Facebook
Naziv: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-106
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina Rijeka (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GkzrzR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Commissione cittadina per l'accertamento dei crimini di guerra dell'occupatore e dei suoi colaboratori di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 41 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1949 (Gradivo se primarno odnosi na razdoblje 1945. - 1947. u vrijeme djelovanja stvaratelja.)
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 9 kut.
Odgovornost: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Predsjedništvo Republičke komisije za utvrđivanje ratnih zločina u Zagrebu odlučilo je rasformirati Gradsku komisiju za utvrđivanje ratnih zločina Rijeka s 31. listopadom 1947., ali je ona djelovala na poslovima svoje likvidacije do 31. prosinca 1947., kada je stvarno prestala s radom. Posljednji čin njezina djelovanja bila je zapisnička predaja arhiva Komisije Ispostavi Državnog arhiva u Rijeci 31. prosinca 1947. U stvarnosti gradivo tada nije promijenilo mjesto pohrane jer je Komisija djelovala u palači Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo predmetnog fonda se ne spominje u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci iz 1953. ni u Vodiču kroz fondove DARI iz 1966. godine. Prvi se put spominje 1975. u vodiču za predmetni fond, a nekako u isto vrijeme je nastao i nedatirani skupni popis gradiva za ovaj fond i fond Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina Sušak (HR-DARI-105). Godine 1980. fond je naveden u Vodiču Historijskog arhiva u Rijece te nadalje u službenim pregledima fondova i zbirki u RH iz 1984. i 2006. godine. Fond je arhivistički obrađen 1998. te je tada za njega izrađen sumarni inventar.
Način preuzimanja: Vidi podseriju "Primopredaje arhivskog gradiva iz ovog fonda" i Izvješće o radu Historijskog arhiva u Rijeci iz 1948.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo jedan urudžbeni zapisnik. Od ostalih uredskih knjiga sadrži jedan upisnik prijava ratnih zločina i jedan upisnik proglašenja umrlim. Najvažniji dio fonda su svakako njegovi operativni spisi s odlukama o utvrđivanju zločina, koji sadrže i istražne spise, statistike, popise osumnjičenika i žrtava, proglašenja mrtvim, jedno izvješće predsjednika Židovske općine u Rijeci o stradanju riječkih Židova u Drugom svjetskom ratu te razno dokazno gradivo u istražnim postupcima zločina (fotografije, isječci iz novina, spisi). Među operativnim spisima je posebno istaknuto gradivo o logoru Dachau, jedan popis upravnog osoblja logora Auschwitz, popis osoba izbjeglih pred partizanima koji su se sklonili u Znanstveni institutu u Trstu te popis zarobljenika s područja Istre, Trsta i Slovenskog Primorja koji su iz logora "Prečko" bili upućeni u Zapovjedništvo partizanske okupacione zone za Istru. Od ostalog gradiva fond sadrži dosta okružnica viših tijela o predmetnoj problematici, opću administrativnu prepisku, personalije, financijske spise i spise materijalnog knjigovodstva.
Izlučivanju: Nije proveden službeni postupak izlučivanja
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je prvo podijeljen na knjige i spise. Knjige su sređene u dvije serije: 1. Urudžbeni zapisnik općih spisa i 2. Upisnik zapisnika prijava ratnih zločina i Upisnik zahtjeva za proglašenjem smrti, a spisi u tri serije: 1. Opći spisi, 2. Izdvojeni spisi, 3. Operativni spisi. Druga serija ima četiri podserije, a treća šest podserija s ukupno dvanaest podpodserija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2018
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-106/SI - 1 Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Rijeci (sumarni inventar)
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i manja količina gradiva iz 1948. - 1949.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11774
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica