Facebook
Naziv: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1096
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PS-VNRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1953 (Fond sadrži i predspise iz 1945. godine.)
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 15 knj. ; 70 kut.
Odgovornost: Privredni savjet Vlade NRH (stvaratelj) (1950-1953)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 2000. iz Ministarstva financija RH, po službenoj dužnosti, u količini od 60 svežnjeva i 9 knjiga (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži okružnice i opću prepisku s nadređenim i podređenim tijelima, zapisnike sjednica Savjeta, povjerljivu prepisku vezanu uz planiranje i drugu dokumentaciju vezanu uz ekonomsko-plansku ulogu Savjeta te dokumentaciju o osnutku, prestanku rada, likvidaciji, otvaranju predstavništava ili reorganizaciju privrednih organizacija, računovodstvenu i personalnu dokumentaciju Savjeta, ali i osoba zaposlenih u institucijama pod nadležnošću Savjeta, različita rješenja u drugostupanjskim žalbenim predmetima, vezana uz pitanja arondacije, agrarne reforme i kolonizacije, konfiskacije, eksproprijacije, povrata oduzete te talijanske imovine, rad uslužno-zanatskih radnji, isplatu novčanih naknada, šumske štete, obavezu držanja učenika u privredi, predaju mlinskog ušura, istupanje iz SRZ-a itd., građevinska rješenja te drugo gradivo vezano uz rad Građevinske i Trgovinske inspekcije, dokumentaciju Uprave prihoda u vezi reguliranja naplate poreza, te fragmente gradiva ribarskih straža.
Izlučivanju: Izlučeno je računovodstveno gradivo kojemu su protekli rokovi čuvanja (4 svežnja), iz razdoblja 1951-1952. god.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su podijeljeni u 10 skupina prema vrstama poslova i tematici dokumenata. Uglavnom su sređeni prema redoslijedu urudžbenih brojeva, unutar jednogodišnjih razdoblja. Personalna dokumentacija zaposlenika Savjeta prikupljena je u dosjee, koji su razvrstani abecedno. Serije: 1. Organizacija poslovanja 2. Opća administracija 3. Reguliranje rada privrednih organizacija 4. Ekonomsko-planski poslovi 5. Upravljanje privrednim granama 6. Pravni poslovi 7. Uprava prihoda 8. Građevinska inspekcija 9. Trgovinska inspekcija 10. Ribarska straža. Tijekom sređivanja izdvojeno je gradivo Glavne uprave plana, kao gradivo drugoga fonda, te su izdvojeni povjerljivi spisi Sekretarijata za koordinaciju privrede Vlade NRH (6 kutija).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivsko gradivo Privrednog savjeta javno je i dostupno svim korisnicima. Njegovo korištenje je određeno člancima 18. do 28. Zakona o arhivskom gradivu (NN 105/1997, 60/2000, 65/2009), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Serije 2.2. Računovodstvo i 2.3. Personalni poslovi sadrže gradivo s osobnim podatcima na koje se primjenjuje ograničenje 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski ; srpski (rjeđe)
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) (rjeđe)
Obavijesna pomagala: HDA-1096/SI - 1 Privredni Savjet NRH (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4983
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica