Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1952 - 1962
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema Zakonu o podjeli Narodne Republike Hrvatske na kotare, gradove i općine (NN, br. 16/52) Trpanj dobiva status općine unutar kotara Korčula. Novoutemeljena općina Trpanj je obuhvaćala naselja Trpanj, Vrućica Gornja i Vrućica Donja (službeni nazivi mjesta u vrijeme izdavanja Zakona, danas su to Gornja Vrućica i Donja Vrućica). Zakonom o provođenju reorganizacije narodnih odbora (NN, br. 16/52) raspušteni su mjesni narodni odbori, pa tako i Mjesni narodni odbor Trpanj te je uspostavljen Narodni odbor općine Trpanj. Zakonom o provođenju novog uređenja općina i kotara (NN, br. 33/55) ukidaju se općine Kuna i Potomje te se pridodaju općini Trpanj. Od 1955. godine općina Trpanj obuhvaća mjesta Trpanj, Gornju i Donju Vrućicu, Kunu, Oskorušno, Osobjavu, Pijavičino, Podobuče, Potomje, Prizdrinu i Županje Selo. 1962. godine, novim Zakonom o područjima općina i kotara (NN, br. 39/62) ukida se narodni odbor općine Trpanj, a područje njegove općine pripojeno je općini Dubrovnik, koja se nalazila u sastavu kotara Split.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Djelatnost: U radu NOO Trpanj mogu se prepoznati dvije faze djelovanja. 1. faza: U razdoblju od 1952. do 1957. godine narodni odbori općina dobivaju sve veće i veće odgovornosti – preuzeli su sve poslove iz nadležnosti ukinutih Mjesnih odbora. Općina time postaje osnovna političko-teritorijalna organizacija samoupravljanja radnog naroda i osnovna društveno-ekonomska zajednica stanovnika na svom području (Opći zakon o uređenju općina i kotara, SL, br. 26/55). Općina vrši sva prava i dužnosti upravljanja društvenim poslovima osim prava i dužnosti koje su Ustavom ili zakonom određene za kotar, republiku ili federaciju, kao i onih prava i dužnosti koje pripadaju samoupravnim privrednim organizacijama i društvenim ustanovama. Narodne odbore novih općine čini općinsko vijeće i vijeće proizvođača. Narodni odbori su morali do 31. kolovoza 1955. godine ustrojiti svoje izvršne i upravne organe. Statutom općine utvrđivala su se prava i dužnosti u suglasnosti s Općim zakonom o uređenju općina i kotara (SL, br. 26/55), a njime se određivala i organizacija, djelokrug i način rada NO i drugih organa općinske samouprave. Narodni odbor općine Trpanj obavljao je sve poslove koji su bili u skladu sa Zakonom o narodnim odborima općina (NN 35/52). Vršio ih je na sjednicama odbora, odnosno vijeća, preko svojih savjeta i upravnih organa. Ti poslovi su bili važni za privredni, komunalni, socijalni i kulturni razvitak općine. Iako je Zakon donesen 1955., realizirao se tek 1957. godine. 2. faza Godine 1955. započinje nova faza u djelovanju narodnih odbora, po kojoj odbori dobivaju još veće nadležnosti, te dobivaju i dio dotadašnje kotarske nadležnosti. Općim zakonom o uređenju općina i kotara (SL, br. 26/55) općina ima sljedeća prava i dužnosti: - osigurava uvjete za razvitak proizvodnih snaga i poboljšanje životnih i kulturnih prilika u općini, - usmjerava privredni razvitak i vrši raspodjelu dijela narodnog dohotka za privredne, kulturne i socijalne potrebe općine, - stara se o usklađivanju interesa privrede s društvenim interesima, - upravlja općenarodnom imovinom, - brine se o komunalnom uređenju, podizanju javnog zdravlja, općem obaveznom školovanju i stručnom obrazovanju, stara se o socijalnoj zaštiti, razvoju kulture, javnom redu i miru i dr. U ostvarivanju prava i dužnosti Općina preko Narodnog odbora donosi: - društveni plan i budžet te druge propise, - osniva privredna poduzeća – radnje, komunalne, kulturne, prosvjetne, zdravstvene i socijalne ustanove, - neposredno primjenjuje zakone vođenjem upravnog i administrativno-kaznenog postupka...
Unutarnji ustroj / genealogija: Od 1952. do 1957. godine Narodni odbor općine Trpanj je jedinstveno tijelo, bez obzira na zakonske promjene od 1955. godine. Većinu poslova iz svoje nadležnosti izvršavao je na sjednicama ili preko savjeta i komisija. Sjednice su bile javne, a njima je predsjedao predsjednik izabran iz reda članova NOO Trpanj na prvoj sjednici, 21. XII.1952. Na istoj sjednici su izabrane i komisije: mandatno – imunitetna, komisija za odluke, komisija za molbe i žalbe i komisija za prekršaje. Unutarnji ustroj novog NOO Trpanj, koji je počeo s radom 14. kolovoza 1955. godine trebao je biti propisan Statutom (donesen 19. studenog 1955.), no na žalost isti nije sačuvan u arhivskom gradivu. Iz zapisnika sjednica vidljivo je da se od 1957. NOO Trpanj sastojao od Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača te da su odbornici birani na sjednicama. Pored predsjednika NOO Trpanj je imao i potpredsjednika, koji ga je mijenjao u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Savjeti su se osnivali za izvršavanje određenih izvršnih i upravnih poslova. Upravni organi NOO Trpanj izvršavali su sve upravne poslove, dok je Tajnik imao zadatak da se brine o organiziranju i poslovanju njihovog rada. U radu tijela Narodnog odbora općine Trpanj zabilježeno je i djelovanje Sekretarijata kojim je rukovodio Sekretar, a spisi datiraju iz razdoblja od 1961. do 1962. godine. Unutar sekretarijata djeluje i sudac za prekršaje, koji je bio dio organizacijskog ustroja Narodnog odbora općine Trpanj.
Stvaratelji: (1944 - 1952)
(1955 - 1962)
(1952 - 1955)
(1962 - 1993)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DADU-SCKL-155 Narodni odbor općine Trpanj (stvaratelj)
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28259
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Status zapisa: konačan zapis
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica