Facebook
Naziv: Okružni narodni odbor Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-651
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: ONOV (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1947
Arhivske jedinica: 26 d/m
Tehničke jedinica: 47 knj. ; 244 kut.
Odgovornost: Okružni narodni odbor Varaždin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Najveći dio gradiva je preuzet je u Arhiv 1950. godine od tadašnjeg imatelja, Narodnog odbora kotara Varaždin. U Arhivu je 80-ih izrađen prvi privremeni inventarni popis. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki iz 1984. prikazan je kao jedinstven fond za razdoblje od 1943. do 1947. te dobiva matični broj 19. Detaljnim sređivanjem u Arhivu u razdoblju 1993-1995 izdvojeni su kao zasebni fondovi Okružni narodnooslobodilački odbor Vraždin za razdoblje od 1943. do 1945. te gradivo pojedinih drugih stvaratelja, a fond Okružni narodni odbor Varaždin za razdoblje 1945-1947 dobiva matični broj 651. Sumarni inventar je izrađen 1995. Krajem 2001. preuzeti su od Hrvatskog državnog arhiva spisi Okružne izborne komisije za 1945. koji su pridruženi ovom fondu.
Način preuzimanja: Najveći dio gradiva je preuzet je u Arhiv 1950. godine (3/1950). Gradivo je preuzeto bez primopredajnog popisa, u nesređenom stanju, za razdoblje 1944-1947. Krajem 2001. od Hrvatskog državnog arhiva preuzeta je 21 kutija spisa Okružne izborne komisije za 1945. (703/2001).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine zapisnici sjednica Okružne narodne skupštine i Izvršnog odbora ONOV–a, zatim zapisnici sjednica skupština i izvršnih odbora kotareva i gradova na njegovom području za razdoblje od 1945. do 1947. Fond sadrži spise o izbora za članove MNO iz 1945. godine, preglede i izvještaje o radu kotarskih i gradskih tijela državne uprave i drugih ustanova na području ONO, popise i personalne spise službenika samog ONO-a te drugih ustanova i tijela na njegovom području. Gradivo čine i razne evidencije, statistike i izvještaji o organizaciji opskrbe stanovništva, o provođenju obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, o industrijskim poduzećima, o obrtnim radnjama i zadrugama kao npr. registar privrednih poduzeća od lokalnog značenja, popis zadrugara i dr.
Fond sadrži i statističke podatke o školama, o radu škola na opismenjivanju stanovništva, izvještaje o stanju sačuvanosti kulturnih spomenika i druge izvještaje o radu prosvjetnih i kulturnih ustanova. Sačuvani su spisi o organizaciji i radu zdravstvene službe, o broju i strukturi zdravstvenog osoblja. O provođenju socijalne skrbi govore popisi ratnih i mirnodopskih invalida, nezbrinute djece, staraca i nemoćnih, osoba odvedenih u logore, spisi o pomoći žrtvama rata i dr. Gradivo Okružne komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju sadrži preglede velikih predratnih imanja koji su ušli u zemljišni fond za provođenje agrarne reforme, popise seljaka kojima je potrebna zemlja te rješenja o dodjeli zemljišta kolonistima.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje je izvršeno 1996. prilikom detaljnog sređivanja gradiva. Izlučeni su financijski spisi, upitni arci i prijepisi osobnih dokumenata službenika drugih tijela, ugovori učenika u privredi i sl. spisi kojima je istekao rok za čuvanje te razni prazni obrasci i brojni preslici.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 244 spisi (244 kutija spisa); 47 knjige
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je većim dijelom arhivistički sređeno. Cjeline spisa oblikovane su prema sustavu odlaganja spisa i ustroju stvaratelja te područjima djelatnosti. Unutar ovih cjelina spisi su sređeni prema brojevima pripadajućih urudžbenih zapisnika, odnosno sadržajno, tj. prema vrsti spisa ili vrsti poslova. Na najnižoj razini spisi su sređeni kronološki ili abecedno.
Postoji velika serija tzv. Općih spisa koji su bili upisani u središnji ili “opći” urudžbeni zapisnik i odlagani su prema njegovim brojevima. Sadržajno oni predstavljaju istu djelatnost stvaratelja koja je iskazana putem spisa odlaganih prema sustavu odjela i odsjeka. Za 2001. godine preuzete spise Okružne izborne komisije iz 1945. godine potrebno je provesti odabiranje i izlučivanje spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAVŽ-651/SI - 1 Okružni narodni odbor Varaždin (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 306: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1167: Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Narodne Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 4); Urudžbeni zapisnik (kom. 13)
Napomena o dopunskim izvorima: S obzirom da je stvaratelj djelovao u vrijeme administrativno centralističkog upravljanja privredom i društvom brojni izvještaji, statistički podaci i drugi spisi o stanju na području ONO bili su slani višim tijelima državne vlasti i uprave te se mogu naći u fondovima ovih stvaratelja.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14827
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica