Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-35
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: NOKV (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1963
Arhivske jedinica: 62.64 d/m
Tehničke jedinica: 179 knj. ; 571 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Varaždin (stvaratelj) (1945-1955)
Povijest jedinice: Gradivo Narodnog odbora kotara Varaždin predavano je u Arhiv u četiri navrata, uglavnom nesređeno, u rasutom stanju i izmješano s gradivom drugih stvaratelja. Prvo preuzimanje obavljeno je još 1950. godine. Gradivo je predao Narodni odbor kotara Varaždin. Tom prilikom u Arhivu je pohranjeno 70 knjiga, uglavnom registraturnih pomagala i samo 7 svežnjeva gradiva za razdoblje 1945-1949. Dana 26. prosinca 1962. NOK Varaždin predao je 14 sanduka gradiva iz perioda 1945-1952. Pri trećem preuzimanju Skupština kotara Varaždin predala je 29. listopada 1965. šest kubičnih metara spisa u rasutom i nesređenom stanju. Pri posljednjoj primopredaji 3. listopada 1969. Skupština općine Varaždin predala je u Državni arhiv u Varaždinu 53 knjige, 1026 fascikla i 2 kubična metra spisa nastalih radom NOK-a u periodu 1952-1967. Sve preuzeto gradivo smješteno je u spremištu C Državnog arhiva u Varaždinu. U Arhivu je izvršeno izdvajanje gradiva drugih stvaratelja, odabiranje i izlučivanje gradiva kojem je prošao rok obaveznog čuvanja te popisivanje gradiva. Isprva gradivo dobiva arhivsku oznaku JU 4, a prilikom obrade podataka za Pregled fondova iz 1984. matični broj 35. Prilikom pripreme podataka za Pregled fondova iz 2006. zbog promjena ustroja i nadležnosti stvaratelja razdvojeno je gradivo od 1963. do 1967. te je stvoren novi fond Skupština kotara Varaždin s matičnim brojem 148. Gradivo stvaratelja popisivano je u više navrata. Tako su privremeni inventarni popisi izrađeni 1963., 1967., 1971. i 1993. Detaljnom sređivanju gradiva pristupilo se 2002. godine. Tijekom sređivanja gradivo nastalo radom Biroa za statistiku, Biroa za posredovanje rada, Suca za prekršaje, Zavoda za školstvo, Zrakoplovnog odbora kotara Varaždin, Servisa za transportne usluge kotara Varaždin, Tečaja za zvanje lugara, Službenog vjesnika kotara Varaždin i Kotarskog šumskog poduzeća Varaždin izdvojeno je iz fonda NOK Varaždin. Za gradivo svakog pojedinog stvaratelja formiran je zaseban fond. Iako su Biro za statistiku, Biro za posredovanje rada, Sudac za prekršaje i Zavod za školstvo jedno vrijeme činili ustrojstvene jedinice NOK-a Varaždin, ipak su s obzirom na autonomnost funkcioniranja i obavljanje specifične djelatnosti izdvojeni kao zasebni stvaratelji, a njihova dokumentacija kao zasebni fondovi. Sređivanje je s manjim prekidima trajalo do 2012. kada je dovršen i sumarni inventar.
Način preuzimanja: Prva akvizicija iz 1950. upisana je pod rednim brojem 5, druga iz 1962. pod brojem 167, naredna iz 1965. pod brojem 212 i posljednja iz 1969. godine pod rednim brojem 308 knjige primljene građe. U Arhivu su pohranjeni zapisnici o primopredaji za sva preuzimanja izuzev prvog iz 1950. godine. Zapisnici imaju priložen opširniji ili kraći popis gradiva.
Sadržaj jedinice: Struktura gradiva je raznolika s obzirom da je stvaratelj obavljao poslove cjelokupne javne uprave i nadzirao rad ustanova i poduzeća na području kotara Varaždin i velikog broja lokalnih organa uprave: u periodu 1945-1952. mjesnih narodnih odbora, a u periodu 1952-1963. narodnih odbora općina. Sukladno tome u fondu se nalazi i dokumentacija o djelovanju svih tijela nad kojima je stvaratelj imao pravo nadzora ili administrativno-operativnog rukovodstva. Ključne informacije o radu stvaratelja pohranjene su u zapisnicima Narodnog odbora kotara i njegovih kolegijalnih tijela. Zapisnici sjednica NOK-a sačuvani su za sve godine djelovanja stvaratelja izuzev za 1951. i dijela 1952. godine. Najveća cjelina gradiva odnosi se na seriju Opće-upravnih poslova unutar koje su smješteni i opći spisi. Oni pokrivaju područje svih resora nadležnosti NOK-a iz perioda 1945-1957. U godinama nakon rata opći se spisi uglavnom odnose na komunalno-građevinsku djelatnost i poslove socijalne zaštite i prosvjete. Veliki dio fonda odnosi se na rad i radne odnose na području kotara, s naglaskom na personalnim podacima zaposlenih u kotarskoj i općinskoj upravi i u ustanovama i poduzećima, te na poslove privrede, poglavito planske poljoprivrede i na rad privrednih organizacija. U području građevinsko-komunalne djelatnost treba spomenuti idejne projekte i građevinske dozvole za koje je, zbog velike potražnje korisnika, u Arhivu izrađeno kazalo. Važan segment predstavlja i imovinsko-pravna dokumentacija s kupo-prodajnim ugovorima i opsežnom dokumentacijom o eksproprijaciji, nacionalizaciji, konfiskaciji i arondaciji nekretnina nakon Drugog svjetskog rata i spisima Kotarske Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju. Velika pažnja javne uprave nakon rata usmjerena je na ratne stradalnike, djecu žrtava fašističkog terora i sudionike NOB-a o kojima je skrbio Odjel za poslove socijalne zaštite i poslove zdravstvene zaštite s naglaskom na kontroli rada zdravstvenih ustanova i sanitarne inspekcije. Osim navedenog u fondu je sačuvana i financijska dokumentacija s budžetima i završnim računima, zapisnicima o financijskoj kontroli poduzeća i ustanova i isplatnim listama službenika NOK-a. U manjoj mjeri gradivo fonda pokriva područje prosvjete sa sačuvanim zapisnicima školskih odbora, područje kulturne djelatnosti s fragmentarno sačuvanom dokumentacijom o djelovanju ustanova u kulturi i obavljanju poslova zaštite spomeničke baštine i prirodnih rjetkosti te oskudno sačuvanim spisima iz područja fizičke kulture, geodetsko-katastarskih poslova, rada pravosudne uprave i narodne obrane.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju kod stvaratelja. U Državnom arhivu u Varaždinu postupak izlučivanja proveden je dvanaest puta. Prva izlučivanja provedena su 1984. i 1986., a za vrijeme sređivanja gradiva skoro svake godine: 2002., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. Izlučeno je gradivo kojemu je istekao rok čuvanja kao što je različita financijska dokumentacija, sazivi sjednica i sastanaka, rješenja o postavljanju, napredovanju i premještanju radnika, molbe za polaganje stručnih ispita, zahtjevi za izdavanje potvrda o boravku, imovnom stanju i sl., rješenja o korištenju službenog automobila, o bolovanjima i godišnjim odmorima, kao i duplikati gradiva pohranjenog u ovom ili drugim fondovima kao što su zapisnici sjednica narodnih odbora općina u sastavu kotara ili duplikati zapisnika sjednica Narodnog odbora kotara Varaždin. O svim izlučivanjima, izuzev prva dva, postoje Zapisnici komisije o odabiranju i izlučivanju s točnim popisima izlučenog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; Arhitektonski nacrt ; poprečni presjek ; plakati
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Većina spisa Narodnog odbora kotara Varaždin evidentirana je u središnjim urudžbenim zapisnicima i pripadajućim kazalima ili eventualno u povjerljivim urudžbenim zapisnicima. Gradivo je do 1958. odlagano prema tekućem broju urudžbenog zapisnika u opće spise. Zasebnu pismohranu vodili su pojedini organi uprave za dio gradiva, na primjer za personalnu i financijsku dokumentaciju ili spise o agrarnoj reformi. Takav sustav pohrane funkcionirao je do 1958. kada su Sukladno Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriju Narodne Republike Hrvatske (NN 7/58) spise počeli odlagati prema grupama djelatnosti. Prema novom registraturnom sustavu svaki spis osim broja djelovodnika dobio je, ovisno o svojoj materiji, i određenu arhivsku oznaku. Sređivanjem su spisi iz dva različita sustava odlaganja spojeni prema funkcionalnim područjima djelovanja. Analizom gradiva iskristaliziralo se nekoliko osnovnih funkcionalnih područja prema kojima su formirane serije. Redoslijed cjelina sukladan je rastućem tijeku arhivskih znakova. Mjestimična odstupanja od navedene sheme posljedica su razmještanja arhivskih znakova prema podacima dobivenim iz sadržajne analize. Ona je naime pokazala da odlaganje nije uvijek vođeno dosljedno i da spisi iz pojedinih skupina nisu sadržajno ujednačeni. Gradivo nastalo do 1958. pridruženo je pojedinim cjelinama prema sadržajnoj srodnosti. Radi lakšeg pretraživanja pojedini su spisi (npr. zapisnici sjednica, građevinske dozvole) izdvojeni iz općih spisa u zasebne skupine i zatim pridruženi određenoj cjelini. Spisi su unutar svake arhivske jedinice odlagani prema broju urudžbenog zapisnika, izuzev onih bez broja kod kojih je primijenjen abecedni ili kronološki slijed. Tijekom sređivanja gradivo nastalo radom Biroa za statistiku, Biroa za posredovanje rada, Suca za prekršaje, Zavoda za školstvo, Zrakoplovnog odbora kotara Varaždin, Servisa za transportne usluge kotara Varaždin, Tečaja za zvanje lugara, Službenog vjesnika kotara Varaždin i Kotarskog šumskog poduzeća Varaždin izdvojeno je iz fonda NOK Varaždin. Za gradivo svakog pojedinog stvaratelja formiran je zaseban fond. Višerazinski opis sastoji se od 15 serija strukturiranih na podserije, potpodserije, potpotpodserije, kod pojedinih jedinica razrađenih do razine predmeta.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Upotreba metalnih spajalica i nepažljivo rukovanjem građom uzrokovali su djelomična mehanička oštećenja pojedinih spisa. Većina spisa je u relativno dobrom stanju, izuzev sporadičnih mrlja od prašine, oštećenih rubova i manjih mrlja od korozije. Lošije tvarne značajke prisutne su kod starije arhivske građe. Pojedine knjige većih dimenzija imaju oštećene korice i izgužvane rubove listova. Takve knjige odložene su u ljepenke i povezane trakama.
Obavijesna pomagala: DAVŽ-35/P - 2 Narodni odbor kotara Varaždin: podserija Građevinske dozvole (popis)
DAVŽ-35/P - 3 Narodni odbor kotara Varaždin: podserija Rješenja Komisije za nacionalizaciju i Dopisivanje o nacionalizaciji. (popis)
DAVŽ-35/SI - 1 Narodni odbor kotara Varaždin (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 209: Oblasni narodnooslobodilački odbor Zagrebačke oblasti
HR-HDA- 278: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske (Odjelu za izgradnju narodne vlasti Prezidijuma Sabora NOK Varaždin dostavljao je zapisnike sjednica, izvještaje o radu i prijedloge administrativno-teritorijalne podjele kotara. U kutiji br. 54 nalaze se zapisnici sjednica NOK-a Varaždin održanih u periodu od 21. siječnja 1948. do 11. srpnja 1949.)
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske (Najveći dio dokumentacije o radu NOK-a Varaždin nalazi se u spisima Odjela za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti.)
HR-HDA- 280: Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 317: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske (Izuzev organizacijskih shema u fondu nema drugih sačuvanih podataka o radu NOK-a Varaždin. )
HR-HDA- 371: Narodni odbor oblasti Zagreb
HR-HDA- 382: Središnja okružna uprava zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije Varaždin
HR-DAVŽ- 651: Okružni narodni odbor Varaždin
HR-DAVŽ- 726: Javno tužilaštvo kotara/općine Varaždin
HR-DAVŽ- 825: Okružni inspektorat Varaždin (U fondu su sačuvani izvještaji o radu ustanova, poduzeća i zadruga i izvještaji o otkupu žitarica po kotarevima u sastavu Okružnog narodnog odbora Varaždin.)
HR-HDA- 1167: Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1411: Republički sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske (U kutiji 92 nalaze se zapisnici sjednica NOK-a i Izvršnog odbora NOK-a Varaždin održanih krajem 1951. i tijekom 1952. godine. Za taj vremenski period zapisnici nisu sačuvani u fondu NOK Varaždin, tako da su jedino u fondu Savjet za zakonodavstvo, barem koliko je za sada poznato, sačuvani zapisnici iz tog perioda.)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 47); Urudžbeni zapisnik (kom. 61); Popis (kom. 2); Ostalo (kom. 22)
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori za proučavanje gradiva fondovi su upravnih tijela NR Hrvatske, uglavnom nadređenih organa državne vlasti. Kao dopunski izvori mogu se eventualno koristiti i fondovi svih mjesnih narodnih odobora i narodnih odbora općina, kao nižih upravnih tijela, i svih poduzeća i ustanova kojima je osnivač bio NOK Varaždin, te fondovi pojedinih središnjih direkcija, uprava, komisija, savjeta i dr. Pod dopunske arhivske izvore upisani su isključivo fondovi viših tijela javne uprave unutar kojih se nalazi referentnija građa o djelovanju NOK-a Varaždin.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14586
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica