Facebook
Naziv: Gradsko poljoprivredno dobro Motovun (fond)
Signatura: HR-DARI-782
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-57 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 0.37 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Gradsko poljoprivredno dobro Motovun (stvaratelj) (1950.-1952.)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci u više navrata preuzeo je od gradskih vlasti gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koje su djelovale u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARI-197). Od Skupštine općine Rijeka 1964. preuzeto je gradivo više stvaratelja, među njima i ono koje je nastalo poslovanjem poljoprivrednih dobara ili poduzeća i upravnih tijela koja su njima upravljala (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, broj 94/64, 14.III.1964., u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća). U primopredajnom popisu stvaratelji nisu bili precizno naslovljeni kao što i prilikom smještaja i privremenog kartoniranja gradiva u arhivu nije točno identificirana razlika između tih srodnih fondova. Sređivanjem i posljedičnim rasformiranjem fonda Likvidirana poduzeća oblikovano je više zasebnih fondova, a među njima je izdvojen i ovaj fond.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. godine po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis broj 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: U inače fragmentarnom fondu, između ostalog, sačuvano je nekoliko temeljnih personalnih evidencija i to s nasljeđenim ranijim podacima prednika, iz 1948. i 1949. godine (naime, već tijekom 1950. godine djeluje Republikansko poljoprivredno dobro Motovun sa sjedištem u Motovunu iako je Vlada NR Hrvatske rješenje o njegovom osnivanju donijela tek u studenom iste godine, a prije osnivanja stvaratelja fonda, 1949. i 1950. na području Istre djelovalo je Zemaljsko poljoprivredno dobro “Vladimir Bakarić” Pula s područnim upravama, između ostalih i Upravom Motovun) i izvjesna količina važnijih personalnih spisa poput ugovora o radu, općih upitnika i slično, relativno cjeloviti povjerljivi spisi za 1950. i fragmentarni za 1951. godinu, isplatne liste i rješenja o plaćama. Posebno je značajan popis nekretnina na području dobra po katastarskim općinama i zemljižnoknjižnim vlasnicima. Postspisi sadrže sve ključne statusne dokumente od osnivanja do likvidacije, a za povijesna istraživanja posebno su značajni oni koji opisuju projekt kolonizacije na području zapadne Istre u kontekstu depopulacije izazvane iseljavanjem dijela stanovništva nakon završetka II. svjetskog rata.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu prije sređivanja. Tijekom sređivanja obavljeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Odvojeno su sređene i popisane knjige, odvojeno spisi. Za svaku seriju, kako unutar knjiga, tako unutar spisa izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (knjiga, kutija) koja sadrži opisanu vrstu gradiva.
Za knjige je odabran sljedeći plan sređivanja, odnosno raspored serija: 1. Personalna dokumentacija; 2. Evidencija nekretnina.
Spisi su sređeni po rasporedu serija: 1. Povjerljivi spisi; 2. Personalna dokumentacija; 3. Financijska dokumentacija; 4. Izdvojeni predmetni spisi; 5. Postspisi.
Dokumenti unutar postspisa djelomično se čine nedosljedno urudžbiranima (jedni nose pečat protokola Glavne direkcije poljoprivredih dobara – Rijeka, drugi poljoprivrednog dobra Motovun, a treći oba) što prividno navodi na zaključak o više različitih stvaratelja i o nedosljednom sređivanju. Ta izvorna nedosljednost rezultat je okolnosti u kojima je protekao početak likvidacije stvaratelja. Postupak likvidacije dok nije imenovana likvidacijska komisija provodila je Glavna direkcija poljoprivrednih dobara – Rijeka, pa je i urudžbirala odnosne spise. Kad je pak počela djelovati, komisija je imala ured pri Glavnoj direkciji poljoprivrednih dobara – Rijeka koja je za nju primala spise, a često ih i urudžbirala.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-782/SI - 1 Gradsko poljoprivredno dobro Motovun (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DAPA- 87: Narodni odbor kotara Pazin
HR-DAPA- 360: Seljačka radna zadruga "Anton Biber Tehek" Motovun
HR-DARI- 783: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Pazinu pohranjeni su srodni fondovi, odnosno ostala poljoprivredna dobra koja su djelovala u isto vrijeme na području Istre te Seljačka radna zadruga «Antun Biber – Tehek» u koju je uključeno zemljište dobra nakon likvidacije. U sam proces likvidacije dobra i njegove primopredaje bio je uključen NO kotara Pazin čiji fond se također čuva u Državnom arhivu u Pazinu.
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 563
Identifikator: HR-DARI/AJ 12445
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica