Facebook
Naziv: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-297
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MŠ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1923 - 1959 (Iako stvaratelj djeluje od 1947. do 1951. u gradivu ima personalnih dosjea i još nekih spisa iz ranijeg i kasnijeg perioda.)
Arhivske jedinica: 48 d/m
Tehničke jedinica: 417 kut. ; 66 knj.
Odgovornost: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Veći dio gradiva je prvotno bio čuvan u Izvršnom vijeću Sabora SRH te je preuzet po službenoj dužnosti 1988. (akv. 2/1988, tzv. „Šibensko gradivo“). Sačinjavalo ga je 485 tehničkih jedinica koje su prije prvog sređivanja 2003-2004. smještene u dislocirano spremište HDA u Januševcu. Drugi dio od 372 jedinice je preuzet iz spremišta Ministarstva financija RH u Katančićevoj ulici 2000. (akv. 14/2000). Također, dio gradiva je identificiran i izdvojen iz fonda HR-HDA-289. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva NRH (1945-1947.), gradivo kojeg je u HDA također pristiglo kroz spomenute akvizicije.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se uglavnom sastoji od spisa nastalih svakodnevnim poslovanjem Ministarstva šumarstva odnosno sektora i nižih jedinica. Prisutno je sve od opće i povjerljive prepiske sastavnica MŠ NRH s raznim subjektima na terenu, višim i nižim tijelima vlasti na republičkoj i saveznoj razini do spisovodstvenih evidencija i predmetnih spisa sastavljenih od planskih izvješća, elaborata, karata itd. Manji dio gradiva se odnosi na osnivanje, ustrojavanje i reorganizacije Ministarstva šumarstva uz popratne organigrame. Kako izlučivanje registraturnog gradiva u tekućem sređivanju još nije bilo određeno, tako je u fondu zadržana nezanemariva količina raznih računa, dostavnica, trebovanja, putnih naloga itd.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja nije provođeno izlučivanje registraturnog gradiva, osim u slučaju brojnih multiplikata u obliku šapirografiranih kopija okružnica, odluka ministra i pomoćnika, raznih tabličnih izvještaja, iskaza, dostavnica itd. (čega je izlučeno 0,5 d/m).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja i prvotnog razvrstavanja gradiva fond se je sastojao od 74 knjige, 420 kutija i 6 svežnjeva spisa (sveukupno 51 d/m gradiva na papiru). Osnovno sređivanje 2003-2004. je izvedeno prema zatečenom prvobitnom redu tako da je fond MŠ NRH strukturiran u dvije glavne serije, Knjige i Spisi. Serija Knjige je dodatno razdijeljena u podserije Uredska pomagala (63 urudžbena zapisnika općih, povjerljivih i personalnih spisa s odgovarajućim kazalima i brojevnicima) i Ostale knjige (11 pomoćnih evidencija). Serija Spisi je podijeljena u podserije Strogo povjerljivi spisi, Povjerljivi spisi, Opći spisi, Predmetni spisi, Personalije, Računovodstvo i VARIA uz naznake pripadnosti pojedinim ustrojstvenim jedinicama MŠ NRH. U podseriji Opći spisi gradivo je sređeno tako da su spisi odlagani po tekućem rednom broju zapisnika unutar godišta. Strogo povjerljivi, Povjerljivi, te Opći spisi Personalnog odjela su istovjetno sređeni, ali imaju odvojene evidencije. Reviziji fonda se pristupilo 2016. kada je izrađen novi plan sređivanja. Gradivo unutar postojeće serije Spisi (420 kutija i 6 svežnjeva spisa), odnosno podserija Opći spisi i Predmetni spisi (245 kutija i 1 svežanj) je razvrstano u tematske cjeline prema organizacijskim jedinicama MŠ (odjeli, sektori i grupe), odn. vrstama poslova, pri čemu su konstituirane nove serije i podserije. Od dosadašnje serije Knjige (74 primjeraka uredskih i ostalih evidencija) je formirana podserija Centralne spisovodstvene evidencije (40 urudžbenih zapisnika, kazala i brojevnika). Preostale evidencije, u kojima su evidentirani spisi pojedinih jedinica MŠ (odjela, grupa) priključene su odgovarajućim podserijama spisa (tamo gdje su isti sačuvani). Izuzetak je zasebna podserija Spisovodstvene evidencije Sektora za Uzgoj i njegu šuma čije knjige se referiraju na spise koji nisu sačuvani. Iz podserije VARIA, koja se sastojala od jednog svežnja topografskih karata, su dotične dodane novoj podseriji Planovi i izvješća Planskog sektora, s obzirom da je Ured za uređivanje šuma (gdje su izrađene) pripadao dotičnom sektoru MŠ. Tokom sređivanja su spisi nastali radom određene organizacijske jedinice podijeljeni na manje cjeline prema vrsti poslova, odnosno odgovarajućim oznakama u registraturnim pomagalima. Unutar njih su spisi složeni kronološki po godinama, a unutar godine po tekućem rednom broju. Sukladno tome su i tehnički opremljeni radi lakše pretraživosti (košuljice s relevantnim informacijama, pogotovo u slučaju predmetnih spisa s više povezanih dokumenata). Izuzetak su Planovi i izvješća Planskog sektora koji su već u pismohrani MŠ tematski raspoređeni; zatečeni red je zadržan uz očuvanje postojeće podserije. Vrijedi navesti da je sačuvano gradivo fonda djelomice fragmentarno; postoji manja količina evidencija za spise organizacijskih jedinica MŠ kojih nema u sklopu fonda kao i spisa bez odgovarajućih registraturnih pomagala. Također je pažljivom komparacijom identificirana i nekolicina tehničkih jedinica koje pripadaju drugim fondovima. Pregledom stare serije Spisi utvrdilo se kako je prepiska Glavne uprave za pošumljavanje i bujičarstvo iz 1948. (8 kutija, kut. 145-152 po prvotnoj numeraciji) koja ima zasebne spisovodstvene evidencije (za razliku od prepiske istog tijela iz 1949-1950. koja se uredno vodi u glavnim urudžbenim zapisnicima MŠ) prethodno izdvojena u fond HR-HDA-348. Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva NRH (1947-1951.). U sklopu stare serije Knjige je naknadnom identifikacijom ustanovljeno da se knjiga br. 7 (urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa za 1952.) odnosi na povjerljivu prepisku Glavne uprave za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo NRH (fond HR-HDA-1108, kutija 1) iz 1952., te je knjiga izdvojena iz fonda MŠ NRH. Isto je učinjeno i s 4 urudžbena zapisnika iz 1947. (knjige 8-11, tekući br. 5001-25179) za koje je utvrđeno da evidentiraju prepisku Općeg odjela Glavnog ravnateljstva za šumarstvo iz sastava Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NRH (HR-HDA-289, kutije 136-143). Knjige 37 i 68 (urudžbeni zapisnik i pripadajuće osobno kazalo predmeta za 1951.) su izdvojene i uložene u fond HR-HDA-1117. Šumsko gospodarstvo „Šamarica“ Zagreb (1950-1954.), s obzirom da se odnose na opću prepisku dotičnog stvaratelja, a ne MŠ. Također, knjige 42 i 64 (predmetno kazalo i brojevnik predmeta iz 1947.) su izdvojene i uložene u fondove HR-HDA-348. Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva NRH (1947-1951.), odnosno HR-HDA-343. Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva NRH (1947-1948.), jer evidentiraju internu prepisku ovih nižih organizacijskih jedinica u sastavu MŠ, a gradivo kojih je već ranije izdvojeno u posebne fondove. Sveukupno je time iz fonda MŠ NRH u ovom sređivanju izdvojeno 17 tehničkih jedinica; 8 kutija i 9 knjiga. Prema planu sređivanja je uspostavljena slijedeća struktura fonda: 1. Organizacija i upravljanje radom Ministarstva šumarstva NRH 1.1. Kabinet ministra i sekretarijat 1.2. Strogo povjerljivi spisi Ministarstva 1.3. Povjerljivi spisi Ministarstva 1.4. Odjel za stručno školstvo 1.5. Organizacijski odjel 1.6. Odjel za kontrolu, instruktažu i reviziju 1.7. Centralne spisovodstvene evidencije Ministarstva 2. Planski sektor Ministarstva šumarstva NRH 2.1. Planske grupe 2.2. Ured za uređivanje šuma 2.3. Institut za šumarska istraživanja 2.4. Sekretarijat za eksport 2.5. Planovi i izvješća Planskog sektora 3. Sektor za uzgoj i njegu šuma Ministarstva šumarstva NRH 3.1. Ured pomoćnika ministra pri Sektoru za uzgoj i njegu šuma 3.2. Uprava za šumsko gospodarenje 3.3. Glavna uprava za pošumljavanje u bujičarstvo 3.4. Odjel za lokalne šume 3.5. Uprava lovnog gospodarstva 3.6. Uprava za zaštitu šuma 3.7. Grupa za sporedne šumske proizvode 3.8. Nabavni odjel 3.9. Analitičko-operativna grupa 3.10. Komercijalno-dispečerska grupa 3.11. Sektor za uzgoj i njegu šuma 3.12. Spisovodstvene evidencije Sektora za uzgoj i njegu šuma 4. Sektor za iskorištavanje šuma Ministarstva šumarstva NRH 4.1. Ured pomoćnika ministra pri Sektoru za iskorištavanje šuma 4.2. Dispečerska grupa za Poduzeća za iskorištavanje šuma 4.3. Transportni odjel 4.4. Građevinski odjel 4.5. Dispečerska grupa materijala 4.6. Odjel za radnu snagu 4.7. Ured za operativnu evidenciju 4.8. Odjel za opskrbu i zaštitu radnika 5. Kadrovski poslovi Ministarstva šumarstva NRH 5.1. Personalni odjel 5.2. Disciplinski sud 5.3. Personalni dosjei 5.4. Odsjek za stručno uzdizanje kadrova 6. Odjel za računovodstvo i financijsku kontrolu Ministarstva šumarstva NRH 6.1. Spisi Odjela za računovodstvo i financijsku kontrolu 6.2. Budžet i blagajna 6.3. Opće isplatne liste 6.4. Pojedinačne isplatne liste.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva te je dostupno za korištenje u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonica HDA.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Prava, način korištenja i uvjeti izrade preslika određeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice HDA.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Tekst u gradivu je pisan latinicom, na hrvatskom jeziku. Manji dio je na njemačkom, uz nešto slovenskog i engleskog. Ulazni dokumenti primljeni od strane Ministarstva šumarstva FNRJ su obično otipkani na ćirilici (uz nešto preslika s tekstom transliteriranim na latinicu).
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Unatoč mehaničkim (savijanje rubova, korodirane spajalice) i oštećenjima od vlage, dokumenti su čitljivi uz manje teškoće samo kod izblijedjelog teksta otipkanog na tankom poluprozirnom papiru.
Obavijesna pomagala: HDA-297/SI - 1 Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Opća napomena: Prilikom citiranja gradiva fonda navodi se oznaka zemlje, kratica ustanove, broj i naziv fonda te potpuna signatura i naziv arhivske jedinice, npr.: HR-HDA-297. Ministarstvo šumarstva NRH, 3.6. Uprava za zaštitu šuma.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4262
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica