Facebook
Naziv: Škola za učenike u privredi Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-140
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŠUPK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-16 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1961
Arhivske jedinica: 0.48 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 4 kut. ; 4 mapa
Odgovornost: Škola za učenike u privredi Kastav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nisu poznati podaci o prvom preuzimanju gradiva škole a koje čini i veći dio fonda. Po činjenici da je u arhivu sačuvan privremeni, moguće primopredajni, zajednički popis gradiva Obrtne škole u Kastvu, Đačkog doma Obrtne škole Kastav i Ženske stručne škole u Kastvu iz 1964. godine, dalo bi se zaključiti da je gradivo tih kastavskih stvaratelja preuzeto zajedno. Prema Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prvotno je formiran zbirni fond Stručne škole u Kastvu s internom signaturom DS-16. Kasnije je od tog gradiva formirano nekoliko fondova: Škola učenika u privredi Kastav (HR-DARI-140) nazvan po zadnjem stvaratelju, Đački dom Obrtne stručne škole Kastav (HR-DARI-170) i Ženska stručna škola u Kastvu (HR-DARI-149). Tek nakon što se 2008. prišlo sustavnoj arhivističkoj obradi tadašnjeg fonda Škola učenika u privredi Kastav zaključeno je da Škola za učenike u privredi nije tek posljednji stvaratelj u nizu, već njeno gradivo predstavlja u stvari drugi, poseban fond. Arhivističko sređivanje potaknuto je kad je Državni arhiv u Rijeci preuzeo 21.V.2008. godine od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka zbirku arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine, unutar nje 4 ambalažne mape s 1418 crteža, radova učenika spomenutih škola (Zapisnik o primopredaji arhivskog gradiva, Klasa: 036-05/08-02/05, Ur.br.: 2170-53-04-08-02). Sređivanjem crteža i proučavanjem konteksta uočeni su elementi za razdvajanje gradiva Obrtne škole i Škole za učenike u privredi i sukladno tome za formiranje zasebnih fondova. Prvotnu signaturu HR-DARI-140 sačuvao je fond Škola za učenike u privredi Kastav. Uslijedilo je novo sređivanje, kartoniranje i izrada novih arhivskih opisa odnosno inventara 2009. Nisu poznati podaci o prvom preuzimanju.
Način preuzimanja: Prvo preuzimanje nije upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci. Arhiv je po službenoj dužnosti preuzeo učeničke crteže iz zbirke arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine 21.V.2008. godine, a predaja je upisana u Knjigu preuzetog gradiva pod brojem 363.
Sadržaj jedinice: U gradivu je sadržana i dokumentacija tečaja koji je prethodio školi. Veći dio gradiva čine opći spisi i ilustrativno vrijedni crteži učenika koji kao serija jedini pokrivaju cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja. Pedagoška dokumentacija je fragmentarna, sadrži tek par razrednih i priručnih imenika. U cjelini više se radi o administrativnim spisima, sumarnim izvješćima, korespondenciji usmjerenoj na probleme materijalnog održavanja škole i realizacije zahtjeva društva prema. Teme su: financiranje škole, planovi, izvješća, personalije, sjednice školskog savjeta (odbora) od 1955. godine, predvojnička obuka, korespondencija s poduzećima i obrtničkim radionicama u kojima učenici naukuju, proslava 70. obljetnice škole (čuvanje tradicije Delavske škole) 1955. godine, značajna uloga ravnatelja uglednog kastavskog prosvjetnog djelatnika Milana Brozovića, uvjerenja o pohađanju škola prednika i Ženske stručne škole u Kastvu, statistička izvješća, teme društveno-moralnog odgoja. Od računovodstvene dokumentacije sačuvane su isplatne liste za ranije razdoblje te knjige evidencije kredita i budžetske knjige.
Dopuna: U pismohrani Osnovne škole "Milan Brozović" Kastav pohranjena je pedagoška dokumentacija (glavni imenici učenika, knjige zapisnika završnih ispita, dnevnici rada) za ukupno razdoblje djelovanja stvaratelja te financijski i opći spisi za šk. god. 1958/59. Ukupno se radi o 37 knjiga i jednom svežnju spisa.
Mjesta: Kastav ; Kastavština
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; 273 crtež (Smješteni u 4 mape.); knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja fond je bio registraturno sređen. Gradivo je sređeno sumarno i opisano do razine serije. Izvorno stanje poštovano je u najvećoj mogućoj mjeri. Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći spisi po broju urudžbenog zapisnika. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije, mape) u koje je smješteno. Knjige su također smještene u kutijama. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Stručni tečaj za učenike u privredi osnovan pri Stručnoj školi obrtnog crtanja u Kastvu koristio je pečat te škole uz dodanu bilješku da se radi o administraciji tečaja koji je imao svoj urudžbeni zapisnik, a koji u istom nizu brojeva nastavlja voditi Škola za učenike u privredi u rujnu 1947. U listopadu 1947. godine škola počinje koristiti svoj pečat.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Opća dokumentacija; 2. Pedagoška dokumentacija; 3. Računovodstvena dokumentacija; 4. Crteži učenika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja, kao i izrada preslika, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je sačuvano u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno. Crteži učenika tehnički su zaštićeni s posebnom pozornošću. U arhivu su izrađene mape po mjeri, unutar kojih su crteži (svakih par) međusobno odvajani papirom niske kiselosti. Također, ukupni sadržaj mape omotan je košuljicom od papira niske kiselosti.
Obavijesna pomagala: DARI-140/SI - 1 Škola za učenike u privredi Kastav (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11805
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica