Facebook
Naziv: Državne stambene zgrade Narodnog odbora grada Zagreb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1957
Normativni nazivi: Narodni odbor grada Zagreba. Državne stambene zgrade (hrvatski)
Povijesni nazivi: Privremena uprava državnih stambenih zgrada u Zagrebu (1946 - 1946) (hrvatski)
Gradska uprava državnih stambenih zgrada (1947 - 1947) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada I. rajona (1948 - 1952) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada II. rajona (1948 - 1952) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada III. rajona (1948 - 1952) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada V. rajona (1948 - 1952) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada VI. rajona (1948 - 1952) (hrvatski)
Poduzeće državnih stambenih zgrada i kupališta narodnog odbora Trešnjevka (1950 - 1952) (hrvatski)
Državne stambene zgrade u Zagrebu (1952 - 1954) (hrvatski)
Državne stambene zgrade u Zagrebu – u likvidaciji (1954 - 1957) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Odlukom Predsjedništva Narodne vlade Hrvatske iz rujna 1945. godine Zemaljskoj banci za Hrvatsku povjereno je vođenje uprave svih zgrada, koje su bilo kojim temeljem prešli u vlasništvo države ili su pod sekvestrom, osim zgrada, koje imaju gospodarsku funkciju. U tu je svrhu u sklopu Zemaljske banke osnovana Direkcija za upravu zgrada, a kao dio te Direkcije Odjel uprave zgrada za zgrade na području Gradskog narodnog odbora i Okružnog narodnog odbora u Zagrebu.
Zemaljska banka za Hrvatsku prestaje upravljati državnim stambenim zgradama temeljem Naredbe o prijelazu stambenih zgrada I gradilišta mjesnog značaja pod upravu mjesnih odnosno gradskih narodnih odbora, koju je Vlada NRH donijela u studenom 1946. Tada je kod Gradskog narodnog odbora u Zagrebu najprije formirana Privremena uprava državnih stambenih zgrada, a u prosincu iste godine Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora osnovao je Gradsku upravu državnih stambenih zgrada, koja je s radom počela 1. siječnja 1947. Poduzeće je bilo lokalnog karaktera, a nalazilo se pod administrativno-operativnim rukovodstvom Direkcije komunalnih poduzeća.
Poduzeća je prestalo djelovati 31. prosinca 1947. godine, a poslove su preuzela poduzeća osnivana početkom 1948. pri rajonskim narodnim odborima.
U kolovozu 1952. godine Narodni odbor grada Zagreba je umjesto dotadašnjih šest rajonskih poduzeća osnovao jedinstvenu proračunsku ustanovu sa samostalnim financiranjem. Naziv ustanove bio je Državne stambene zgrade, ustanova za održavanje i upravljanje stambenim fondom u gradu Zagrebu.
Uprava je prestala s radom 31. siječnja 1954. godine, a likvidaciju, koja je potrajala do 1957. godine, provodila je Centralna likvidaciona komisija poduzeća u likvidaciji Narodnog odbora grada Zagreba. Stambene zgrade prenošene su temeljem Uredbe o upravljanju stambenim zgradama pod upravu stambenih zajednica Črnomerec, Gornji Grad I, Gornji Grad II, Donji Grad I, Donji Grad II, Donji Grad III, Medveščak, Maksimir, Peščenica, Trnje, Trešnjevka, Dubrava, Kustošija, Vrapče, Podsused i Stenejevec.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Djelatnost i poslovi su utvrđivani propisima o upravljanju stambenim zgradama, a više su puta doživljavali promjene, kao što su se mijenjali i stvaratelji, odnosno njihovo ustrojstvo. Predmet poslovanja stvaratelja je između ostalog: upravljanje državnim stambenim fondom, koji osim zgrada sačinjavaju okućnice, te gradilišta; održavanje državnih stambenih zgrada sa svim pripadajućim uređajima u uporabivom stanju; skrb o pravilnom izvršavanju propisa, posebice kućnog reda; davanje u najam i ubiranje najamnine; predlaganje manjih objekata za prodaju; gradnja novih zgrada. Budući je stvaratelj upravljao i konfisciranim zgradama i zemljištima, kao i onima pod sekvestrom ili privremenom upravom u gradivu su sadržani i podaci o tim nekretninama, odnosno podaci koji upućuju na provedbu postupaka od strane drugih državnih tijela.
Unutarnji ustroj / genealogija: U prvom razdoblju djelovanja poduzeće je imalo slijedeće organizacijske jedinice: Tajništvo, Računovodstvo, Pravni odjel i Tehnički odjel. Od početka 1948. do sredine 1952. godine djeluje šest poduzeća državnih stambenih zgrada pri gradskim rajonima. Nakon objedinjavanja, pa do likvidacije, poduzeće je imalo slijedeće organizacijske jedinice: Tehničku službu, Sekretarijat i Računovodstvo, koji su objedinjeni u upravi, te sekcije, koje su osnovane po teritorijalnom načelu, a obuhvaćale su područja bivših rajonskih narodnih odbora.
Stvaratelji: (1946 - 1957)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-40 Državne stambene zgrade Narodnog odbora grada Zagreba (stvaratelj)
Napomena: Odluka o predaji zgrada obuhvaćenih Odlukom AVNOJ-a od 21. 11. 1944. na upravu Zemaljskoj banci za Hrvatsku
Naredba o prijelazu stambenih zgrada I gradilišta mjesnog značaja pod upravu mjesnih odnosno gradskih narodnih odbora (NN138/1946)
Skraćeni zapisnik IX. redovnog zasjedanja Gradskog narodnog odbora u Zagrebu održanog na dan 3. veljače 1947. u Gradskoj vijećnici (SGGZ br. 6/1947 str. 71-72)
Rješenje o likvidaciji Gradske uprave državnih stambenih zgrada u Zagrebu (SGGZ br. 4/1948 str.21)
Skraćeni zapisnik III. redovnog zasjedanja skupštine Gradskog narodnog odbora u Zagrebu, održanog na dan 17. siječnja 1948. u Gradskoj vijećnici (SGGZ br. 4/1948 str. 26-27)
Rješenje (SGGZ br. 28-31/1952)
Pravila o organizaciji i poslovanju «Državnih stambenih zgrada» ustanove za održavanje i upravljanje državnim stambenim fondom u gradu Zagrebu (SGGZ br. 28-31/1952)
Uredba o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ br. 29/1954)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6222
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica