Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Gornji grad (fond)
Signatura: HR-DAZG-903
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Povijesni nazivi: Narodni odbor općine Gornji grad (1953 - 1962) (hrvatski)
Razdoblje: 1953 - 1962
Arhivske jedinica: 18 d/m
Tehničke jedinica: 56 knj. ; 164 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Gornji grad (stvaratelj) (1953 - 1962)
Povijest jedinice: Gradivo Narodnog odbora općine Gornji grad preuzeto je i Državni arhiv u dva navrata, i to: prvo preuzimanje izvršeno je 1986. od Skupštine grada Zagreba za gradivo nastalo od 1953. do 1957. godine, a preostalo gradivo preuzeto je 2000. od Gradskog ureda za opću upravu. Fond je početkom 2001. prenesen iz Opatičke 29 u Utrine, Avenija Dubrovnik 36. Obradu i inventarni popis gradiva obavila je arhivska tehničarka Iskra Lopotar 2003. Konačno sređivanje te unutarnji raspored registraturnih cjelina obavio je arhivist Ivan Pupić Bakrač 2006. i izradio sumarni inventar.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora Gornji grad te općinskih savjeta i komisija 1953. do 1962., gradivo općih poslova koje čine urudžbeni zapisnici i imenska kazala od 1953. do 1962. te spise koji sadrže rješenja, odluke, uputstva, naredbe, molbe, žalbe i slično od 1953. do 1957., zatim matičnu knjigu službenika od 1953.-1962, personalnu dokumentaciju od 1956. do 1958., obrtne spise i dosjee obrtnika od 1954. do 1961., računovodstvenu dokumentaciju koju čine porezne knjige, budžetske knjige, završni računi, evidencije, isplatne liste, kupoprodajni i drugi ugovori od 1953. do 1961., spise odjela za građevinarstvo i komunalne poslove koji sadrže građevinske, uporabne i lokacijske dozvole od 1958. do 1962., gradivo koje se odnosilo na stabmenu problematiku koje čine dodjele, zamjene i rješenja za stambene i poslovne prostore, dosjee stambenih zgrada, spise stambene uprave od 1954. do1962. te gradivo iz oblasti socijalne politike koje sadrži smještaje u dom, dosjee štićenika, dodjele pomoći, opskrbine, invalidine i slično od 1953. do 1958. Fond još sadrži spise suca za prekršaje za 1955.
Izlučivanju: Odabiranje / izlučivanje nije obavljeno
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon konačnog sređivanja unutarnju strukturu fonda čini gradivo grupirano u osam cjelina, i to: zapisnici sjednica, odjel za opće poslove, odjel za privredu, odjel za stambene poslove, odjel za građevinarstvo i komunalne poslove, odjel za financije, odjel za društvene službe te sudac za prekršaje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivaima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Gradivo se može objavljivati i umnožavati na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 105/1997) i Pravilnika o radu čitaonice Državno arhiva u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano s obzirom na često korištenje i prenošenje u čitaonicu arhiva. Pohranjeno je u klimatizirano spremište.
Obavijesna pomagala: DAZG-903/SI - 1 Narodni odbor općine Gornji Grad (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Spremište Državnog arhiva u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Opća napomena: Gradivo je izvorna dokumentacija lokalnog značenja koja se može koristiti za različite društvene potrebe kao što je, između ostalog, rješavanje vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih osoba (građevinske dozvole, kupoprodajni ugovori i drugo). Gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike, te kulturne i prosvjetne djelatnosti općine Gornji grad. Sigurno je, da će se neki podaci moći koristiti za kulturokoška i povijesna istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16112
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica