Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Maksimir (fond)
Signatura: HR-DAZG-904
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Povijesni nazivi: Narodni odbor općine Maksimir (1953 - 1962) (hrvatski)
Razdoblje: 1953 - 1962
Arhivske jedinica: 47 d/m
Tehničke jedinica: 220 knj. ; 428 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Maksimir (stvaratelj) (1953 - 1962)
Povijest jedinice: Fond Narodni odbor općine Maksimir preuzet je u Državni arhiv u Zagrebu u dva navrata, i to: prvo preuzimanje izvršeno je 1986. od Skupštine grada Zagreba za gradivo nastalo od 1953. do 1957., a preostalo gradivo preuzeto je 2000. od Gradskog ureda za opću upravu. Fond je početkom 2001. prenesen iz Opatičke 29 u Utrine, Avenija Dubrovnik 36. Obradu i opis gradiva obavila je arhivistica je Ivana Prgin 1998. Reviziju i unutarnji raspored registraturnih cjelina obavio je arhivist Ivan Pupić Bakrač 2009. i izradio sumarni inventar. Gradivo Narodnog odbora općine Maksimir sređeno je sukladno arhivističkim načelima i propisima, poštujući registraturni ustroj stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora općine Maksimir 1953-1962, knjige i spise općih poslova, a čine ih urudžbeni zapisnici i imenska kazala 1953-1962, te spisi koji su se odnosili na tekuće poslove koji sadrže rješenja, odluke, odobrenja, molbe, žalbe, uputstva i slično 1953-1962, zatim personalnu dokumentaciju koju čine personalni dosjei 1953-1962. i rješenja za zasnivanje i prestanak radnog odnosa za 1962, matične knjige službenika 1959-1962, glavne knjige poreznih obveznika, glavne pomoćne knjige industrijske ambulante (tvornica tekstila Nada Dimić), rasporede poreza na dohodak, dnevnike naplate poreza i slično 1953-1962, građevinske, lokacijske i uporabne dozvole 1953-1962, spise građevinske inspekcije (građevinski prekršaji, nedozvoljena gradnja) 1958-1962, dozvole za otvaranje i zatvaranje obrta, dosjee poduzeća 1953-1962, kupoprodajne i druge ugovore 1953-1962, dodjele zemljišta 1953-1962, spise nacionalizacije i konfiskacije 1959-1962, zatim dokumentaciju koja se odnosila na stambene poslove kao što su, među ostalim, dodjele i zamjene stanova, ugovori o korištenju stana i slično 1958-1962, spise stambene uprave 1953-1959, te gradivo koje se odnosilo na socijalnu problematiku koju čine usvajanja i starateljstva 1959-1962.
Izlučivanju: Odabiranje/izlučivanje nije obavljeno
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon konačnog sređivanja unutarnju strukturu fonda čini gradivo grupirano u osam cjelina, i to: zapisnici sjednica, odjel za opće poslove, personalni odsjek, odjel za privredu, odjel za građevinarstvo i komunalne poslove, odjel za stambene poslove, stambena uprava, odjel za financije te odjel za socijalni rad.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Gradivo se može objavljivati i umnožavati na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 105/1997) i Pravilnika o radu čitaonice Državno arhiva u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro očuvano s obzirom na često korištenje i prenošenja u čitaonicu arhiva. Pohranjeno je u klimatizirano spremište.
Obavijesna pomagala: DAZG-904/SI - 1 Narodni odbor općine Maksimir (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Spremište Državnog arhiva u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Opća napomena: Gradivo je izvorna dokumentacija lokalnog značenja koja se može koristiti za različite društvene potrebe kao što je, između ostalog, rješavanje vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih osoba (građevinske dozvole, kupoprodajni ugovori i drugo). Gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike, te kulturne i prosvjetne djelatnosti općine Maksimir, a brojni podaci moći će se koristiti i za kulturokoška i povijesna istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16113
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica