Facebook
Naziv: "Putnik" poduzeće za saobraćaj putnika i turista. Direkcija Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1085
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-145 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1951 - 1954
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. (Knjiga je smještena u kutiji.)
Odgovornost: "Putnik" poduzeće za saobraćaj putnika i turista. Direkcija Rijeka (stvaratelj) (1951-1954)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu neformalno pridruženo zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. Sređivanjem fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DARI nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno, sadrži samo opću dokumentaciju odnosno poslovnu korespondenciju i to uglavnom iz 1953. Ipak, informativno je vrlo vrijedno, bogato podacima o suradnicima, poslovanju poduzeća, organizacijskom kontekstu u kome je djelovalo, o razdoblju kada su se pokretali ambiciozniji projekti u razvoju turizma (ribolovne ekspedicije, razvoj inozemnog turizma za domaće turiste, izlazak domaćih agencija na njemačko tržište, kružna putovanja kroz Jugoslaviju, lovni turizam, camping turizam). Posebno su vođeni spisi Odjela za ribolovna putovanja i ekspedicije, camping putovanja i kružna putovanja povezana campingom. Poduzeće je na području zemlje (navodno i u Europi) prvo organiziralo i inauguriralo kao novi vid turizma podvodne i ronilačke ekspedicije po Jadranu što je izazvalo snažan interes stranih turista, ronilačkih klubova i filmskih ekipa, domaćeg i stranog tiska.
Spisi sadrže puno detalja o prvoj jadranskoj, po sastavu sudionika njemačko-norveškoj ribolovnoj ekspediciji, započetoj 1.VII.1953. godine, ali i o organizaciji ostalih ribolovnih tura koje su potom uslijedile. Sačuvana su pisma između sudionika prve ekspedicije Skaldena i Paulsena i predstavnika poduzeća kao organizatora, zahtjevi Povjereništvu unutarnjih poslova NO-a grada Rijeke za dobivanje pograničnih dozvola za sudionike ribolovnih ekspedicija s imenima stranih sudionika i sudionika sa strane organizatora (pomorci, vlasnici brodova i dr.). U spisima su sadržane i ostale teme kao otvaranje novih poslovnica, problematičan odnos s „Kvarner-expressom“ Opatija, problem turističke promidžbe, reklamacije stranih agencija, organizacija kvalitetne ponude, ugovori sa stranim posrednicima o akviziciji učesnika ekspedicija, osobna animacija potencijalnih putnika. Sačuvani su i poneki zapisnici sjednica raznih turističkih udruženja kojih je poduzeće bilo član kao i njihova pravila. Kao zanimljivost može se izdvojiti i publikacija Turizam i ugostiteljstvo u Puli iz 1953.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju u pismohrani niti u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno, do razine serije, prema prvobitnom redu. Uredsko poslovanje je uključivalo jedinstven urudžbeni zapisnik po sustavu rastućeg tekućeg broja, spisi nose broj protokola uz oznaku referenta ili odjela. Spisi su odlagani u registre prema imenu ili nazivu korespondenta ili po mjestu u kojem je sjedište korespondenata, abecednim redom (poput kazala) i taj sustav je zadržan kod sređivanja. On omogućuje lakše pretraživanje budući da urudžbeni zapisnici, osim za 1951. godinu, nisu sačuvani. Posebno su odlagani spisi Odjela za ribolovna putovanja i ekspedicije, camping putovanja i kružna putovanja, ali nije baš jasno da li su i urudžbirani po posebnom urudžbenom zapisniku ili su samo odvojeno odlagani. Za jedinu sačuvanu seriju, opće dokumentacije, izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige tj. knjiga je smještena u kutiji zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; srpski ; njemački ; engleski ; talijanski (Od stranih jezika manje zastupljen.); francuski (Od stranih jezika manje zastupljen.)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1085/SI - 1 "Putnik" poduzeće za saobraćaj putnika i turista. Direkcija Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 730: Ugostiteljsko - turistička komora za kotar Rijeka. Pododbor Opatija
HR-DARI- 1084: Putnik Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Rijeka, kasnije Opatija
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1387: Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova (Komad HR-HDA-1387-31, film Plave tišine (Jadran film))
HR-HDA- 1626: Ugostiteljska komora Narodne Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133740
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica