Facebook
Naziv: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-77
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak (1984 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Okružni narodnooslobodilački odbori Gorskoga kotara i Hrvatskog primorja (1980 - 1984) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: ONOPGS (hrvatski)
ONO primorsko - goranski Sušak (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 12 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 13 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1947 (Fond sadrži i jedan registar učenika u privredi 1932-1948.)
Arhivske jedinica: 29 d/m
Tehničke jedinica: 44 knj. ; 267 kut.
Odgovornost: Okružni narodni odbor primorsko goranski Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja stvaratelja 1947. godine gradivo se steklo u pismohrani Narodnog odbora grada Rijeke, koji je osnovan u veljači 1948. nakon reorganizacije narodnih odbora na području Rijeke i Sušaka. U veljači 1953. gradivo je preuzeto u DAR zajedno sa sušačkim općinskim gradivom iz razdoblja prije 1945. U primopredajnom zapisniku je navedeno da gradivo obuhvaća razdoblje od 1945. do 1947. te da "U ovom arhivu protokoli uopće ne postoje, a niti sam arhivski materijal nije potpun, jer nije bio uredno smješten na tavan gdje je uslijed lošeg smještaja djelomično uništen". U istom izvoru se također navodi da je preuzeti arhivski materijal sređen "... u pojedinim volumima po godinama". Nakon preuzimanja fond je dobio oznaku JU - 13 i detaljno je popisan. Kada je popis nastao nije poznato.
U nepubliciranom vodiču kroz fondove DAR-a nastalom oko 1966. navodi se da je fond sređivan, a u analitičkoj kartici fonda iz 1973. da je nesređen. U vodiču iz 1966. fond je opisan zajedno s fondovima HR-DARI-545 (Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje - Sušak 1943-1946) i HR-DARI-546 (Okružni narodni odbor za Gorski kotar - Delnice 1943-1946) ali ima dvije signature, JU -12 i JU - 13. U analitičkoj kartici iz 1973. predmetni fond ima signaturu JU - 13, a fondovi 545 i 546 signature JU/12-a i JU/12-b. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. ta tri fonda su opisana kao jedan zbirni fond pod nazivom Okružni narodnooslobodilački odbori Gorskoga kotara i Hrvatskog primorja 1943-1947, a u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. opet kao klasičan fond, s prijašnjim nazivom Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak i rasponom gradiva 1943-1947. Konačno, taj jedinstveni fond je tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006., rasformiran na tri zasebna fonda, HR-DARI-77, 545 i 546.
Način preuzimanja: Preuzeto u veljači 1953. od Narodnog odbora grada Rijeke. DAR: 103/53
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala djelomično su sačuvani opći i povjerljivi urudžbeni zapisnici s pripadajućim kazalima te neki odjelni urudžbeni zapisnici i kazala. Potonje se odnosi na Tajništvo, Socijalni odjel, Prosvjetni odjel, Odjel trgovine i opskrbe, Odjel pomorstva, ribarstva i lokalnog saobraćaja i Financijski odjel. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica referenta Prosvjetnog odjela, jedan registar učenika u privredi, personalije službenika i likvidacijske knjige njihovih plaća te velik broj blagajničkih, knjigovodstvenih i proračunskih evidencija i spisa Financijskog odjela. Ostalo gradivo Financijskog odjela se odnosi na sanaciju ratnih šteta i financiranje ustanova. Od ostalog odjelnog gradiva fond sadrži opće i/ili povjerljive spise Tajništva, opće spise Socijalnog odjela, Zdravstvenog odjela, Odjela poljoprivrede i šumarstva, Odjela trgovine i opskrbe, Odjela obrta i industrije, Okružne uprave narodnih dobara za Hrvatsko primorje te velik broj izdvojenih predmeta. Unutar Tajništva, izdvojeni predmeti sadrže gradivo Komisije za odlikovanja i dodjelu partizanske spomenice 1941. godine, spise o organizaciji i ustroju Okruga, okružnice i normalije, statistike, molbe roditelja otoka Paga te kotara Crikvenica i Sušak za prijam djece u domove i internate, gradivo Planske komisije te Prometnog odsjeka. Izdvojeni predmeti Socijalnog odjela sadrže osobne podatke o djeci i zaposlenima u dječjim domovima i drugim socijalnim ustanovama, rješenja komisija za dodjelu socijalne pomoći, spise o socijalno ugroženim osobama, borcima NOB-e i žrtvama fašizma. Izdvojeni spisi Zdravstvenog odjela sadrže mjesečna izvješća Odjela, inventare zdravstvenih ustanova, gradivo o investicijama u zdravstvo, proračunu Sušačke bolnice, odjavnice djece iz Dječjeg doma u Malinskoj, izvješća uprava đačkih domova, bolničke račune te gradivo Sindikata zdravstveno-socijalnih radnika. Izdvojeni predmeti Prosvjetnog odjela sadrže izvješća, popise, statistike i druge spise o školama i školskim zgradama, zapisnike nastavničkih savjeta, personalije, molbe za prijam djece u internate i đačke domove te nešto spisa o povijesnim objektima, muzejima, kazalištima, kinematografima i domovima kulture. Izdvojeni predmeti Odjela poljoprivrede i šumarstva sadrže personalije, okružnice, raznoliko gradivo o stočarstvu, zadrugarstvu i poljoprivredi te gradivo odsjeka veterinarstva, šumarstva, ribarstva i obalnog pomorstva i lokalnog saobraćaja. Izdvojeni predmeti odjela obrta i industrije sadrže okružnice, normalije i radna izvješća, gradivo Referade za cijene i Odsjeka za turizam te nešto zapisnika opskrbnog odjela i registracija trgovina i drugih poslovnih subjekata. Naposlijetku, izdvojeni predmeti Odjela obrta i industrije sadrže okružnice, izvješća, zapisnike i planove, iskaze potreba obrtno-industrijskih poduzeća, platne liste osoblja, obrtno - industrijske registre po kotarima te nešto spisa s podacima o privremenim poduzećima, metalno-kemijskoj industriji, elektrifikaciji, mlinovima i Dječjem domu u Malinskoj. Gradivo Upravnog odjela sadrži nešto malo okružnica i službeničkih rješenja. Zasebnu sadržajnu cjelinu čini gradivo Okružnog inspektorata.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond ima zajedničku strukturu s fondovima HR-DARI-545 i 546 jer je za ta tri fonda izrađen jedan jedinstveni popis. Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Sve knjige čine jedinstvenu seriju unutar koje je gradivo manje-više poredano kronološki unutar pojedinih sadržajnih cjelina. Spisi su razvrstani prema odjelima na serije: Tajništvo, Socijalni odjel, Zdravstveni odjel, Prosvjetni odjel, Odjel poljoprivrede i šumarstva, Odjel trgovine i opskrbe, Odjel obrta i industrije, Okružna uprava narodnih dobara za Hrvatsko primorje, Financijski odjel, Upravni odjel i Okružni inspektorat. Gradivo serija je uglavnom sređeno kronološki unutar pojedinih sadržajnih cjelina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Mjestimično je mehanički oštećeno, a zamijećena je i slaba čitljivost zbog nekvalitetnog ili izblijedjelog otiska strojopisnih kopija.
Obavijesna pomagala: DARI-77/P - 1 Okružni narodni odbori Primorsko-goranski i za Hrvatsko primorje-Sušak (popis)
DARI-77/P - 1 Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje-Sušak (popis)
DARI-77/V - 2 Okružni narodni odbor Primorsko-goranski Sušak (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-HDA- 278: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 282: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 287: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 288: Ministarstvo obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja Narodne vlade Hrvatske
HR-HDA- 290: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 293: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 297: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 303: Komitet za vanjsku trgovinu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 304: Komisija za preuzimanje konfiscirane imovine novčanih zavoda pri Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 313: Zemaljska uprava narodnih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 320: Direkcija za autosaobraćaj pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 329: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 330: Glavna direkcija grafičke industrije Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 331: Glavna direkcija industrije kože Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 333: Glavna direkcija industrije mesnih i mliječnih proizvoda Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 334: Glavna direkcija industrije trikotaže i konfekcije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 335: Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 336: Glavna direkcija metala i nemetala Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 337: Glavna direkcija metalne industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 338: Generalna direkcija odjeće i obuće Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 339: Glavna direkcija prehrambene industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 340: Glavna direkcija tekstilne industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 341: Glavna direkcija za otkup kože, vune, pamuka i otpadaka Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 342: Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 343: Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 345: Direkcija za morsko ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 346: Glavna uprava industrije za kemijsku preradu drveta Ministarstva industrije Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 348: Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 349: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-HDA- 1097: Zemaljska uprava za mljekarstvo Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1112: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1114: Uprava za iseljenike Ministarstva rada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1118: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1119: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1120: Glavna direkcija poljoprivredno-mašinskih stanica Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1163: Komisija za zadruge pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1167: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske. Odjel za agrarnu reformu i kolonizaciju
HR-HDA- 1168: Komisija za utvrđivanje ratne dobiti Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1175: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1178: Radna zajednica prerađivača voća i povrća Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1649: Zemaljska uprava za industriju prerade prehrambenih plodina Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 538
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 64-65
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 85, 984
Identifikator: HR-DARI/AJ 11745
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica