Facebook
Naziv: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-285
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1936 - 1950 (Iako stvaratelj djeluje od 1945. do 1950., fond sadrži veći broj spisa iz ranijeg razdoblja. Neke personalije datiraju čak iz 1936.)
Arhivske jedinica: 90 d/m
Tehničke jedinica: 826 kut. ; 84 knj.
Odgovornost: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1948-1950)
Povijest jedinice: Dio gradiva je preuzet 1988. (akv. 2/1988) od Izvršnog Vijeća Sabora NRH, a drugi dio 2000. (akv. 14/2000) iz Ministarstva financija. Gradivo je u HDA objedinjeno i 2002. je započeto sa detaljnim sređivanjem.
Sadržaj jedinice: Sadrži okružnice, upustva, izvješća pojedinih odjela Ministarstva, podatke o osnutku pojedinih uprava u nadležnosti Ministarstva. Većina gradiva se odnosi na praćenje rada poduzeća, revizije poslovanja i izvještaje o radu istih, koje su prikupljali Kontrolni odjel i Odjel za evidenciju plana i statistiku. Fond sadrži i imovinsko-pravnu dokumentaciju (konfiskacija, nacionalizacija poduzeća i dr.). Osim toga, sačuvani su i planovi poizvodnje po proizvodnim granama, izvješća o izvršenju planova, evidencije kretanja radne snage, izvješća o utrošku energije, potrošnji materijala, izvršenju investicijskih radova i utrošku kredita. Fond sadrži i različite statističke podatke vezane uz stručne škole, zaposlenike po industrijskim granama, kao i podatke o osobama-nositeljima i vlasnicima obrta u malom i srednjem poduzetništvu u Zagrebu. Cjelinu spisa čini dokumentacija Uprave Bjelovarskih rudnika. Dio fonda čini personalna i računovodstvena dokumentacija. Sačuvana su registraturna pomagala- urudžbeni zapisnici, kazala te pomoćne računovodstvene knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond sadrži knjige i spise. Gradivo je osnovno sređeno prema vrstama spisa (okružnice, povjerljivi, opći, predmetni spisi i računovodstvena dokumentacija), a zatim unutar svake od kategorija prema organizacijskim jedinicama Ministarstva te po broju urudžbenog zapisnika, odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4250
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica