Facebook
Naziv: Narodni odbor grada Rijeke (fond)
Signatura: HR-DARI-86
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Narodni odbor grada Rijeke (1948 - 1955) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: NOG Rijeka (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 16 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 15 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1955 (Iz funkcionalnih razloga pojedine serije sadrže gradivo i iz ranijih razdoblja.)
Arhivske jedinica: 87.10 d/m
Tehničke jedinica: 178 knj. ; 362 kut. ; 500 svež
Odgovornost: Gradski narodni odbor Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1955. preuzeto u pismohranu Narodnog odbora kotara Rijeka. Dio fonda, gradivo do 1952., predao je DAR-u 1960. Sekretarijat za opću upravu NOK s gradivom još pet stvaratelja s područja Rijeke i Sušaka (fondovi HR-DARI-90, 91, 92, 323 i 586). Gradivo je prilikom preuzimanja bilo provizorno popisano. Godine 1964. je izrađen ulazni inventar za preuzeto gradivo, 1966. vodič, a 1978. je od gradiva svih šest stvaratelja oblikovan zbirni fond i izrađen zajednički sumarni inventar pod nazivom "Narodni odbori u Rijeci" i internom oznakom JU - 16. Zbirni fond je rasformiran tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te su od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni s gradivom od 1945. do 1952. i fondovi Narodni odbor I. rajona Rijeka (HR-DARI-90), Narodni odbor II. rajona Rijeka (HR-DARI-91) i Narodni odbor III. rajona Rijeka (HR-DARI-92). Oko 1993. iz fonda je izdvojeno još i gradivo Gradskog narodnog odbora Rijeka iz razdoblja od 1945. do pripajanja Sušaka Rijeci u veljači 1948. te od predmetne cjeline oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-323. Iste godine fondu je priključen njegov drugi dio, oko 1,5 d/m gradiva pronađenog tijekom sređivanja fonda Narodni odbor kotara Rijeka (HR-DARI-76). Treći dio fonda, oko 50 d/m, preuzet je 2004. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Za potonje gradivo postoji nepotpun primopredajni popis.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1960. od Narodnog odbora kotara Rijeka i 2004. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (DAR br. 52/60 i Klasa: 036-05/04-02/17).
Sadržaj jedinice: Glavni urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa s pripadajućim kazalima, urudžbeni zapisnici Personalnog odjela, urudžbeni zapisnici i kazala Kontrolne komisije. Urudžbeni zapisnici s pripadajućim kazalima pojedinih odjela odnosno povjereništava: rada, prosvjete i kulture, zdravstva i socijalne skrbi, komunalnih poslova i građevinarstva, poljoprivrede, stambenih poslova, turizma i ugostiteljstva, industrije i obrta, trgovine i opskrbe. Sporedne pomoćne knjige i očevidnici Tajništva, očevidnici Odjela rada u svezi školovanja učenika u privredi, jedna matična knjiga nastavnika, profesora i drugog prosvjetnog osoblja, operativni očevidnik stručnih škola, imensko kazalo invalidskih predmeta, očevidnik osoblja zaposlenog u dječjim domovima, očevidnici prometa nekretninama, jedan upisnik rješenja o dodjeli stanova i upisnici Komisije za drugostupanjska rješenja u stambenim predmetima; upisnici, kazala i očevidnici industrijskih poduzeća, obrtnika, trgovačkih radnji, ugostiteljskih lokala i drugih uslužnih zanimanja; očevidnici zbirke isprava Odsjeka za općenarodnu imovinu, knjige financijskog i blagajničkog poslovanja. Zapisnici sjednica odborničkih tijela, Izvršnog odbora i savjetâ; zapisnici Komisije za stručne ispite KV i VKV radnika i vozača, zapisnici Komisije za procjenu stanova, zapisnici Kontrolne komisije i inspektorata; opći i povjerljivi spisi Tajništva; povjerljivi, strogo povjerljivi i opći spisi Kontrolne komisije; opći i povjerljivi spisi odjelâ i savjetâ: rada, prosvjete i kulture, socijalne skrbi, zdravstva, građevinarstva, komunalnih poslova, stambenih poslova, poljodjelstva, ribarstva, prometa, ugostiteljstva i turizma, industrije i obrta, trgovine i opskrbe. Opći spisi, osim informacija o raznim područjima društvenog života i pojedincima, sadrže i dosta upravnih akata iz oblasti financija, gospodarstva, građevinarstva, socijalne i zdravstvene zaštite, prosvjete, komunalnih poslova, itd. te velik broj okružnica i uputstava, izvješćâ, statistikâ, imovinsko-pravnih akata, personalija, građevnih dozvola i dostavljenih akata pravosudnih tijela.
Fond također sadrži nešto izdvojenih okružnica raznih odjela, veliku količinu personalnih spisa i personalnih dosjea te zaseban građevinski (tehnički) arhiv s projektnom dokumentacijom i pripadajućim ispravama. Od velikog broja ostalih izdvojenih predmeta važniji ili obimniji su: gradivo Odjela rada o iseljenicima povratnicima i učenicima u privredi, gradivo Inspekcije rada i tržišne inspekcije, gradivo Uprave zdravstvene službe osiguranika, starateljski spisi s nešto gradiva usvojenja Odjela socijalne skrbi, gradivo isplata socijalne pomoći, gradivo o dječjim domovima, jaslicama, dječjim vrtićima i djeci smještenoj u tuđim obiteljima, gradivo Komisije za procjenu bivše talijanske imovine i gradivo prijenosa nekretnina, dosjei poduzeća s imovinsko-pravnim i drugim spisima; plansko-analitički, statusni, proračunski, investicijski i drugi financijski materijali općinskih, obrtničkih, turističkih, trgovačkih, ugostiteljskih poduzeća i radnji; personalni arhiv Direkcije industrijskih poduzeća lokalnog značaja, spisi Komisije za obnovu grada te drugi spisi o sanaciji ratnih šteta i uređenju grada općenito; gradivo Stambene inspekcije, gradivo Direkcije gradskih saobraćajnih poduzeća te nešto malo gradiva Komisije za reviziju projekata, Odsjeka za općenarodnu imovinu, Uprave prihoda i Zavoda za statistiku.
Izlučivanju: Obavljeno zapisnički u registraturi 1952. i 1954. te u Historijskom arhivu u Rijeci 1977. (podaci u dosjeu fonda).
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen i sređen u tri podfonda: 1. gradivo preuzeto 1960., 2. gradivo interpolirano u fond 1993. te 3. gradivo preuzeto 2004. godine. Prva dva podfonda su nadalje strukturirana u dvije serije - knjige i spisi, a unutar njih u sljedeće podserije sukladno organizacijskoj strukturi stvaratelja odnosno prema pojedinim funkcionalnim cjelinama: 1.1.1. Knjige Tajništva, 1.1.2. Knjige Personalnog odjela, 1.1.3. Knjige Kontrolne komisije, 1.1.4. Knjige rada i radnih odnosa, 1.1.5. Knjige prosvjete i kulture, 1.1.6. Knjige zdravstva i socijalne skrbi, 1.1.7. Knjige komunalnih poslova i građevinarstva, 1.1.8. Knjige poljodjelstva: Povjereništva poljoprivrede i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara, 1.1.9. Knjige stambenih poslova, 1.1.10. Knjige turizma i ugostiteljstva, 1.1.11. Knjige industrije i obrta, 1.1.12. Knjige trgovine i opskrbe, 1.1.13. Knjige tvrtki - društveni i privatni sektor, 1.1.14. Knjige financijskog i blagajničkog poslovanja, 1.2.1. Spisi Tajništva, 1.2.2. Spisi Kontrolne komisije, 1.2.3. Spisi rada i radnih odnosa, 1.2.4. Spisi prosvjete i kulture, 1.2.5. Spisi zdravstva i socijalne skrbi, 1.2.6. Spisi komunalnih poslova i građevinarstva, 1.2.7. Spisi poljodjelstva i ribarstva, 1.2.8. Spisi stambenih poslova, 1.2.9. Spisi o gradskom prometu, 1.2.10. Spisi ugostiteljstva i turizma, 1.2.11. Spisi industrije i obrta, 1.2.12. Spisi trgovine i opskrbe, 1.2.13. Spisi o privatnim tvrtkama, 1.2.14. Spisi varia iz raznih povjereništava, 2.1.1. Knjige Prosvjetnog odjela, 2.1.2. Knjige Odjela za narodno zdravlje i socijalno staranje, 2.1.3. Knjige Komisije za drugostupanjska rješenja u stambenim predmetima, 2.1.4. Knjige Odsjeka za općenarodnu imovinu, 2.2.1. Spisi odborničkih tijela, 2.2.2. Spisi savjetâ, 2.2.3. Spisi organa uprave. Neke podserije u prva dva podfonda imaju jednu ili više podpodserija. Arhivističko sređivanje trećeg podfonda započeto je 2010. prema sljedećem planu: 3.1. Zapisnici sjednica Izvršnog odbora, 3.2. Urudžbeni zapisnici općih spisa i pripadajuća kazala, 3.3. Opći spisi, 3.4. Odjelni spisi, 3.5. Okružnice, 3.6. Građevinski (tehnički) arhiv, 3.7. Personalije, 3.8. Gradivo komisijâ za polaganje stručnih ispita, 3.9. Varia.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2026
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-86/P - 1 Narodni odbor grada Rijeke I,II,III rajon, Gradski narodni odbor Rijeka (popis)
DARI-86/SI - 1 Narodni odbori u Rijeci (sumarni inventar)
DARI-86/V - 2 Gradski narodni odbor Rijeka (vodič)
DARI-86/V - 3 Narodni odbori u Rijeci (vodič)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Neki imovinsko-pravni spisi su pohranjeni u Službi za Imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 76: Oblasni narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 194: Generalna direkcija pomorskih brodogradilišta
HR-DARI- 198: Generalna direkcija trgovačke mornarice
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 282: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 287: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 290: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 293: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 301: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 303: Komitet za vanjsku trgovinu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 309: Komisija za kinematografiju pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 310: Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 311: Republička geodetska uprava Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 314: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 315: Državna arbitraža pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 317: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 321: Direkcija za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 322: Biro za pritužbe i prijedloge Predsjedništva vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 324: Ured za informacije Predsjedništva Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 325: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 330: Glavna direkcija grafičke industrije Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 335: Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 336: Glavna direkcija metala i nemetala Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 337: Glavna direkcija metalne industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 339: Glavna direkcija prehrambene industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 340: Glavna direkcija tekstilne industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 341: Glavna direkcija za otkup kože, vune, pamuka i otpadaka Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 342: Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 349: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 355: Direkcija Državnog žitnog fonda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Filijala u Zagrebu
HR-HDA- 366: Zemaljski geodetski zavod Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 367: Republički zavod za statistiku Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-DARI- 758: Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka
HR-DARI- 783: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka
HR-DARI- 1068: Direkcija za gradska otkupna poduzeća Rijeka
HR-HDA- 1085: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1086: Ministarstvo za novoslobođene krajeve Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1087: Ministarstvo lake industrije Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1089: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1095: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1101: Glavna uprava za obalnu plovidbu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1106: Glavna uprava za ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1114: Uprava za iseljenike Ministarstva rada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1115: Uprava za iseljeničku službu Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH
HR-HDA- 1118: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1119: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1123: Glavna direkcija za metalurgiju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1124: Glavna direkcija za naftu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1126: Glavna direkcija za građevinsku industriju i nemetale Savjeta za industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1128: Glavna direkcija autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1129: Glavna direkcija brodarskih poduzeća i brodogradilišta Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1133: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1135: Glavna direkcija republičkih trgovinskih poduzeća Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1136: Glavna direkcija ribarske brodogradnje Ministarstva ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1139: Glavna direkcija teretnog saobraćaja Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1141: Glavna direkcija za otkup žitarica Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1145: Glavna direkcija za promet tekstilom, obućom i mješovitom robom Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1150: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1158: Generalna direkcija za mašinogradnju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1175: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1453: Uprava za suzbijanje kriminaliteta Sekretarijata za unutrašnje poslove
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1561: Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1564: Sekretarijat za industriju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1565: Komisija za reviziju projekata Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1641: Komisija za pomilovanja pri Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1642: Komisija za umirovljene vojne osobe pri Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1646: Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1664: Savjet za industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1665: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1984: Republički sekretarijat za pravosudne poslove Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1985: Republički sekretarijat za budžet i opću upravu
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 540
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 85-88
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 102, 913
Opća napomena: Količinski pokazatelji su približni.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11754
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica