Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-78
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kotarski narodni odbor Rijeka (1980 - 1984) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: NOKR (hrvatski)
NOK Rijeka (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 7 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1963
Arhivske jedinica: 67.60 d/m
Tehničke jedinica: 112 knj. ; 537 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja 1963. godine njegovu pismohranu je preuzeo slijednik Skupština kotara Rijeka, a nakon ukidanja potonjeg 1967. Skupština općine Rijeka, kao jedan od njegov sljednika. Gradivo je preuzeto u DAR svakako prije 1973. od kada postoji analitička kartica za fond. Prema kartici fond sadrži 40 d/m nesređenog gradiva iz razdoblja 1955-1968. S istim podacima fond je prikazan u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Fond je arhivistički sređen 1993. godine. Tijekom sređivanja od fonda je izdvojeno gradivo Skupštine kotara Rijeka (HR-DARI-320), oko 4 d/m, i još oko 5 d/m gradiva raznih drugih fondova. Također, tijekom sređivanja je predmetnom fondu priključeno 0,9 d/m gradiva iz fonda Ekonomski institut Rijeka (HR-DARI-401). Na kraju sređivanja je iz fonda izlučena manja količina bezvrijednog gradiva i 12 d/m bezvrijednog nearhivskog materijala. Riječ je uglavnom o duplikatima službenih glasila, publikacija i neiskorištenih obrazaca, tako da je fond nakon arhivskog sređivanja sadržavao oko 16 d/m gradiva. Ostatak sadašnjeg fonda, oko 50 d/m, preuzet je 2004. u djelomično sređenom stanju (popisana su bila samo registraturna pomagala). To gradivo je provizorno popisano 2005. i s tako dobivenim ukupnim količinskim pokazateljima fond je opisan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki iz 2006. godine. Nešto gradiva, tri kutije, izdvojene su iz fonda NOGO Rijeka (HR-DARI-86) tijekom popisivanja istoga 2010.-2011. i priključene predmetnom fondu.
Način preuzimanja: Preuzeto u dva navrata. Za prvi dio nema točnih podataka, drugi dio je preuzet 2004. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (DAR, Klasa: 036-05/04-02/17)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala djelomično su sačuvani glavni urudžbeni zapisnici općih spisa, pripadajuća brojčana, imenska i predmetna kazala te jedan povjerljivi urudžbeni zapisnik. Fond također sadrži temeljne registraturne knjige kotarskog Suca za prekršaje, nekoliko sporednih očevidnika istog tijela kao i temeljne registraturne knjige kotarskog Disciplinskog suda. Sačuvani su i očevidnici Komisije za predstavke i pritužbe, očevidnici zapisnikâ sjednica savjetâ NOK-a i podređenih narodnih odbora, očevidnici Odjela za financije, Odsjeka za robni promet i poljoprivredu, Odsjeka za industriju, saobraćaj i pomorstvo, Referata za veterinarstvo i veterinarsku inspekciju, Referata za šumarstvo i šumarsku inspekciju, Inspekcije rada, Komisije za utvrđivanje radnog i posebnog staža, Odsjeka za invalidsku zaštitu, jedan očevidnik iseljenika povratnika - putnika na prekooceanskim brodovima te očevidnici i jedno kazalo Komisije za stipendije.
Fond nadalje sadrži spise Inicijativnog odbora za formiranje kotara Rijeka, zapisnike sjednica Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača, zapisnike sjednica i druge spise kotarskih savjetâ, zapisnike Komisije za molbe i pritužbe, Komisije za društveni nadzor, Komisije za odlikovanja, Komisije za provođenje propisa o raspodjeli, Kolegija organa uprave i Kolegija predsjednika narodnih odbora općina i kotara. Spisi sređeni po glavnom urudžbenom zapisniku su sačuvani cjelovito za razdoblje 1955-1957, a poslije samo djelomično, poglavito ono što se odnosi na imovinsko pravne i građevinske stvari bez projektne dokumentacije. Djelomično su sačuvani i povjerljivi spisi te nešto izdvojenih okružnica. Osim toga, od imovinsko pravnih stvari, fragmentarno su sačuvani predmeti Komisije na nacionalizaciju. Nadalje, fond sadrži cjelovite serije personalnih dosjea namještenika i službenika u djelokrugu NOK-a, gradivo Ispitne komisije NOK-a za službenike i radnike, nešto spisa Komisije za službenička pitanja te jednu matičnu knjigu ustanova narodnih odbora. Fond sadrži i znatnu količinu izdvojenih predmeta odjelâ i sekretarijatâ za opću upravu, financije, privredu, rad, komunalne poslove, građevinarstvo i urbanizam, prosvjetu i kulturu, zdravlje i socijalnu zaštitu. Naposlijetku, u fondu je cjelovito sačuvano gradivo kotarskog Zavoda za plan s projektnom dokumentacijom revizije investicijskih programa te fragmentarno gradivo pristiglo iz kotarskog Zavoda za statistiku, Zavoda za školstvo i Biroa za posredovanje rada (predmeti "Iseljenici povratnici").
Izlučivanju: Zapisnički je izlučena manja količina gradiva. PAR, Klasa: 036-04/93-47/22.
Dopuna: Moguće dopune su predmeti nacionalizacije i drugi imovinsko pravni predmeti u pismohrani imovinsko pravne služba Ureda državne uprave Primorsko - goranske županije te policijski predmeti iz pismohrane Policijske uprave Županije primorsko - goranske.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od dvije cjeline, gradivo arhivistički sređeno 1993. i gradivo preuzeto 2004. godine, koje je samo provizorno popisano. Obje cjeline su osnovno podijeljene na knjige i spise. Knjige arhivistički sređenog gradiva su razvrstane u dvije serije: 1. Odbornička i predsjednička tijela i 2. Organi uprave. Serija knjiga odborničkih i predsjedničkih tijela ima jednu podseriju, knjige Komisije za molbe i pritužbe, a serija knjiga Organi uprave ima sljedeće podserije: 1. Odjel za opću upravu, 2. Odjel za financije, 3. Odjel za privredu, 4. Odjel za rad i 5. Odjel za društvene službe. Svaka od navedenih podserija ima više podpodserija. Spisi arhivistički sređenog gradiva su sređene u pet serija: 1. Predspisi, 2. Odbornička i predsjednička tijela, 3. Savjeti, 4. Organi uprave i 5. Rasuta građa. Serija predspisa ima jednu podseriju, spise Inicijativnog odbora za formiranje kotara Rijeka, a serija spisa odborničkih i predsjedničkih tijela sljedeće podserije: 1. Kotarsko vijeće i Vijeće proizvođača, 2. Komisija za molbe i pritužbe, 3. Komisija za društveni nadzor i 4. Kolegijum predsjednika narodnih odbora i općina. Serija Savjeti ima sljedeće podserije: 1. Savjet za unutrašnje poslove, 2. Savjet za opću upravu, 3. Savjet za rad i radne odnose, 4. Savjet za saobraćaj i pomorsku privredu, 5. Savjet za stambeno - komunalne poslove, 6. Savjet za imovinsko pravne odnose, 7. Savjet za ribarstvo, 8. Savjet za poljoprivredu i šumarstvo, 9. Savjet za robni promet, 10. Savjet za ugostiteljstvo i turizam, 11. Savjet za industriju i zanatstvo, 12. Savjet za narodno zdravlje, 13. Savjet za socijalnu zaštitu, 14. Savjet za prosvjetu (prosvjetu i kulturu), 15. Savjet za fizičku kulturu, 16. Savjet za financije i društveni plan, 17. Razni savjeti i 18. Kolegijum predsjednika kotarskih savjeta. Serija Organi uprave ima sljedeće podserije: 1. Odjel za opću upravu, 2. Odjel za financije, 3. Odjel za privredu, 4. Odjel za rad, 5. Odjel za komunalne poslove, 6. Odjel za društvene službe, 7. Zavod za plan, 8. Zavod za statistiku, 9. Zavod za školstvo, 10. Biro za posredovanje rada i 11. Kolegij organa uprave. Sve podserije osim podserija 10 i 11 imaju podpodserije. Knjige i spisi gradiva preuzetog 2004. nisu razvrstani na serije, gradivo je popisano kronološki unutar pojedinih sadržajnih cjelina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Osim manjih mehaničkih oštećenja gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-78/SI - 1 Narodni odbor kotara Rijeka (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Imovinsko pravna služba Ureda državne uprave Primorsko - goranske županije, PU primorsko - goranska.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 301: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 302: Republički zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 367: Republički zavod za statistiku Socijalističke Republike Hrvatske
HR-DARI- 536: Anagrafska zbirka
HR-DARI- 847: Zbirka dokumenata o optantima
HR-HDA- 1411: Republički sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1412: Republički sekretarijat za opće privredne poslove Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1453: Uprava za suzbijanje kriminaliteta Sekretarijata za unutrašnje poslove
HR-HDA- 1560: Odjel/služba za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu SRH
HR-HDA- 1561: Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1564: Sekretarijat za industriju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1575: Komisija za nacionalizaciju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1584: Republički sekretarijat za šumarstvo Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1587: Republički sekretarijat za saobraćaj i pomorstvo Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1588: Republički sekretarijat za robni promet Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1589: Uprava za ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1593: Republički sekretarijat za poljoprivredu Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1594: Komisija za mirovine sudionika Narodnooslobodilačkog rata Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja
HR-HDA- 1598: Savjet za prosvjetu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1599: Savjet za kulturu i nauku Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1601: Zavod za cijene
HR-HDA- 1606: Republički sekretarijat za rad Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1609: Republička komisija za iseljenička pitanja Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1641: Komisija za pomilovanja pri Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1642: Komisija za umirovljene vojne osobe pri Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1645: Republički fond za stambenu izgradnju
HR-HDA- 1651: Državni sekretarijat za poslove narodne privrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1692: Republički sekretarijat za financije Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1727: Republički zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju Socijalističke Republike Hrvatske
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 539
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 65-66
Bibliografije: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 90, 912
Identifikator: HR-DARI/AJ 11746
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica