Facebook
Naziv: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-783
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-174 (Državni arhiv u Rijeci) , Interna oznaka DAR-a.
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.83 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 8 kut.
Odgovornost: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka (stvaratelj) (1950-1952)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci u više navrata preuzeo je od gradskih vlasti gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koje su djelovale u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARI-197). Od Skupštine općine Rijeka 1964. godine preuzeto je gradivo više stvaratelja, među njima i ono koje je nastalo poslovanjem poljoprivrednih dobara ili poduzeća i upravnih tijela koja su njima upravljala (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.III.1964., u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća). U primopredajnom popisu stvaratelji nisu bili precizno naslovljeni kao što i prilikom smještaja i privremenog kartoniranja gradiva u arhivu nije točno identificirana razlika između tih srodnih fondova. Izrijekom se Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Rijeka spominje kao jedan od stvaratelja u pozivu Odjela za opću upravu Narodnog odbora općine Stari Grad Državnom arhivu Rijeka od 2.II.1961. da preuzme gradivo izvjesnog broja likvidiranih poduzeća i ustanova (Državni arhiv u Rijeci, br. 119 od 9.III.1961. godine). U dopisu se navodi količina od dva sanduka gradiva. Sređivanjem i posljedičnim rasformiranjem fonda Likvidirana poduzeća oblikovano je više zasebnih fondova, a među njima je izdvojen i ovaj fond. Pritom je gradivu Direkcije zatečenom u fondu Likvidirana poduzeća pridruženo gradivo istog stvaratelja izdvojeno iz fonda Narodni odbor grada Rijeke (HR-DARI-86), tj. dio knjiga 98 i 99 (samo evidencijski pridružene, zbog tehničkih razloga fizički su ostale u HR-DARI-86) te jedan svežanj iz kutije 230 kao i cijele kutije 233-238 (Inventar narodnih odbora u Rijeci, 1945-1952).
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. godine po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis br. 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Veći dio gradiva čine cjeloviti opći spisi, dok su povjerljivi spisi sačuvani fragmentarno. Opći spisi sadržajno se uglavnom odnose na dopisivanje s poljoprivrednim dobrima i poduzećima pod nadležnošću stvaratelja oko pitanja koordinacije i nadzora njihova poslovanja. Personalni spisi za 1952. godinu vođeni su po posebnom urudžbenom zapisniku, a u većem dijelu sadrže razna personalna rješenja. Osim njih u personalnoj dokumentaciji nalaze se podaci o osoblju poduzeća pod nadležnošću stvaratelja. Najviše podataka o poslovanju samih poljoprivrednih dobara i poduzeća i posredno o učinku političkih odluka vezanih za gospodarenje poljoprivredom toga vremena pružaju financijski planovi i završni računi.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu prije sređivanja. Tijekom sređivanja obavljeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Tehnički nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (kutija, knjiga) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Serije su prikazane cjelovito tj. knjige i spisi jedne serije sređeni su i opisani zajedno.
Odabran je sljedeći plan sređivanja, odnosno raspored serija: 1. Povjerljivi spisi, 2. Opći spisi, 3. Personalna dokumentacija, 4. Financijska dokumentacija, 5. Dokumentacija Disciplinskog suda, 6. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano. Tijekom sređivanja je obrađeno stručno i tehnički.
Obavijesna pomagala: DARI-783/SI - 1 Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 782: Gradsko poljoprivredno dobro Motovun
Napomena o dopunskim izvorima: Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa za 1950. i 1951. godinu, urudžbeni zapisnik općih spisa za 1950. godinu, urudžbeni zapisnik personalnih spisa za 1952. godinu i urudžbeni zapisnik Disciplinskog suda za 1952. godinu, iako pripadajući ovom fondu, zbog tehničkih razloga fizički su ostali u fondu Narodni odbor grada Rijeke (HR-DARI-86), unutar knjiga 98 i 99 (Inventar narodnih odbora u Rijeci, 1945-1952) o čemu postoji bilješka u inventarnom popisu.
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 540
Identifikator: HR-DARI/AJ 12446
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica