Facebook
Naziv: Državne stambene zgrade Narodnog odbora grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-40
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: DSZ (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1957 (Stvaratelj gradiva prije osnivanja Privremene uprave državnih stambenih zgrada u Zagrebu krajem 1946. godine je Odjel uprave zgrada Direkcije za upravu zgrada pri Zemaljskoj banci za Hrvatsku.)
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 48 knj. ; 83 kut.
Odgovornost: Državne stambene zgrade Narodnog odbora grada Zagreb (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nije poznato kada je ovaj fond preuzet u Arhiv. Fond je osnovno sredila i arhivistički popis izradila Slavojka Šadek.
Sadržaj jedinice: Ovaj fond se sastoji od slijedećih serija: Gradska uprava državnih stambenih zgrada (1946–1948), Poduzeće državnih stambenih zgrada I. rajona (1948–1952), Poduzeće državnih stambenih zgrada II. rajona (1948–1953), Poduzeće državnih stambenih zgrada III. rajona (1948–1952), Poduzeće državnih stambenih zgrada V. rajona (1948–1952), Poduzeće državnih stambenih zgrada VI. rajona (1948– 1952) i Državne stambene zgrade (1952-1957).
U gradivu su sadržani podaci o konfisciranim zgradama i zemljištima, kao i o onima pod sekvestrom ili privremenom upravom tim nekretninama, odnosno podaci koji upućuju na provedbu postupaka od strane drugih državnih tijela. Fond sadrži vrlo vrijedne podatke o vlasničkim odnosima nad stambenim zgradama, koji su interesantni prvenstveno građanima radi ostvarivanja određenih prava i interesa, ali mogu poslužiti i za znanstvena istraživanja stambenih prilika u Zagrebu u prvih desetak godina nakon 2. svjetskog rata. Osim navedene dokumentacije vezane uz propisima utvrđene funkcije stvaratelja, fond sadrži financijsku i personalnu dokumentaciju zaposlenika, te osnovne dokumente o osnivanju, reorganizaciji, likvidaciji i ukidanju stvaratelja fonda.
Izlučivanju: Izlučivanje bezvrijednog registraturnog gradiva obavljeno je u veljači 1978. godine na prijedlog komisije u sastavu Marijan Rastić, Feliks Močaj i Slavojka Šadek.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Plan sređivanja je utemeljen na organizacijskim promjenama kod stvaratelja. Formirane su serije koje prate navedene promjene, i to: Gradska uprava državnih stambenih zgrada, Poduzeće državnih stambenih zgrada I. rajona, Poduzeće državnih stambenih zgrada II. Rajona, Poduzeće državnih stambenih zgrada III. Rajona, Poduzeće državnih stambenih zgrada V. Rajona, Poduzeće državnih stambenih zgrada VI. Rajona i Državne stambene zgrade. Unutar serija su podserije formirane tako da su na početak stavljena registraturna pomagala, nakon kojih slijede urudžbirani spisi i na kraju predmetni spisi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu. Gradivo je uglavnom dostupno, osim u slučaju dokumentacije (personalni spisi i isplatne liste) koja sadrži osobne podatke. Takvi su podaci dostupni 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15637
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica