Facebook
Naziv: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1950 - 1952
Normativni nazivi: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara - Rijeka (1950 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Rijeka osnovana je 1.VII.1950. godine, a nakon rasformiranja Povjereništva poljoprivrede Narodnog odbora grada Rijeke, kao administrativno-operativno rukovodstvo odnosno tijelo s nadležnošću koordinacije, stručnog savjetovanja i nadzora gradskih poljoprivrednih dobara i poduzeća: Gradskog poljoprivrednog dobra Čepić, Gradskog poljoprivrednog dobra Njivice i Gradskog peradarskog poduzeća Rijeka. Svi ostali poslovi dotadašnjeg Povjereništva poljoprivrede tj. privatni sektor poljoprivrede i šumarstva te lovstvo prešli su pod nadležnost Uprave za poljoprivredu Povjereništva komunalnih poslova, a Gradsko ribarsko poduzeće Rijeka pod Upravu za ribarstvo u sastavu istog Povjereništva.
Odlukama Generalne direkcije republikanskih poljoprivrednih dobara u Zagrebu broj 9789/50 od 18.XII.1950. i 150/51 od 4.I.1951. pod nadležnost Glavne direkcije poljoprivrednih dobara Rijeka prelaze Republikansko poljoprivredno dobro Višnjica, kotar Podravska Slatina (dotad pod nadležnošću Glavne direkcije republikanskih poljoprivrednih dobara Podravska Slatina, a kao Poljoprivredno dobro Višnjica upisano u registar privrednih državnih poduzeća 5.IX.1951. godine, NN 67/1950, str. I. ) i Republikansko poljoprivredno dobro Motovun (dotad pod nadležnošću Glavne direkcije republikanskih poljoprivrednih dobara Pula). Tijekom 1951. pod nadležnost Direkcije prelazi i Gradsko ribarsko poduzeće Rijeka.
Nakon što je 1.IV.1952. osnovano Gradsko poljoprivredno poduzeće Rijeka u čiji sastav ulaze Gradsko peradarsko poduzeće Rijeka, Gradsko poljoprivredno dobro Njivice, Ekonomija NO-a III. rajona Orehovica i Ekonomija Orehovica Gradskog hotelskog poduzeća, i ono je pod nadležnošću Direkcije. Tijekom 1951. godine postupno se napušta dotad uvriježeni pojam administrativno-operativnog rukovođenja (AOR) kao više instancije privrednim poduzećima, a sukladno Osnovnom zakonu o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva (SL FNRJ, broj 43/1950, str. 789) uvodi se termin više privredno udruženje (VPU) za privrednu skupinu u koju je udruženo više privrednih poduzeća. Direkcija je ukinuta zajedno s Direkcijom ugostiteljskih poduzeća i Direkcijom gradskih trgovačkih poduzeća odlukom Narodnog odbora grada Rijeke od 18.VIII.1952. godine a na prijedlog Savjeta za privredu (Narodni odbor grada Rijeke, Zapisnici sjednica odborničkih tijela, XVIII. redovno zasjedanje NO-a grada Rijeka od 18.VIII.1952. godine, točka 7). Razlog ukidanju je osnivanje komora trgovine i ugostiteljstva (temeljem Uredbe o trgovinskim i ugostiteljskim komorama Vlade FNRJ, Službeni list FNRJ, br. 31/1952) koje, između ostalog, preuzimaju i nadležnost dotadašnjih direkcija, a formiraju se na načelu dragovoljnog udruživanja poduzeća. Sjedište stvaratelja prvo je bilo u ulici E. De Amicis 14, a od početka 1951. godine u ulici R. Končara 17/II.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Direkcije su neposredna administrativno-operativna rukovodstva preko kojih narodni odbor upravlja nizom poduzeća iste gospodarske grane.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Uredba o organiziranju povjereništava u kotarskim, gradskim i rajonskim narodnim odborima, te Oblasnom narodnom odboru Dalmacije i reorganizaciji upravnog aparata narodnih odbora (NN 84/1948).
Unutarnji ustroj / genealogija: Kod osnivanja Direkcije organizacijski ustroj bio je sljedeći: glavni direktor, personalni odsjek, tajništvo, planski sektor, instruktorsko-organizaciono-operativni sektor, reviziono-računovodstveni odjel, dispečerska grupa, pomoćno osoblje. Tijekom 1951. godine radi organiziranja i vođenja prodajne službe osnovan je i komercijalni sektor koji u svom sastavu ima prodavaonice, skladište i dr. Vršio je veleprodaju i maloprodaju isporučene robe u korist poljoprivrednih dobara. Prestao je s radom 10.V.1952. Tijekom 1952. godine Direkcija je osnovala Disciplinski sud.
Stvaratelji: ( - 1950) (Radi se o Povjereništvu poljoprivrede.)
(1950 - 1952)
Identifikator: HR-DARI/S - 4739
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica