Facebook
Naziv: Narodni odbor grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-37
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: NOGZ (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1963
Arhivske jedinica: 669.53 d/m
Tehničke jedinica: 1616 knj. ; 5320 kut. ; 6 fasc. ; 4 svitak
Odgovornost: Narodni odbor grada Zagreba (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Arhivski fond Narodni odbor grada Zagreba je sadržajno vrlo obiman i izuzetno složene strukture. Sastoji se od zapisnika sjednica Narodnog odbora, njegovih vijeća i pomoćnih tijela, zatim sjednica Izvršnog odbora kao izvršnog tijela, te sjednica ostalih kolegijalnih tijela po pojedinim upravnim oblastima. Upravna tijela Narodnog odbora grada Zagreba su stvarala vlastito gradivo, koje se sastoji najvećim dijelom od urudžbiranih spisa, ali djelomice i predmetnih spisa. Česte promjene upravnog ustrojstva stvaratelja rezultirale su i složenom razdiobom gradiva na podfondove, serije i podserije.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-37/V - 1 Narodni odbor grada Zagreba (vodič)
Opća napomena: Arhivsko gradivo Narodnog odbor grada Zagreba, zajedno s gradivom njegovih izvršnih (Izvršni odbor) i upravnih tijela (odjeli, povjereništva, savjeti, sekretarijati, komisije, uprave i sl.) čini jedinstveni arhivski fond složene strukture (s brojnim podfondovima, serijama i podserijama). S obzirom na svoje djelatnosti i funkcije Narodni odbor grada Zagreb kao predstavničko tijelo i njegova izvršna i upravna tijela predstavljaju stvaratelje od najvećeg značenja za grad Zagreb, koji je glavni i najveći grad Republike Hrvatske. Arhivsko gradivo nastalo njihovim radom omogućava cjelovit i pouzdan uvid u široki spektar djelatnosti karakterističnih za najveći i glavni grad jedne države, odnosno federalne jedinice u sastavu bivše države, koji ujedno predstavlja i gravitacioni centar šire okoline. Evidencijska vrijednost gradiva sadržana je u dokumentima, kojima se utvrđuje politika, ciljevi i način obavljanja niza djelatnosti od urbanog planiranja, svih gospodarskih aktivnosti (industrija, poljoprivreda, zanatstvo, trgovina, turizam, ugostiteljstvo itd.), komunalnih djelatnosti, izgradnje infrastrukturnih i svih drugih više ili manje značajnih objekata, prometa, pa do društvenih djelatnosti kao što su zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, kultura, umjetnost i sport. Postoji vrlo veliki interes javnosti, u prvom redu znanstvenih i kulturnih djelatnika za uvid u činjenice sadržane u gradivu, jer ono sadrži mnoštvo podataka značajnih za istrživanje različitih aspekte gradskog života, razvoja grada i njegovog stanovništva. To se gradivo koristi u povijesnim, povijesno umjetničkim, kulturološkim, politološkim, ekonomskim, demografskim, sociološkim, pravnim i drugim znanstvenim istraživanjima. I u obrazovnim djelatnostima se gradivo koristi kako bi se prvenstveno najmlađi naraštaji Zagrepčana, ali i svi drugi građani, upoznali s poviješću svoga grada. Korištenjem gradiva građani, ali i pravne osobe, ostvaruju zaštitu svojih prava i interesa u svezi s imovinsko-pravnim odnosima (nasljeđivanje, promet i uknjižba nekretnina, stambeni poslovi i sl.), financijama (porezna i druga slična potraživanja i davanja), osobnim stanjima (matičarstvo, bračni i obiteljski odnosi), obrazovanjem, zapošljavanjem i mirovinskim osiguranjem (pribavljanje dokaza o stečenim kvalifikacijama, radnom iskustvu i uplaćenim doprinosima) itd.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15634
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica