Facebook
Naziv: Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednje-dalmatinskog otočja - Vis, Hvar (fond)
Signatura: HR-DAST-230
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: OKRZSD (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1946
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 1 kut.
Povijest jedinice: Fond je pripadao arhivskoj zbirci Instituta za historiju radničkog pokreta za Dalmaciju u Splitu. Gradivo je u ime Centra za izučavanje radničkog pokreta (prednika IHRPD) preuzeo direktor Centra Sibe Kvesić 7.III 1967. godine, uz primopredajni zapisnik, od Službe državne sigurnosti, Centar Split, koja je djelovala u okviru Republičkog Sekretarijata za unutrašnje poslove SR Hrvatske. Od 1989. do 1995. gradivo je pripadalo Muzeju narodne revolucije u Splitu i nalazilo se u prostoru navedenog stvaratelja. Nakon likvidacionog postupka nad Muzejem, gradivo fonda preuzeto je u Arhiv 15. svibnja 1995. po službenoj dužnosti, sukladno točki 6. Zaključka Trgovačkog suda u Splitu (Posl. br. X RL 23/92 od 8. veljače 1995.), Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Splita (Klasa: 020-04/95-01/125 od 7. ožujka 1995.) i Rješenju Upravnog odjela kulture, prosvjete i socijalne skrbi grada Splita (Klasa: 600-01/95 od 20. ožujka 1995.). Fizički je gradivo preuzeto u novi prostor Arhiva na Gripama 1998. godine.
Nakon političkog pada podpredsjednika SFRJ i ministra unutrašnjih poslova, Aleksandra Rankovića 1966. godine, u okviru postupaka uništavanja nezakonito stvorenog fundusa registraturnog gradiva o građanima (osobni dosjei) u okviru ranije Uprave državne bezbjednosti FNRJ, osobnim nastojanjem Drage Gizdića, člana i organizacionog sekretara ratnog Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju (1941-1945), revolucionara i poslijeratnog sindikalnog rukovodioca, te istaknutog kroničara NOB-e u Dalmaciji, uspjelo se od dr. Vladimira Bakarića, tadašnjeg sekretara CK SKH i prve političke osobe Hrvatske, ishoditi dozvolu za izdvajanjem arhivskog gradiva koje je imalo značaj za povijest Dalmacije od četrdesetih do sedamdesetih godina 20. stoljeća. Osnovana je komisija u sastavu: Drago Gizdić, Sibe Kvesić i Josip Jurjević, koja je pregledala navedeno registraturno gradivo imatelja, te izdvojila znatan dio gradiva od povijesne važnosti (cca 35 d/m). U okviru navedenog nalazilo se i gradivo ovog fonda, a nalazilo se u funkciji djelovanja bivše Okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Split (1944-1946). Navedene obavijesti dao je voditelju Arhiva IHRPD Vladimiru Saboliću osobno Sibe Kvesić tijekom razgovora u AIHRPD o povijesti pojedinih fondova, osamdesetih godina 20. stoljeća.
Način preuzimanja: Knjiga primljenog gradiva DAST-a, ulazni zapisnik br. 371
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze urudžbeni zapisnik; knjige općeg registra; imenici počinitelja i žrtava; registri zločina i zločinaca; okružnice i uputstva; spiskovi članova općinskih komisija; izvještaji o radu; opći spisi i odluke Komisije.
Izlučivanju: Gradivo se nalazi u preuzetom stanju i čuva se cjelovito do obrade.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo se do stručne arhivističke obrade čuva u preuzetom stanju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Korištenje istog dostupno je sukladno člancima 18. do 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-230/P - 1 Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednje-dalmatinskog otočja (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 306: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Arhiv Srbije (ranije Arhiv Jugoslavije), arhivski fond: AJ-61 Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (1944-1948)
Literatura: Gizdić, Drago. Dalmacija 1944-1945 : Prilozi historiji narodnooslobodilačke borbe, Zagreb : Epoha, 1964,
ZAVNOH. Zbornik dokumenata, sv. I-IV, Zagreb : Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1964-1985,
Identifikator: HR-DAST/AJ 13956
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica