Facebook
Naziv: Glavna direkcija planinskih dobara Ministarstva državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1122
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDPD NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1951
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija planinskih dobara Ministarstva državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1949-1950)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 2000. godine iz pismohrane Ministarstva financija RH (akv. 14/2000) u količini od 6 svežnjeva i jedan urudžbeni zapisnik.
Sadržaj jedinice: Glavninu fonda čine spisi o radovima na izgradnji i dogradnji objekata, spisi o financiranju radova i troškovnici. Uglavnom su sačuvane i građevinske dozvole, nacrti te opisi gradilišta. Manji dio dokumentacije čine ugovori i popratna prepiska s Arhitektonsko-projektnim zavodom u Zagrebu koji je bio zadužen za izradu tipskog objekta planinskog dobra. Dokumentaciju čine i financijski planovi, izvještaji i bilance GDPD.
Izlučivanju: Postupkom vrednovanja gradiva, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva provedeno je izlučivanje gradiva temeljem odluke HDA (Klasa:036-04/18-01/02, Urbroj:565-09/12-18-4 ). Izlučeno je gradivo bez trajne vrijednosti, dokumentacija za koju su istekli rokovi čuvanja, dokumentarno gradivo uglavnom iz područja kreditno-financijskog poslovanja, sveukupno u količini od oko 0,1 d/m.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Planom sređivanja fonda gradivo je grupirano u 2 serije koje se dalje dijele na podserije: 1. Organizacija rada planinskih dobara 1.1. Izgradnja planinskih dobara 1.2. Financije i investicije 1.3. Spisovodstvene evidencije 2. Realizacija izgradnje planinskih dobara 2.1. Planinsko dobro Boričevac 2.2. Planinsko dobro Brinje 2.3. Planinsko dobro Gospić 2.4. Planinsko dobro Oštarije 2.5. Planinsko dobro Perjašica 2.6. Planinsko dobro Perušić 2.7. Planinsko dobro Preboj 2.8. Planinsko dobro Rijeka 2.9. Planinsko dobro Sadilovac 2.10. Planinsko dobro Udbina 2.11. Planinsko dobro Čitluk
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva te je dostupno za korištenje bez ograničenja u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18), Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonica HDA.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Prava, način korištenja i uvjeti izrade preslika određeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice HDA.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo nije oštećeno.
Obavijesna pomagala: HDA-1122/SI - 1 Glavna direkcija planinskih dobara Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5009
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica