Facebook
Naziv: Škola za učenike u privredi Kastav
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1961
Normativni nazivi: Škola za učenike u privredi Kastav (hrvatski)
Povijesni nazivi: Stručni tečaj za učenike u privredi Kastav (10.03.1947 - 1947) (hrvatski) (Od ožujka do kolovoza 1947. godine.)
Škola za učenike u privredi Kastav (01.09.1947 - 1961) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Po odobrenju Ministarstva industrije i rudarstva NR Hrvatske, Odjela za stručno školstvo i uputama Okružnog narodnog odbora primorsko-goranskog Sušak, Odjela obrta i industrije, br. 3695 od 28.I.1947. godine a prema Zakonu o učenicima u privredi i s nastavnim programom propisanim za stručno-produžne škole, uz Stručnu školu obrtnog crtanja u Kastvu je 10.III.1947. otvoren tromjesečni Stručni tečaj za učenike u privredi koji je postupno dobio vlastitu upravu i prerastao u školu.
Povijest: Reorganizaciji Stručne škole obrtnog crtanja u Kastvu prišlo se 1947. godine. Početkom šk. god. 1947/48. rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva, Odjela za stručno školstvo br. 49660/47 dana 11.IX.1947. godine otvorena je Obrtna škola sa strojobravarskim odjelom. U isto vrijeme Stručni tečaj učenika u privredi prerasta u Školu za učenike u privredi Kastav koja s Obrtnom školom dijeli zgradu i nastavnike, a upravitelj Obrtne škole honorarno vrši dužnost upravitelja Škole učenika u privredi. U šk. god. 1947/48. upisani su po jedno odjeljenje prvog i drugog razreda Škole za učenike u privredi. Po novom školskom programu počelo se podučavati 15.III.1948.
Kad je u rujnu 1949. godine ukinuta Obrtna škola u Kastvu odlučeno je da se umjesto nje proširi i osnaži postojeća Škola za učenike u privredi u Kastvu. Škola je bila namijenjena potrebama lokalnog gospodarstva, a financirana je iz proračuna Kotarskog narodnog odbora Rijeka, Povjereništva rada pod čijom je neposrednom nadležnošću djelovala. Zgradu i inventar Obrtne škole s cjelokupnom imovinom nasljeđuje Škola za učenike u privredi.
U šk. god. 1954/55. u studenom 1954. godine pri školi je otvoren tromjesečni tečaj za stjecanje kvalifikacije (drvno-prerađivačka struka) naučnika iz istočnog dijela kotara Rijeka koji za vrijeme naukovanja zbog udaljenosti od škole nisu mogli polaziti školu učenika u privredi (HR-DARI-140 Škola za učenike u privredi Kastav, Opći spisi 1955., br. 94/55).
Škola je prestala s radom i ukinuta danom 31.VIII.1961. godine rješenjem Narodnog odbora općine Zamet – Rijeka br. 05-3858/1-61 donesenim na odvojenim sjednicama Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača održanima 4.VIII.1961. temeljem zaključka Savjeta za prosvjetu, (HR-DARI-330 Narodni odbor općine Zamet – Rijeka, Zapisnici sjednica zajedničkih i odvojenih od 3.II. do 4.X.1961., XXXV. sjednica Općinskog vijeća i XL. sjednica Vijeća proizvođača održane 4.VIII.1961.).
Sjedišta: Kastav
Djelatnost: Škola za učenike u privredi Kastav bila je rangirana kao mješovita niža stručna škola koja je obrazovala za više struka (metalska, električarska, građevinska, kožarska, tekstilna, drvoprerađivačka i trgovačka) i zanimanja (automehaničari, mehaničari, bravari, elektroinstalateri, zidari, klesari, soboslikari, obućari, krojači, stolari, bravari, prodavači). Uvjeti za prijem su se kroz godine mijenjali od 4 prema 6 do 8 razreda osnovne škole, s minimalnom upisnom dobi od 14 godina. Trajanje školovanja iznosilo je prema struci 2 ili 3 godine. Po propisima iz 1952. za upis u školu bila je potrebna završena osnovna škola ili niža gimnazija. Školu su polazili učenici i učenice svih obrtničkih i trgovačkih poduzeća i zadruga te privatnih obrtnika sa teritorija općina Kastav, Jurdani i Matulji, od 1955. bivših općina. Općim zakonom o školstvu iz 1958. godine škole učenika u privredi klasificirane su kao škole za kvalificirane radnike.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Djelovanje i ustrojstvo stvaratelja kao i upravljanje njime do 1952. utemeljeno je u Zakonu o učenicima u privredi iz 1946. (Službeni list FNRJ br. 28/1946, izmjene i dopune 3/1949, 106/1949, 4/1951, 46/1951, ukinut Zakonom o ukidanju zakona, Službeni list FNRJ br. 24/1952) i Općem uputstvu o srednjim stručnim školama iz 1949. (Službeni list FNRJ br. 78/1949), od 1952. u Uredbi o učenicima u privredi (Službeni list FNRJ br. 39/1952) i Uredbi o stručnim školama (Službeni list FNRJ br. 39/1952). Uredba o stručnim školama iz 1952. godine bila je na snazi do donošenja Općeg zakona o školstvu 1958. (Službeni list FNRJ br. 28/1958, izmjene i dopune br. 27/1960 i 1/1964). Načelo samoupravljanja uvodi se u područje prosvjete 1954. republičkom Odlukom o osnovnim načelima društvenog upravljanja školama (NN 17/54, Prosvjetni vjesnik br. 3-4/1954) koja je operacionalizirana Odlukom Narodnog odbora kotara Rijeka o brojnom sastavu školskih savjeta kao društvenog upravljanja u školama na području Narodnog odbora kotara osim područja gradskih općina Opatija, Bakar i Kraljevica i o načinu biranja tih savjeta (HR-DARI-140 Škola za učenike u privredi Kastav, Opći spisi 1954., br. 234/54). Opći zakon o upravljanju školama donesen je godinu dana kasnije (Službeni list FNRJ br. 11/1955).
Unutarnji ustroj / genealogija: Od 1952. godine osnivači škola u privredi u pravilu su narodni odbori kotareva ili gradova uz suglasnost nadležnih republičkih tijela (do tada su za osnivanje bila nadležna ministarstva), ali kao osnivači mogu se pojaviti i poduzeća i privredne komore. Nadležnosti upravitelja i nastavničkih zborova do 1952. bile su uređene Uputama o djelokrugu rada direktora, upravitelja, nastavničkog zbora, radnih jedinica razrednika, razrednih vijeća i tajnika srednjih škola i srednje stručnih škola, osmogodišnjih i nižih stručnih škola iz 1950. koje su nastavnički zborovi na čelu s upraviteljima trebali primijeniti prema mogućnostima u kojima je radila njihova škola (Prosvjetni vjesnik, Zagreb, br. 8/1950; Reider, str. 58).
Po Uredbi iz 1952. na čelu škole učenika u privredi je upravitelj, koji neposredno upravlja školom u granicama zakona i drugih propisa i zaključaka nastavničkog savjeta kojeg čine svi nastavnici škole. Pomaže mu nastavnički savjet koji posebno stara o unapređenju nastavnog i odgojnog rada. Pri školi se osniva školski odbor sastavljen od predstavnika škole i drugih zainteresiranih subjekata (poduzeća, komore, društvene organizacije, građani) koji pomažu nastavničkom savjetu. Daljnji propisi o ustrojstvu škole, nadležnostima i međusobnim odnosima upravitelja, nastavničkog savjeta i odbora bili su u nadležnosti republičkih tijela za prosvjetu.
Prema Odluci o osnovnim načelima društvenog upravljanja školama iz 1954. društveno upravljanje u školi vrši se putem školskog savjeta koji je u središtu sustava, nastavničkog zbora, razrednog vijeća, razredne zajednice i zajednice doma i škole. Odlukom su detaljno opisane nadležnosti navedenih aktera u životu škole. Prema sačuvanom gradivu savjet Škole za učenike u privredi Kastav konstituiran je 7.XI.1954. Prema Općem zakonu o upravljanju školama iz 1955. škole osnivaju narodni odbori, svaka škola ima svoja pravila koja donosi školski odbor (ranije savjet) a potvrđuje nadležni narodni odbor. Škole imaju samostalni proračun. Školom neposredno upravljaju školski odbor, nastavničko vijeće i upravitelj ili direktor škole. Zakon predviđa uključenost učenika i roditelja u rad škole putem zajednica učenika razreda i škole te zajedničkih razrednih sastanaka nastavnika i roditelja, odnosno nastavnika, roditelja i učenika. Prema Općem zakonu o školstvu iz 1958. školom neposredno upravljaju školski odbor, nastavničko vijeće, razredno vijeće (svi nastavnici jednog razreda) i direktor škole.
Za uredsko poslovanje neposredno je bio odgovoran upravitelj škole. Prema podacima iz gradiva (HR-DARI-140 Škola za učenike u privredi Kastav, Opći spisi 1955., br. 382/55) u školi se službeno vodi urudžbeni zapisnik, glavni imenik škole, imenik kandidata i knjiga zapisnika o polaganju završnih ispita, budžetska knjiga, inventar namještaja, knjižnice i učila.
Opći kontekst: Razvoj stručnog školstva u socijalizmu.
Stvaratelji: (1885 - 1949) (Škole nisu izravno u odnosu prednik-slijednik, 1947.-1949. djelovale su istovremeno, dijelile prostor i upravu, stvaratelj je nastavio čuvati arhiv Obrtne škole i nastavio njegovati njenu tradiciju. Povezuje ih i osoba ravnatelja.)
(1947 - )
(1947 - 1948)
(1948 - 1955) (Odsjek rada, od 1952. Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu)
(1955 - 1961)
(1955 - 1961) (Referada za prosvjetu i kulturu, kasnije Savjet za prosvjetu i kulturu)
(1947 - )
(1948 - 1951)
(1951 - 1955) (Odjel za stručno školstvo)
Napomena o vezama: Stvaratelj je u sustavu školovanja učenika u privredi bio povezan s poduzećima, zadrugama i privatnim obrtničkim radionicama u kojima su učenici naukovali.
Identifikator: HR-DARI/S - 4262
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica