Facebook
Naziv: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1947
Normativni nazivi: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Putnik a.d. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ. Filijala Opatija (1946 - 1947) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Gradski narodni odbor Opatija je prije početka turističke sezone 1946. godine donio odluku da se Putniku dozvoli otvoriti poslovnicu ovlaštenu za poslove putničke i turističke agencije (HR-DARI-322, Gradski narodni odbor Opatija, Opći spisi, br. 3092/46, prema B. Zakošek, Kraj Drugog svjetskog rata i obnova opatijskog turizma u arhivima opatijskih upravnih oblasti 1945.-1947., Vjesnik PAR, 37/1995, str. 297-332), a Oblasni narodni odbor za Istru izdao je privremenu dozvolu za rad poslovnice (isto, br. 4101/46, prema istom izvoru).
Povijest: Putnik, društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, osnovano je 1923. godine kao dioničko društvo (Osnivanje Zajednice društava za unapređenje turizma „Putnik“, SN Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 19.XI.1923.). Do početka Drugog svjetskog rata djeluje kao ustanova javnopravnog karaktera sa stožernom ulogom promicanja državnih interesa u turizmu i razvijanja turističke društvene organizacije. Nakon rata prišlo se obnavljanju devastirane djelatnosti a ključnu ulogu u tom procesu i nova država namijenila je Putniku. Savezni ministri saobraćaja i trgovine i opskrbe su 13.VIII.1945. godine pod pov. br. 9 donijeli rješenje da Društvo Putnik a.d. u svim svojim poslovima, izuzevši prometne, pada pod upravu i nadzor Ministarstva trgovine i snabdijevanja savezne vlade, a da Ministarstvo saobraćaja vrši nadzor nad istim u poslovima prometne prirode a sukladno ugovoru između istog ministarstva i Putnika zaključenom 2.V.1945. godine (SL DFJ br. 80/1945, str. 809; NN 54/1945, str. 2). Tim rješenjem društvo je moglo pristupiti poslovima iz svoje nadležnosti opisanima u pravilima a moglo je preuzeti i druge poslove trgovačke prirode koje će mu dodijeliti Uprava državnih trgovačkih poduzeća pri Ministarstvu trgovine i snabdijevanja savezne vlade. Poslovnica u Opatiji djeluje do novog osnivanja i reorganizacije poduzeća 1947. U novom obliku poduzeće je osnovano rješenjem Vlade FNRJ br. 934 od 6.V.1947. godine (SL FNRJ, br. 63/1947). Same poslovnice u Sušaku, Rijeci i Opatiji kontinuirano nastavljaju s radom kao sastavni dijelovi novoosnovane Filijale Rijeka te su na taj način uključene u novu strukturu poduzeća.
Sjedišta: Opatija (1946 - 1947)
Djelatnost: Prema sačuvanom poslovniku iz 1946. godine poduzeće se bavi prodajom domaćih i inozemnih putnih karata (parobrodarskih, avionskih, autobusnih), kupnjom i prodajom valuta, inkasiranjem domaćih i stranih čekova, izdavanjem kreditnih pisama ili akreditiva, izletima u zemlji i inozemstvu, izdavanjem bonova i vaučera (hotelskih bonova).
Nadležnost / Izvori ovlasti: Na ukupno poslovanje poduzeća izravno su utjecale odluke saveznih vlasti, Vlade i ministarstava saobraćaja te trgovine i opskrbe kao i republičko Ministarstvo trgovine i opskrbe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poslovnice su izravno poslovale s centralom u Beogradu i radile prema njenim uputstvima. Stvaratelj je u strogo centraliziranom ustroju poduzeća bio hijerarhijski podređen centrali u Beogradu iako je u Zagrebu djelovala zemaljska direkcija poduzeća.Poslovnikom je bilo propisano financijsko-knjigovodstveno poslovanje. Knjigovodstvo je dvojno, sustav kartica s dnevnikom (kontrolnik) i glavnom knjigom. Od knjiga se vodi knjiga blagajne i glavna knjiga, a ostalo je kartoteka. Da bi se moglo pratiti poslovanje izrađivao se mjesečni obračun sastavljen od obračuna prodaje svih vrsta karata i bruto razmjere.
Stvaratelji: (1946 - 1947) (Opisana veza ako se radi i o Zemaljskoj direkciji.)
(1946 - 1947)
(1946 - 1947)
(1946 - 1947)
Napomena o vezama: Stvaratelj je izravno bio hijerarhijski podređen direkciji Putnika u Beogradu. Najviša nadležna državna tijela bila su savezno Ministarstvo trgovine i snabdijevanja te Ministarstvo saobraćaja. Na republičkoj razni djelovala je Zemaljska direkcija Putnika.
Identifikator: HR-DARI/S - 25905
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica