Facebook
Naziv: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-306
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZKRZ (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1947
Arhivske jedinica: 77 d/m
Tehničke jedinica: 57 knj. ; 751 kut.
Odgovornost: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske (stvaratelj) (1944-1947)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv je tijekom 1968. godine, po službenoj dužnosti u više navrata (26. siječnja, 14. travnja, 18. lipnja i 11. rujna) od Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove u Zagrebu, preuzeo građu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Preuzeto je 375 svežnjeva spisa, 38 knjiga i 9 sanduka kartoteke, te raznih popisa i drugog materijala količina kojeg nije navedena u zapisnicima o primopredaji (akv. 5/1968 i 9/1968). Do sljedeće primopredaje između Arhiva i RSUP-a SR Hrvatske došlo je 12. srpnja 1971. godine (akv. 10/1971).
Jovo Živković je 1983. Hrvatskom državnom arhivu poklonio tlocrt jasenovačkog logora (akv. 49/1983) koji je priključen fondu Komisije.
Sređivanje fonda je započelo 1970-ih godina, a s prekidima je nastavljano sljedećih godina. U prvoj fazi odvojeno je gradivo Zemaljske komisije od gradiva Javnog tužilaštva Hrvatske. Zatim je dio nesređenog gradiva razdvojen po serijama, a unutar toga sređen po godinama i brojevima. Prekontroliran je i dio gradiva koji je kao sređen preuzet u Arhiv, te je izrađen privremeni sumarni inventar. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske po službenoj je dužnosti 25. studenog 1991. godine (akv. 26/1991) predalo Arhivu još jedan dio gradiva ZKRZ-a. Naposlijetku P. Đamić je Arhivu poklonio dva predmeta (akv. 24/1993).
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze odluke o utvrđivanju zločina s dokaznim materijalom koji čine prijave zločina, zapisnici o saslušanju, svjedočanstva o zločinima, izvorni dokumenti, fotografije i ostali materijali okupatorskih i kvislinških organa, kao i presude sudova. Osim toga fond sadrži i imenike i kartoteke žrtava i zločinaca, popise imovine zločinaca s priležećim odlukama o sekvestraciji, bilance poslovanja poduzeća ratnih zločinaca. Posebnu cjelinu čine spisi o utvrđivanju zločina kulturne suradnje s neprijateljem. Gradivo ZKRZ-a također sadrži izvješća o radu Komisije, tumačenja dobivenih uputa za rad tog tijela, spise o personalnim pitanjima zaposlenika Komisije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; Ostalo (Kartoteke)
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Konačan poredak serija i podserija utvrđen je 1987. godine, neke su serije i podserije fonda ponovno sređene, te je izrađen novi sumarni inventar. Iste godine je započet i rad na izradi analitičke kartoteke žrtava i zločinaca.
U serije su uključeni predmeti sukladno organizaciji i nadležnosti rada Komisije: Spisi sređeni po broju glavnog urudžbenog zapisnika (ZKRZ Guz), Spisi sređeni po broju općeg registra (ZKRZ Zh), Odjeljenje za neprijateljsku imovinu (NI), Anketna komisija (AK), Okružne komisije (OK), Centralna gradska komisija Zagreb (CGK).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: ZH spisi (kutije br. 146-648) Radi se o seriji koja je nastala prikupljanjem svojevrsne istražne dokumentacije prije pokretanja krivičnog postupka protiv osoba osumnjičenih za ratne zločine, pa sadrži podatke osobne naravi i podatke o trećim osobama. Rokovi dostupnosti za takvu dokumentaciju prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iznose 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osoba. Prije tih rokova daje se na korištenje članovima obitelji osoba na čije ime glase ovi predmeti ili znanstvenim istraživačima.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno sve osim spisa serija ZKRZ Zh.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-306/P - 1 Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske (popis)
HDA-306/P - 2 Popis sačuvanih spisa serije "NI" - neprijateljska imovina (popis)
HDA-306/SI - 1 Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske 1944-1947 (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DABJ- 29: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar
HR-DAST- 36: Okružna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednje Dalmacije
HR-DABJ- 48: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar
HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-DARI- 106: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Rijeci
HR-DAZD- 136: Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača
HR-DAST- 230: Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednje-dalmatinskog otočja - Vis, Hvar
HR-HDA- 290: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 313: Zemaljska uprava narodnih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-DAST- 410: Okružna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Biokovo-Neretva
HR-DAST- 411: Okružna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Šibenik
HR-DAST- 412: Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Split
HR-HDA- 421: Javno tužilaštvo Socijalističke Republike Hrvatske
HR-DABJ- 436: Općinska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Đurđevac
HR-DARI- 437: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina za Gorski kotar Delnice
HR-DASK- 788: Zbirka gradiva komisija za utvrđivanje ratnih zločina s područja Siska i Banovine
HR-HDA- 1596: Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 4); Kartoteka (kom. 1); Ostalo (kom. 5)
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije (sadašnji naziv: Arhiv Srbije i Crne Gore) pohranjen je fond AJ-61. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (1944-1948).
Literatura: Kantolić, Z. Djelovanje Anketne komisije 1945. u Zagrebu : "Utvrđivanje zločina kulturne suradnje s neprijateljem",
Identifikator: HR-HDA/AJ 4271
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica