službu, Komisije za prekršaje, Personalne komisije i Referade za vezu. Isto za sljedeće druge ustrojbene jedinice: Plansku komisiju, Kontrolnu komisiju, Povjereništvo poljoprivrede, Sekretarijat za koordinaciju privrede, Povjereništvo trgovine i opskrbe, Povjereništvo za komunalne poslove, Povjereništvo lokalnog saobraćaja, Povjereništvo za socijalno staranje, Povjereništvo prosvjete, Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo i Povjereništvo za ribarstvo. Razni sporedni i priručni očevidnici postoje za neke od navedenih odjela te za Povjereništvo financija i Inspekciju rada. Od drugih važnijih registraturnih pomagala i očevidnika sačuvane su još knjige Biroa za pritužbe i žalbe unutar Kontrolne komisije te knjige Uprave za pošumljavanje unutar Povjereništva poljoprivrede. Jedna matična knjiga i jedan disciplinski urudžbeni zapisnik postoje za Povjereništvo za ribarstvo.
Spisi Tajništva sadrže gradivo o osnivanju, organizaciji i likvidaciji stvaratelja i nekih nižih upravnih tijela, zapisnike redovnih i izvanrednih sjednica stvaratelja te viših i nižih upravnih tijela, planove rada i izvješća po povjereništvima, spise o problematici kadrova na području oblasti, izborne spise, izvješća o kapitalnim investicijama, spise o pašnjacima otokâ Raba, Paga i Mauna, spise o imovini optanata i prijenosu njihove imovine u inozemstvo, spise Disciplinskog suda te financijske spise u svezi pošumljavanja. Uprava za personalnu službu Tajništva sadrži dosta personalija i također spise o kadrovima i organizaciji oblasti. Referada za vezu pri Tajništvu sadrži samo opće spise, a Komisija za prekršaje osim prekršajnih predmeta još vezane okružnice i zapisnike. Planska komisija sadrži uglavnom gradivo o radnoj snazi, investicijama u industriji, infrastrukturi, poljoprivredi i šumarstvu, prijepisku i izvješća o radu seljačkih radnih zadruga te spise o sjetvi i otkupu poljoprivrednih proizvoda. Kontrolna komisija sadrži najviše strogo povjerljive spise o izvršenim kontrolama izvršenja planova na području oblasti te nešto zapisnika, uputstava i biltena kontrole. Povjereništvo poljoprivrede i šumarstva sadrži dosta gradiva o seljačkim radnim zadrugama, organizaciji i izvršenju poljodjelskih radova te spise o vinogradarstvu, stočarstvu i veterinarskoj službi. Osim toga sadrži nešto gradiva o imovini optanata u Istri, melioraciji rijeke Raše, kolonizaciji Istre, planove kapitalne izgradnje za kotareve Lošinj, Buzet, Rab i Krk, predstavke i žalbe na odluke Agrarne komisije te evidencije mehanizacije u poljoprivredi. Zasebna cjelina u sklopu Povjereništva za poljoprivredu i šumarstvo je gradivo Štaba istarske radne brigade. Gradivo Povjereništva trgovine i opskrbe sadrži podatke o njegovoj organizaciji, povjerljive spise, zapisnike s konferencija, okružnice, statistike, plansko-analitičke spise o trgovini općenito i posebno za poduzeća koja se bave trgovinom voćem i povrćem te za ribarske zadruge, spise o opskrbi općenito i posebno o opskrbi rudara, cijenama i investicijama, izvješća o prometu robe i napose prehrambenih proizvoda, izvješća Trgovinske inspekcije, personalije, spise državnih nabavki i službene biltene. Spisi Povjereništva obrta i industrije sadrže nešto zapisnika s konferencija i sjednica savjeta građana, plansko-analitički materijal te spise o opskrbi rudara ugljenokopa Raša. Povjereništvo za lokalnu privredu i komunalne poslove sadrži opće i povjerljive spise, okružnice, statistike, spise o obrtu, planove razvoja i proizvodnje, gradivo Uprave za uređenje gradova i mjesta, gradivo Tečaja za mlađe knjigovođe te gradivo za izložbu o lokalnoj privredi. Povjereništvo za lokalni saobraćaj sadrži opće i povjerljive spise, zapisnike i izvješća oblasnih prometnih poduzeća te nešto izdvojenih spisa o auto službi i cestama. Povjereništvo financija sadrži, osim velike količine bagatelne dokumentacije i općih spisa, još i nešto poreznih spisa, proračuna, spisa o investicijama i kreditima, registracije poduzeća te gradivo Službe socijalnog osiguranja. Povjereništvo rada sadrži zapisnike, uputstva, statistike, planove i programe, spise o tarifama i radnim normama, terenska izvješća, gradivo o povredama na radu, gradivo o učenicima u privredi i o prevođenju radnika u zvanja, gradivo Uprave za radnu snagu i jedan izdvojeni predmet o ženama u privredi. Povjereništvo za prosvjetu i kulturu sadrži listove ocjenjivanja i drugu personalnu dokumentaciju prosvjetara, molbe za vjersko poučavanje, podatke o školama i drugim ustanovama, gradivo o stipendijama, godišnja izvješća kotarskih savjeta za prosvjetu te inventar Učiteljske škole Viktor Car - Emin u Puli. Povjereništvo turizma i ugostiteljstva sadrži opće i povjerljive spise, uputstva, statistike, zapisnike s konferencija, personalije, izvješća o poslovanju poduzeća, analitičko - planski materijal, gradivo o investicijama te nešto gradiva o odmaralištima i turističko - ugostiteljskim izložbama. Povjereništvo za ribarstvo sadrži zapisnike s konferencija, uputstva, plansko -analitički materijal proizvodnje i investicija, popise ribarskih zadruga i ribara, ribarske katastre, gradivo o natjecanju ribarskih zadruga, spise o konfiskaciji ribarskih brodova, gradivo Komisije za pregled ribarskih brodova i jedan elaborat o brodogradilištima Krk i Rovinj. Komisija za fiskulturu i vanarmijski vojni odgoj sadrži prijepisku, zapisnike, izvješća, referate i plansko-analitički materijal.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Serije i knjiga i spisa oblikovane su prema organizacijskim jedicama unutar kojih je gradivo nastalo. Knjige su razvrstane na sljedećih 14 serija: Tajnišvo, Planska komisija, Kontrolna komisija, Povjereništvo poljoprivrede, Sekretarijat za koordinaciju privrede, Povjereništvo trgovine i opskrbe, Povjereništvo za komunalne poslove, Povjereništvo lokalnog saobraćaja, Povjereništvo financija, Povjereništvo za socijalno staranje, Povjereništvo prosvjete, Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo, Povjereništvo za ribarstvo i Povjereništvo rada - Inspekcija rada. Spisi su razvrstani na sljedećih 14 serija: Tajništvo, Planska komisija, Kontrolna komisija, Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo, Povjereništvo trgovine, opskrbe i državnih nabavki, Povjereništvo obrta i industrije, Povjereništvo za lokalnu privredu i komunalne poslove, Povjereniištvo za lokalni saobraćaj, Povjereništvo financija, Povjereništvo rada, Povjereništvo za prosvjetu i kulturu, Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo, Povjereništvo za ribarstvo i Komisija za fiskulturu i vanarmijski vojni odgoj.
Serija knjiga Tajništvo ima podserije Uprava za personalnu službu, Komisija za prekršaje, Personalna komisija i Referada za vezu, a serija spisa Tajništvo podserije Uprava za personalnu službu, Referada za vezu i Komisija za prekršaje. Serija spisa Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo ima podserije Štab istarske radne brigade i Poljoprivreda i šumarstvo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je zamijećena slaba čitljivost zbog nekvalitetnog ili izblijedjelog otiska strojopisnih kopija.
Obavijesna pomagala: DARI-76/P - 1 Narodni odbor oblasti Rijeka (popis)
DARI-76/SI - 1 Narodni odbor oblasti Rijeka (sumarni inventar)
DARI-76/V - 2 Narodni odbor oblasti Rijeka (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 282: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 293: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 294: Ministarstvo rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 297: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 300: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 314: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 317: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 321: Direkcija za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 325: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 326: Glavna direkcija finalnih proizvoda drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 329: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 335: Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 338: Generalna direkcija odjeće i obuće Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 339: Glavna direkcija prehrambene industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 342: Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 344: Glavna direkcija za zadružnu poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 348: Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-HDA- 1082: Ministarstvo državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1083: Ministarstvo za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1084: Ministarstvo za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1086: Ministarstvo za novoslobođene krajeve Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1089: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1091: Savjet za lokalnu privredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1092: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1098: Glavna uprava za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1100: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1102: Glavna uprava za trgovinu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1103: Glavna uprava za turizam i ugostiteljstvo Savjeta za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1104: Glavna uprava za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1105: Glavna uprava za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1106: Glavna uprava za ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1108: Glavna uprava za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1112: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1115: Uprava za iseljeničku službu Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH
HR-HDA- 1122: Glavna direkcija planinskih dobara Ministarstva državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1123: Glavna direkcija za metalurgiju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1124: Glavna direkcija za naftu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1125: Glavna direkcija za preradu ribe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1127: Glavna direkcija žitnog fonda Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1133: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1134: Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1135: Glavna direkcija republičkih trgovinskih poduzeća Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1136: Glavna direkcija ribarske brodogradnje Ministarstva ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1137: Glavna direkcija ribarske industrije Ministarstva ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1146: Glavna direkcija za promet vinom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1147: Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1150: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1152: Glavna direkcija za svinjogojstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1153: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1157: Generalna direkcija prehrambene industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1158: Generalna direkcija za mašinogradnju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1159: Generalna direkcija za nemetale Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1160: Generalna direkcija za ugalj Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1162: Generalna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1163: Komisija za zadruge pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1169: Komitet za komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1170: Komitet za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1172: Komitet za vodoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1173: Komitet za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1644: Generalna direkcija metalne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1665: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 76
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 538
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 64-65
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 84, 912
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz 1948.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11744
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica