Facebook
Naziv: Središnja okružna uprava zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije Varaždin (fond)
Signatura: HR-HDA-382
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SOU ZFARiK Vž (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1947 (Stvaratelj djeluje od 1945. godine, a u gradivu ima dosta spisa iz ranijeg perioda.)
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 18 kut.
Odgovornost: Središnja okružna uprava zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije Varaždin (stvaratelj) (1945-1947)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u HDA početkom 1960-ih godina, no o tome ne postoje nikakvi službeni podaci. Nije poznato ni dali je gradivo sređivano kod imatelja.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo Središnje uprave Varaždin te rajonskih uprava Bežanec, Jalkovec, Jalžabet, Kastel, Krapina, Martijanec, Poznanovec, Rasinja, Trakošćan, Veliki Bukovec, Vinica. Radi se uglavnom o izvješćima o radu rajonskih uprava upućivanih nadređenim središnjim upravama te izvješćima o radu samih središnjih uprava, izvješćima o radu njemačkih zarobljenika i drugima sačuvanim izvješćima. Vrijedna su cjelina spisi nastali neposrednim radom uprava: pregledi veleposjeda i maloposjeda, evidencije napuštenih posjeda, popisi kolonista i agrarnih interesenata, nadničara, sezonskih radnika i logoraša, spisi o davanju zemlje na obrađivanje, zakupu zemlje i vinograda (ugovori), zapisnici o primopredaji imovine iseljenih osoba, odluke o konfiskaciji i eksproprijaciji. Tu su i različite pomoćne evidencije: knjige radionica, knjige domaćinstava za mljevenje žita, inventari stoke, alata, knjige zakupa i napuštenih imanja, dnevnici rada, razne skladišne knjige, sumarni pregledi žitarica, stoke, voća i povrća i druge knjige.
Izlučivanju: Tijekom obrade fonda, dio gradiva je predložen za izlućivanje, postupak je u tijeku.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Unutar fonda postoje zasebne cjeline: 1. Središnja okružna uprava 2. Pripadajuće rajonske uprave (svaka je rajonska uprava posebna podcjelina; sređene su abecednim redom).
U većini uprava sačuvani su urudžbeni zapisnici i pripadajući urudžbirani spisi: spise koje su urudžbirali, stvaratelji su fondova tako i odlagali (slijedom tekućih brojeva u urudžbenim zapisnicima odnosno kronološki). Taj je poredak zadržan i ta je cjelina u planu sređivanja uobičajeno na početku. Preostala je dokumentacija sređena kroz sljedeće cjeline i uglavnom navedenim poretkom, a koji najbolje odražavaju poslovanje uprava (nisu sve navedene cjeline prisutne u svakoj od uprava): izvješća o radu uprava, dnevnici rada uprava, posjedi u nadležnosti uprava, obrađivači posjeda (vlasnici, zakupci, kolonisti, logoraši i dr.), odluke o konfiskaciji, podaci o skladištima, hrani, stoci, urodu žita i slično, likvidacije uprava, pomoćne knjige, personalije (osoblje uprava), računovodstvo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-382/SI - 1 Središnja okružna uprava zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije Varaždin (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4335
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica