Facebook
Naziv: Trgovačka poduzeća u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-197
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TpuR (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-21 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1960
Arhivske jedinica: 2.47 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 24 kut.
Odgovornost: Gradsko opskrbno poduzeće - Rijeka (stvaratelj) (1946-1950)
Gradska trgovačka poduzeća - Rijeka. Predstavništvo u Zagrebu (stvaratelj)
Gradsko trgovačko transportno poduzeće Rijeka (stvaratelj)
"Partizan" Gradsko trgovačko poduzeće Rijeka (stvaratelj) (1948-1950)
"Plodina" Izvoz - uvoz Rijeka (stvaratelj) (1954-1957)
"Trgoagencija" Poduzeće za posredovanje u prometu robom Rijeka (stvaratelj) (1953-1959)
"Primorka" Gradsko poduzeće za promet voćem i povrćem Rijeka (stvaratelj) (1947-1952)
Gradsko poduzeće za opskrbu društvene ishrane i ugostiteljstva "Radnik" Rijeka (stvaratelj) (1948-1951)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci preuzeo je od gradskih vlasti u nekoliko navrata gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koja su djelovala u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARi-197). Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. godine u sklopu gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova preuzeo 9 sanduka poduzeća «Primorka», 14 sanduka Gradskog opskrbnog poduzeća, 6 sanduka poduzeća «Trgoagencija», 5 sanduka Gradskog trgovačkog poduzeća «Partizan», 23 sanduka poduzeća «Plodina» i 4 sanduka poduzeća „Radnik“ (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.III.1964. u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća). Tijekom sređivanja fonda Likvidirana poduzeća 2004. godine izdvojeno je gradivo trgovačkih poduzeća u Rijeci te je od njega formiran zaseban fond. Naknadno je fondu 2007. pridruženo gradivo Gradskog poduzeća za opskrbu društvene ishrane i ugostiteljstva "Radnik" Rijeka). Fond je preuzeo broj rasformiranog fonda Likvidirana poduzeća.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. godine po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis broj 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Gradivo većine stvaratelja u ovom fondu čini više – manje fragmentarno sačuvana financijska dokumentacija (isplatne liste) i eventualno fragmentarni zapisnici sjednica i personalni spisi. Po količini, cjelovitosti i raznovrsnosti izuzetak čine podfondovi «Plodina» i «Trgoagencija» koji čine glavninu fonda a sadrže statusnu dokumentaciju, zapisnike sjednica, okružnice, personalne spise, financijske, spise o nekretninama, poslovnu korespondenciju u manjoj mjeri kao i spise iz komercijalnog poslovanja, razna izvješća i publikacije te izdvojene predmetne spise.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu, no na temelju razlike između količine gradiva likvidiranih poduzeća općenito u trenutku preuzimanja i u arhivu danas pohranjenog gradiva može se pretpostaviti da je u međuvremenu gradivo odabrano i izlučeno. Na tu mogućnost upućuje i fragmentarnost gradiva, dok njegova vrsta ukazuje na moguće kriterije odabiranja. Djelatnici koji duže rade u DARI tvrde da je izlučivanje, ako je pretpostavka o njemu točna, vjerojatno obavljeno u razdoblju od 1964. do 1970. Tijekom sređivanja obavljeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva.
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo ovog zbirnog fonda podijeljeno je na podfondove koji su sređeni i opisani do razine serije. Za svaku seriju načinjen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (kutija, knjiga) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Serije su prikazane cjelovito tj. knjige i spisi jedne serije sređeni su i opisani zajedno.
Načelno je za svaki podfond odabran sljedeći plan sređivanja, odnosno raspored serija (koji je u svakom konkretnom slučaju ovisan, naravno, o vrstama sačuvanog gradiva): 1. Statusna dokumentacija, 2. Zapisnici sjednica, 3. Dokumentacija o nekretninama, 4. Okružnice, 5. Poslovna korespondencija, 6. Personalni spisi. 7. Financijski spisi. 8. Komercijalno poslovanje, 9. Izdvojeni predmetni spisi. 10. Zbirka službenih ekonomskih izvješća.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano, osim što su isplatne liste na rubovima oštećene. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-197/SI - 1 Trgovačka poduzeća u Rijeci (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11861
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica