Facebook
Naziv: Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista Sušak
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1947
Normativni nazivi: Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista Sušak (1945 - 1947) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista Sušak (1945 - 1946) (hrvatski) (Naziv iz arhivskog gradiva. )
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Putnik, društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, osnovano je 1923. godine kao dioničko društvo (Osnivanje Zajednice društava za unapređenje turizma „Putnik“, SN Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 19.XI.1923.). Do početka Drugog svjetskog rata djeluje kao ustanova javnopravnog karaktera sa stožernom ulogom promicanja državnih interesa u turizmu i razvijanja turističke društvene organizacije. Nakon rata prišlo se obnavljanju devastirane djelatnosti a ključnu ulogu u tom procesu i nova država namijenila je Putniku. Savezni ministri saobraćaja i trgovine i opskrbe su 13.VIII.1945. godine pod pov. br. 9 donijeli rješenje da Društvo Putnik a.d. u svim svojim poslovima, izuzevši prometne, pada pod upravu i nadzor Ministarstva trgovine i snabdijevanja savezne vlade, a da Ministarstvo saobraćaja vrši nadzor nad istim u poslovima prometne prirode a sukladno ugovoru između istog ministarstva i Putnika zaključenom 2.V.1945. godine (SL DFJ br. 80/1945, str. 809; NN 54/1945, str. 2). Tim rješenjem društvo je moglo pristupiti poslovima iz svoje nadležnosti opisanima u pravilima a moglo je preuzeti i druge poslove trgovačke prirode koje će mu dodijeliti Uprava državnih trgovačkih poduzeća pri Ministarstvu trgovine i snabdijevanja savezne vlade.
Poslovnica Putnika na Sušaku djelovala je i prije Drugog svjetskog rata, na Kačićevom šetalištu. U ljeto 1945. godine je od strane republičkog Ministarstva trgovine i saobraćaja u Zagrebu a u suradnji s Okružnim narodnim odborom za Hrvatsko primorje ponovo pokrenuto poslovanje filijale na Sušaku, na istoj adresi (HR-DARI-586, Gradski narodni odbor Sušak, Upravni odjel: Opći spisi, br. 5598/45). Prema podacima iz gradiva poslovnice ona je započela s radom u rujnu 1945. godine. Djeluje do novog osnivanja i reorganizacije poduzeća 1947. U novom obliku poduzeće je osnovano rješenjem Vlade FNRJ br. 934 od 6.V.1947. godine (SL FNRJ, br. 63/1947). Same poslovnice u Sušaku, Rijeci i Opatiji kontinuirano nastavljaju s radom kao sastavni dijelovi novoosnovane Filijale Rijeka te su na taj način uključene u novu strukturu poduzeća.
Sjedišta: Sušak (1945 - 1947)
Djelatnost: Prema sačuvanom poslovniku iz 1946. godine poduzeće se bavi prodajom domaćih i inozemnih putnih karata (parobrodarskih, avionskih, autobusnih), kupnjom i prodajom valuta, inkasiranjem domaćih i stranih čekova, izdavanjem kreditnih pisama ili akreditiva, izletima u zemlji i inozemstvu, izdavanjem bonova i vaučera (hotelskih bonova).
Nadležnost / Izvori ovlasti: Na ukupno poslovanje poduzeća izravno su utjecale odluke saveznih vlasti, Vlade i ministarstava saobraćaja te trgovine i opskrbe kao i republičko Ministarstvo trgovine i opskrbe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poslovnice su izravno poslovale s centralom u Beogradu i radile prema njenim uputstvima. Stvaratelj je u strogo centraliziranom ustroju poduzeća bio hijerarhijski podređen centrali u Beogradu iako je u Zagrebu djelovala zemaljska direkcija poduzeća.Poslovnikom je bilo propisano financijsko-knjigovodstveno poslovanje. Knjigovodstvo je dvojno, sustav kartica s dnevnikom (kontrolnik) i glavnom knjigom. Od knjiga se vodi knjiga blagajne i glavna knjiga, a ostalo je kartoteka. Da bi se moglo pratiti poslovanje izrađivao se mjesečni obračun sastavljen od obračuna prodaje svih vrsta karata i bruto razmjere.
Stvaratelji: (1945 - 1947) (Ako se radi i o Zemaljskoj direkciji Zagreb, odnos je kao opisan. Ako ne, radi se o istim razinama organiziranosti.)
(1945 - 1947)
(1945 - 1946)
(1945 - 1947)
Napomena o vezama: Stvaratelj je izravno bio hijerarhijski podređen direkciji Putnika u Beogradu. Najviša nadležna državna tijela bila su savezno Ministarstvo trgovine i snabdijevanja te Ministarstvo saobraćaja. Na republičkoj razni djelovala je Zemaljska direkcija Putnika.
Identifikator: HR-DARI/S - 25903
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica