Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Varaždinske Toplice
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1952 - 1962
Normativni nazivi: Narodni odbor. Općina Varaždinske Toplice (hrvatski)
Povijesni nazivi: Narodni odbor općine Varaždinske Toplice (1952 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Sukladno Zakonu o podjeli Narodne Republike Hrvatske (NN 16/52) osnovan je Narodni odbor općine Novigrad Podravski.
Povijest: U skladu sa Zakonom o podjeli Narodne Republike Hrvatske (NN 16/52) 27. travnja 1952. na području dotadašnje teritorijalne nadležnosti Mjesnog narodnog odbora Varaždinske Toplice i Mjesnog narodnog odbora Jalševec formiran je Narodni odbor općine Varaždinske Toplice. U njegovom sastavu nalazila su se sela Pišćanovec, Škarnik, Črnile, Hrastovec, Petkovec, Jarki, Retkovec, Drenovec, Jalševec, Leskovec, Lukačevec, Tuhovec, Boričevec, Martinkovec, Varaždinske Toplice, Vrtlinovec, Lovrenkovec i Svibovec, sa ukupnim brojem stanovnika od 6629 ljudi. Viši organ javne uprave za NOO Varaždinske Toplice bio je Narodni odbor kotara Varaždin. Sljedeći korak u razvoju narodnih odbora uvođenje je komunalnog sustava 1955. Prema Zakonu o području kotara i općina u NRH (NN 36/55) spajaju se Narodni odbor Ljubeščica i Narodni odbor Varaždinske Toplice u novu općinu Varaždinske Toplice sa sjedištem u Varaždinskim Toplicama. Općim zakonom o uređenju općina i kotara iz 1955. (SL 26/55) općina je definirana kao osnovna političko-teritorijalna i društveno-ekonomska zajednica, a narodni odbori postaju opća predstavnička tijela u novoformiranim općinama i kotarima kao zajednicama općina. Za početak novog komunalnog uređenja uzima se 1. rujna 1955. kada je s radom započeo novi Narodni odbor općine Varaždinske Toplice. Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH (NN 39/62) ukinut je NOO Varaždinske Toplice te je teritorij općine Varaždinske Toplice pripojen općini Novi Marof, s izuzetkom sela Kaštelanec i Jakopovec koja su pripojena općini Varaždin.
Sjedišta: Varaždinske Toplice
Djelatnost: arodni odbor općine Varaždinske Toplice razmatrao je osnovna pitanja od značaja za privredni, komunalni, kulturni i socijalni razvitak i život općine. U skladu sa Zakonom o narodnim odborima općina (NN 35/52), općina je preko Narodnog odbora i drugih organa općinske samouprave vršila sljedeće poslove: samostalno donosila društveni plan i budžet; donosila propise samostalno i na temelju ovlaštenja u zakonu; osnivala privredna poduzeća i komunalne, kulturne, prosvjetne, zdravstvene i socijalne ustanove; neposredno primjenjivala zakone i druge propise vođenjem upravnog i administrativno-kaznenog postupka i donošenjem rješenja u prvom stupnju; poništavala i ukidala nezakonite akte organizacija i ustanova nad kojima ima pravo nadzora; organizirala izvršenje poslova iz svoje nadležnosti i poduzimala organizacijske, upravne, ekonomske i druge odgovarajuće mjere za njihovo izvršenje; osiguravala sredstva za funkcioniranje javnih službi u općini; osiguravala vođenje općinskih službi postavljanjem stručnih službenika; davala preporuke privrednim organizacijama i samoupravnim ustanovama za njihov rad; podnosilla prigovore za zaštitu samoupravnih prava kada joj je propisom ili drugim aktom višeg državnog organa prekršeno pravo utvrđeno zakonom.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ vlasti općine Varaždinske Toplice u periodu 1952-1957. bio je Narodni odbor općine.Birao se na tri godine i sve funkcije vlasti obavljao na svojim sjednicama koje su se u pravilu održavalo jednom mjesečno. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg zakona o uređenju općina i kotara iz 1957. godine Narodni odbor općine Varaždinske Toplice sačinjavaju Općinsko vijeće i Vijeće proizvođača. Sjednicama vijeća predsjedali su odbornici izabrani na rok od godine dana, dok je zajedničkim sjednicama predsjedao predsjednik Narodnog odobra. Za proučavanje pojedinih pitanja i pretresanje prijedloga Narodni odbor birao je iz reda svojih članova stalne i povremene komisije, dok je za obavljanje određenih izvršnih i upravnih poslova konstituirao savjete. Osim putem povremenih komisija i savjeta kao kolegijalnih tijela, građani su u radu Narodnog odbora sudjelovali putem zborova birača. Za neposrednu primjenu zakona i drugih propisa, stručnu obradu i pripremanje akata, provođenje zaključaka, obavljanje drugih upravnih i administrativno-tehničkih poslova iz svoje nadležnosti Narodni odbor općine Varaždinske Toplice osnovao je 8. kolovoza 1955. sljedeće upravne organe: 1. Referadu za opće poslove i budžet, 2. Referadu za privredu i komunalne poslove , 3. Referadu za narodno zdravlje i socijalno staranje, prosvjetu i školstvo i 4. Odsjek za prihode. Istog dana Narodni odbor općine Varaždinske Toplice donio je i odluku o osnutku Mjesnog ureda u Ljubešćici, sa svrhom približavanja općinskih upravnih službi stanovništvu. NOO Varaždinske Toplice donio je 29. lipnja 1956. na osnovu Zakona o organima uprave u NRH (NN 23/56) novu odluku o unutarnjoj organizaciji uprave prema kojoj se za vršenje upravnih poslova osnivaju Sekretarijat Narodnog odbora općine, upravne komisije i Mjesni ured. Radom Sekretarijata rukovodio je tajnik Narodnog odbora općine. Unutarnje jedinice Sekretarijata bili su referati čiji broj se mijenjao tijekom vremena. Pored Sekretarijata Narodni odbor imao je još jedan organ uprave: Upravu za prihode. Administrativno poslovanje upravnih ograna usmjeravao je i usklađivao tajnik pod nadzorom predsjednika Narodnog odbora. Do 1955. godine u administraciji je zaposleno između osam i devet službenika (tajnik, matičar, blagajnik, pomoćni blagajnik, kancelarijski referent, arhivar i pomoćni službenik), dok 1955. godine proširenjem teritorija i nadležnosti Narodni odbor Varaždinske Toplice zapošljava 27 službenika. Posebnu organizacijsku jedinicu činio je općinski sudac za prekršaje. Do 1955. godine administrativno - kazneni postupak je vodila Komisija za prekršaje Narodnog odbora sastavljena od tajnika i dva člana odbora, a od 1955. općinski sudac za prekršaje.
Stvaratelji:


Napomena o vezama: Viši organ javne uprave za NOO Varaždinske Toplice bio je Narodni odbor kotara Varaždin. NOK Varaždin imao je pravo nadzora u pogledu zakonitosti rada i u skladu s tim mogućnost poništenja ili ukinuća nezakonitih akata Narodnog odbora općine Vidovec, njegovih savjeta, predsjednika i tajnika. Navedene ovlasti, u okviru svog djelokruga, imali su i kotarski savjeti, a u hitnim slučajevima i predsjednik Narodnog odbora kotara Varaždin.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-96 Narodni odbor općine Varaždinske Toplice (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 5566
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica