Facebook
Naziv: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-290
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MPRAV (hrvatski)
Razdoblje: 1931 - 1955 (Pretežiti dio gradiva iz razdoblja je 1945-1953.)
Arhivske jedinica: 23 d/m
Tehničke jedinica: 174 kut. ; 105 knj.
Odgovornost: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1953)
Povijest jedinice: Gradivo fonda Ministarstvo pravosuđa (1945-1953) preuzeto je u tri akvizicije: 79 kutija i 3 knjige 1988. godine iz pismohrane Izvršnog vijeća Sabora (akv. 2/1988), 95 kutija i 92 knjige u ožujku 2007. godine (akv. 26/2007) i 15 kutija i 14 knjiga u prosincu 2007. godine (akv. 69/2007).
Gradivo nakon preuzimanja 1988. godine nije arhivistički sređivano već se kao takvo nalazilo u HDA. Gradivo koje je preuzimano 2007. godine arhivistički je sređeno u pismohrani Ministarstva pravosuđa. Prilikom tog sređivanja predloženo je i nekoliko dokumentacijskih cjelina za izlučivanje. Sređivanjem cjelokupnog fonda nastalog iz tih triju akvizicija bilo je potrebno uklopiti u organizacijsku strukturu Ministarstva pravosuđa sve preuzete spise i knjige, pa su se dokumentacijske cjeline i tehničke jedinice formirane pri ranijem arhivističkom sređivanju promijenile.
Sadržaj jedinice: Povjerljivi spisi i izdane okružnice svih odjeljenja prate organizacijsku strukturu Ministarstva. Pored spisa koji se vode kao spisi kabineta Ministra postoji i mali broj spisa pomoćnika ministra, također vezanih uz rad kabineta, najčešće sadržajno povezanih uz organizaciju i nadzor provedbe pravosudne politike i funkcioniranje sustava. Iz razdoblja 1947-1952, kad Ministarstvo dobiva svoju konačnu organizacijsku strukturu, djelomično su sačuvani spisi i upisnici ili imenici odjeljenja: organizacijskog, zakonodavno-pravnog, personalnog, sekretarijata, odsjeka za pomilovanja, odsjeka za investicijsku izgradnju i revizionog odsjeka. U tome gradivu nalazi se razno dopisivanje u vezi organizacije rada pravosudnih ustanova, periodični izvještaji i statistički pregledi o radu sudova s područja Hrvatske, izvještaji o radu Ministarstva i Advokatske komore, dosjei sudaca i zaposlenih na Pravnom fakultetu i drugi personalni spisi, odnosno dopisivanje u vezi personalnih stvari, nešto dokumentacije o osobama koje su osuđene na smrt i tražile su pomilovanje, nacrti zakona, upute o primjeni različitih propisa ili odluka, zapisnici okružnih ili koordinacijskih konferencija i drugo.
Izlučivanju: Gradivo je u arhivsku obradu došlo djelomično sačuvano.
Prilikom sređivanja dijela gradiva predložen je i izlučen dio gradiva (50 d/m) koji više nije imao nikakvu vrijednost za rad Ministarstva niti dokumentarnu vrijednost za funkcije samog ministarstva, pa je procijenjeno da nije potrebno daljnje čuvanje. Klasa: UP/I-034-02/07-02/01, Urbroj: 565-19-07-3 od 7. siječnja 2007. Sređivanjem tog dijela fonda izdvojena je još jedna manja količina spisa (2 d/m) koja je izlučena temeljem rješenja HDA: UP/I-034-02/07-02/41, Urbroj: 565-19-07-3 od ožujka 2007. Završnim sređivanjem cjelokupnog fonda izlučena je manja količina duplikata i multiplikata, nekoliko kutija platnih iskaza te ovjera i nadovjera koje su ocijenjene kao dokumenti kojima se posreduje u postupku, pa je njihov rok čuvanja 5 godina jer se čuvaju i u drugim tijelima. S obzirom da Ministarstvo pravosuđa nije izradilo poseban popis gradiva koje nastaje radom Ministarstva, u prijedlogu se za gradivo navode rokovi čuvanja u skladu s Orijentacijskim popisom gradiva ograničenih rokova čuvanja koji je sastavni dio Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Plan sređivanja nastao je temeljem uvida u poslovanje i organizaciju Ministarstva pravosuđa te uvida u izvještaje Ministarstva Predsjedništvu Vlade NRH. Spisi i upisnici koji čine najveći dio ovog fonda, razvrstani su po odjelima i odsjecima.
Serije spisa svakog pojedinog odjela sređene su prema pojedinim vrstama poslova i dokumentacijskih skupina (povjerljivo dopisivanje, opće dopisivanje, tematska dokumentacija i sl.), a unutar toga sređene su kronološki, tj. po urudžbenim brojevima spisa. Kronološki su sređene i tematski oblikovane dokumentacijske cjeline, dok su dosjei zaposlenika suda i Ministarstva razvrstani abecedno.
Prema propisima i uputama o ustroju i administrativnom poslovanju te uvidom u gradivo, oblikovane su serije: Kabinet Ministra, Organizacijski odjel, Zakonodavno-pravni odjel, Personalni odjel, Sekretarijat, Odsjek za pomilovanja, Odsjek za investicionu izgradnju i Revizioni odsjek.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4255
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica