Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Varaždinske Toplice (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-96
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: NOOVT (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1962
Arhivske jedinica: 9.88 d/m
Tehničke jedinica: 59 knj. ; 60 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Varaždinske Toplice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo NOO Varaždinske Toplice primano je u Arhiv u tri navrata. Godine 1962. (U.Z.br. 1-18/62) NOO Varaždinske Toplice predao je 9 omota spisa za razdoblje od 1926-1958.godine. Gradivo je uključivalo i spise Općinskog poglavarstva Varaždinske Topice koji su u Arhivu razdvojeni od građe NOO-a. Drugi puta gradivo je predao Mjesni ured Varaždinske Toplice (U.Z.br. 9/26-1965). Predano je 95 knjiga i 2,19 kubna metra spisa. Treći puta gradivo je predao SO Novi Marof 1968. godine (U.Z. br. 06-37/27-19). Predano je 80 knjiga i 106 svežnjeva spisa za razdoblje 1952-1962. U Arhivu je gradivo smješteno dijelom u Varaždinu, a dijelom u ASC-u Krapina. Od 1991. godine svo gradivo je pohranjeno u Varaždinu u spremištu C.
Sadržaj jedinice: Struktura gradiva je raznolika s obzirom da je stvaratelj u svojoj nadležnosti obavljao poslove više resora. Najveći dio gradiva se odnosi na privredu. Važne informacije o radu stvaratelja pohranjene su u zapisnicima Narodnog odbora i njegovih kolegijalnih tijela. Veliki dio spisa odnosi se na stambeno-komunalnu djelatnost i na rad financijske službe, uključujući budžetske planove, porezne knjige i rješenja o pozajmicama, garancijama i kreditima. Važan segment predstavlja i imovinsko-pravna dokumentacija s pohranjenim kupoprodajnim ugovorima i posjedovnim listovima. Fond sadrži i spise o socijalno-zdravstvenoj službi i u manjoj mjeri spise o kulturno-prosvjetnoj djelatnosti. Pored navedenog, ovdje se nalaze i podaci o radu i radnim odnosima na području općine, s naglaskom na personalnim podacima zaposlenih.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju kod stvaratelja. U Državnom arhivu u Varaždinu postupak izlučivanja proveden je u tri navrata: 1985., 2006. i 2012. godine 1985. izlučen je dio financijskih spisa, potvrde o uplaćenom porezu, dio spisa suca za prekršaje, razne uredovne potvrde, dostavne knige i knjige stočnih putnica, uvjerenja o dječjem doplatku i razna druga uvjerenja, dok je 2006. godine izlučen veći dio spisa financijskog poslovanja. Prilikom sređivanja 2012. godine izlučeno je gradivo računovodstvenog i materijalnog poslovanja, dnevnik nabavaka, dnevnik računa, knjiga inventara, knjige samodoprinosa za elekrifikaciju, uvjerenja o razrezu poreza i uplaćenim taksama, pozivi na zborove, sastanke i sjednice, zahtjevi za izvode iz matičnih knjiga, zapisnici o procjeni štete od elementarne nepogode i spisi iz područja radnih odosa kao što su uvjerenja o radnom odnosu, prijave stručnih ispita, akti o diciplinskoj odgovornosti radnika, potvrde o odmorima, dopustima i bolovanjima i prijave za izdavanje radnih knjižica. O svim izlučivanjima postoje Zapisnici komisije o odabiranju i izlučivanju, s točnim popisima izlučenog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Većina spisa Narodnog odbora općine Varaždinske Toplice evidentirana je u jedinstvenim urudžbenim zapisnicima. Gradivo je do 1958. odlagano prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise. Izuzetak čine spisi bez broja (proglasi, anketna pitanja o radu unutarnjih organa, popisi ulica i kućnih brojeva, popisi obrtnika, ugovori o radu, spisi o samodoprinosu za elektrifikaciju i statistička registracija građevinskih objekata) i poneki s brojem, koji su izdvojeni radi specifičnosti sadržaja (financijski spisi, budžet, kupoprodajni ugovori, spisi o arondaciji zemljišta iz 1955. i spisi referata za zdravlje i socijalnu zaštitu). Sukladno Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) NOO Varaždinske Toplice donio je rješenje o upotrebi jedinstvenih arhivskih znakova počevši od siječnja 1959. Prema novom registraturnom sustavu svaki spis osim broja djelovodnika dobiva, ovisno o svojoj materiji, i određenu arhivsku oznaku. Sređivanjem su spisi iz dva različita sustava odlaganja spojeni prema funkcionalnim područjima djelovanja. Analizom gradiva iskristaliziralo se nekoliko osnovnih funkcionalnih područja prema kojima su formirane serije. Redoslijed serija odnosno podserija sukladan je rastućem tijeku arhivskih znakova. Mjestimična odstupanja od navedene sheme posljedica su razmještanja arhivskih znakova prema podacima dobivenim iz sadržajne analize. Ona je naime pokazala da odlaganje nije uvijek vođeno dosljedno i da spisi iz ponekih skupina nisu sadržajno ujednačeni. Gradivo nastalo do 1958. godine pridruženo je pojedinim serijama odnosno podserijama prema sadržajnoj srodnosti. Radi lakšeg pretraživanja pojedini su spisi (npr. zapisnici sjednica, građevinske dozvole) izdvojeni iz općih spisa u zasebne skupine i zatim pridruženi određenoj seriji. Spisi pojedine podserije ili potpodserije odlagani su prema broju urudžbenog zapisnika, izuzev onih bez broja kod kojih je primijenjen abecedni ili kronološki slijed.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Većina općih spisa je u lošem stanju. Papiri su sljepljeni, izuzetno krhki i rubno jako oštećeni. Ostatak spisa je u relativno dobrom stanju, izuzev sporadičnih mrlja od prašine, oštećenih rubova i manjih mrlja od korozije. Poneke knjige imaju oštećene korice i izgužvane rubove listova.
Obavijesna pomagala: DAVŽ-96/P - 2 Narodni odbor općine Varaždinske Toplice: podserija Građevinske dozvole (popis)
DAVŽ-96/SI - 1 Narodni odbor općine Varaždinske Toplice (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 17); Urudžbeni zapisnik (kom. 14)
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14603
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica