Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Medveščak (fond)
Signatura: HR-DAZG-905
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Povijesni nazivi: Narodni odbor općine Medveščak (1953 - 1962) (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1962
Arhivske jedinica: 55 d/m
Tehničke jedinica: 146 knj. ; 488 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Medveščak (stvaratelj) (1953 - 1962)
Povijest jedinice: Fond Narodni odbor općine Medveščak preuzet je u Državni arhiv u Zagrebu u dva navrata, i to: prvo preuzimanje izvršeno je 1986. od Skupštine grada Zagreba za gradivo nastalo od 1953. do 1957., a preostalo gradivo preuzeto je 2000. od Gradskog ureda za opću upravu. Fond je početkom 2001. prenesen iz Opatičke 29 u Utrine, Avenija Dubrovnik 36. Obradu i opis gradiva, te unutarnji raspored registraturnih cjelina obavio je arhivist Ivan Pupić Bakrač 2001 i izradio sumarni inventar. Gradivo Narodnog odbora općine Medveščak sređeno je sukladno arhivističkim načelima i propisima, poštujući registraturni ustroj stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora općine Medveščak od 1953. do 1962., knjige i spise općih poslova koje čine urudžbeni zapisnici i imenska kazala od 1953. do 1962. te gradivo koje se odnosilo na tekuće poslove, a čine ga rješenja, odluke, odobrenja, molbe, žalbe, uputstva i drugo od 1953. do 1957., personalne dosjee od 1953. do 1962., obrte spise koji sadrže molbe i rješenja za otvaranje i zatvaranje obrta, dosjee obrtnika te registre privatnih obrtnih radionica od 1953. do 1962., zatim računovodstvenu dokumentaciju koju čine rasporedi poreza, isplatne liste, izvještaji, završni računi, budžeti narodnog odbora, dosjei poduzeća, kupoprodajni i drugi ugovori, dodjele zenljišta i slično od 1953. do 1962., građevinske, lokacijske i uporabne dozvole od 1958. do 1962., dokumentaciju koja se odnosila na stambene poslove, s sadrži dodjele i zamjene stanova, ugovore o korištenju stana i slično od 1958. do 1962., knjige i spise stambene uprave od 1954. do 1959. te gradivo koje se odnosilo na socijalnu problematiku koju čine spisi komisije za zaštitu djece i omladine od 1953. do 1956.
Izlučivanju: Odabiranje/izlučivanje nije obavljeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon konačnog sređivanja unutarnju strukturu fonda čini gradivo grupirano u osam cjelina, i to: zapisnici sjednica, odjel za opće poslove, odjel za privredu, odjel za stambene poslove, stambena uprava, odjel za građevinarstvo i komunalne poslove, odjel za financije, te odjel za socijalne poslove i zdravstvo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Gradivo se može objavljivati i u umnožavati na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 105/1997) i Pravilnika o radu čitaonice Državno arhiva u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro očuvano s obzirom na često korištenje i prenošenja u čitaonicu arhiva. Pohranjeno je u klimatizirano spremište.
Obavijesna pomagala: DAZG-905/SI - 1 Narodni odbor općine Medvešćak (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Spremište Državnog arhiva u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Opća napomena: Gradivo je izvorna je dokumentacija lokalnog značenja koja se može koristiti za različite društvene potrebe kao što je, između ostalog, rješavanje vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih osoba ( građevinske dozvole, kupoprodajni ugovori i drugo ). Gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike, te kulturne i prosvjetne djelatnosti općine Medveščak. Sigurno je, da će se brojni podaci moći koristiti za kulturološka i povijesna istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16114
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica