Facebook
Naziv: Gradsko opskrbno poduzeće - Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1950
Normativni nazivi: Gradsko opskrbno poduzeće - Rijeka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Azienda cittadina approvvigionamento - Fiume (1946 - 1950) (talijanski) (Naziv je dvojezičan, na hrvatskom i talijanskom.)
Usporedni nazivi: Gradsko opskrbno poduzeće - Rijeka (1946 - 1950) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Gradsko opskrbno poduzeće (skraćeno GOP) Rijeka osnovano je rješenjem Gradskog narodnog odbora (GNO) Rijeka br. 2690 od 26.VII.1946. godine (Službeni list Oblasnog narodnog odbora za Istru i Gradskog narodnog odbora – Rijeka/Bollettino ufficiale del Comitato popolare regionale dell´Istria e del Comitato popolare cittadino di Fiume, br. 12/1946, str. 231).
Povijest: Prema Uredbi GNO-a o potvrdi i izmjenama Uredbe o osnivanju Gradskog opskrbnog Poduzeća od 26.VII.1946. br. 2690 (Službeni list…/Bollettino ufficiale…, br. 4-5/1947, str. 62) pod administrativno-operativnim je rukovodstvom Odjela trgovine GNO Rijeka. Upisano je u registar državnih privrednih poduzeća na temelju rješenja Odjela financija GNO Rijeka br. 5154 od 29.IV.1947. godine (Službeni list/Bollettino ufficiale br. 10-11/1947, str. 138). Iako nisu pronađene službene odluke nadležnih tijela o tome, prema pečatu i naslovima u spisima može se zaključiti da se poduzeće od početka 1948. nalazi u likvidaciji. U isto vrijeme rješenjem GNO Rijeka br. 11622 od 14.IV.1948. godine osniva se novo poduzeće pod nazivom Gradsko opskrbno poduzeće «Prehrana» Rijeka (NN 68/1948, str. IV) koje, može se pretpostaviti temeljem gradiva, vodi likvidaciju Gradskog opskrbnog poduzeća Rijeka ili je u nekoj drugoj vezi s njim (npr. preko memoranduma dotadašnjeg GOP-a pojavljuje se naziv novog poduzeća «Prehrana» ili npr. «Prehrana» šalje računovodstvu GOP-a u likvidaciji listu plaća za zaposlenike GOP-a koje je isplatila «Prehrana» umjesto GOP-a a što se ima računati kao dug GOP-a u likvidaciji kod «Prehrane», također novo poduzeće preuzima dio rukovodećeg osoblja GOP-a). Nisu pronađeni službeni podaci koji bi potvrdili navedene pretpostavke. Likvidacija traje bar do 1950. godine do kad je sačuvano i gradivo.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Djelatnost je bila nabava i prodaja na veliko i malo živežnih namirnica i drugih artikala.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Poduzeće je osnovano temeljem Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima (SL FNRJ, br. 62/1946), Uredbe o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 50/1946) te Pravilnika o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 66/1946) kao državno poduzeće lokalnog značaja.
Opći kontekst: Dok je u to vrijeme nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila u isključivoj nadležnosti upravnih tijela, početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana. Pravni okvir za reforme predstavljali su Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, Ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredba o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredba o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954). Reforme u području trgovačke struke pokreću se Uredbom o osnivanju i djelatnosti trgovinskih poduzeća (SL FNRJ, br. 6/1952) te Uredbom o trgovinskoj djelatnosti i trgovinskim poduzećima i radnjama (SL FNRJ, br. 56/1953, Uredba o izmjenama i dopunama u br. 29/1955 te pročišćeni tekst Uredbe u br. 37/1955) temeljem kojih se u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju nova trgovačka poduzeća u Rijeci, među njima i «Plodina» i «Trgoagencija» koji djeluju do kraja pedesetih godina kada se ukidaju zbog novih reorganizacija ili nerentabilnosti poslovanja.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26629
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica