Facebook
Naziv: Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1926 - 1946
Normativni nazivi: Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ente Autonomo per le Case Economiche e Popolari di Fiume (1926 - 1936) (hrvatski)
Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Fiume (1936 - 1945) (hrvatski)
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Fiume (1945 - 1946) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zavod je osnovan odlukom Općine Rijeka br. 29 od 27.1.1926. godine na inicijativu Izvanrednog povjerenika za općinu Rijeka i Gradske štedionice pod nazivom Ente autonomo per le case economiche e popolari di Fiume, a konstituirajuća sjednica održana je 31.1.1926. godine. Dobiva status pravne osobe (ente morale) kraljevskim dekretom br. 2166 od 14.11.1926 kojim je prihvaćen i njegov statut.
Statutarne promjene i promjena naziva u Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Fiume dekretom Ministra javnih radova od 9.7.1936., utemeljenim u zakonu br. 1129 od 6.6.1935. o reformi svih zavoda za pučke kuće u zemlji s ciljem ujednačavanja djelatnosti. Nadležnost se mijenja iz gradske u pokrajinsku. Prefekt Kvarnerske pokrajine dekretom br. 1801/Gab. od 12.5.1937.postavio povjerenika za privremenu izvanrednu upravu koja traje do 24.11.1937 kad upravu preuzima novi predsjednik imenovan kraljevskim dekretom od 23.9.1937. Tijekom rata na snazi Zakon br.1224 od 21.8.1940. o djelovanju zavoda za pučke kuće i Nacionalnog konzorcija zavoda za pučke kuće u ratnim uvjetima. U Zavodu zbog odsutnosti predsjednika i direktora dekretom prefekta br. 2855 Gab. od 29.9.1943. postavljen povjerenik čija dužnost traje do 27.11.iste godine kad je dekretom prefekta br. 3238 gab. poništen prethodni, a na dužnsot vraćeni predsjednik i upravno vijeće. Anektiranjem grada Sušaka od strane talijanskih vlasti 1941. Zvod proširuje svoje djelovanje i na to podučje.
Za vrijeme talijanske uprave stvaratelj je pod nadležnošću Ministarstva javnih radova i njegovih tijela, a od 1936. djeluje i posebno državno tijelo koje koordinira, usmjerava i nadzire poslovanje zavoda za pučke kuće, Nacionalni konzorcij zavoda za pučke kuće.
Nakon rata stvaratelj djeluje još kratko vrijeme. U svibnju 1945. Gradski narodni odbor Rijeka dao je preuzeti njegovo poslovanje u svrhu likvidacije. U rujnu iste godine djeluje još bez prave uprave, s povjerenikom na čelu dok se ne postavi nova uprava. U listopadu 1945. (15.10.) postavljena nova uprava, a u prosincu stari statut proglašen nevažećim, no ona i dalje do novog statuta nema prave ovlasti već ga u biti i dalje vodi povjerenik. Iz imena se briše pridjev fašistički pa naziv glasi Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Fiume. Na sjednici Gradskog narodnog odbora od 18.3.1946. odlučeno je da se Zavod ukida odnosno da će izravno biti ovisan o Odjelu tehničkih radova GNO-a. Nisu pronađeni točni podaci o prestanku rada ustanove, dok se u gradivu njeno djelovanje prati do lipnja 1946.
Iako Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka nije bio izravan sljednik Zavoda između njih je u ožujku 1947. izvršena primopradaja poslovanja.
Sjedišta: Rijeka (1926-1946)
Djelatnost: Osnovni slij djelovanja bio je osigurati jeftine i ugodne stanove za velik broj stambeno nezbrinutih radnika i nižih službenika. Osnivanjem Zavoda potaknuta je intenzivna izgradnja objekata kojima je on i investitor i upravitelj. On kupuje i prodaje zemljišne terene, zgrade za prenamjenu u ekonomične objekte, osim stambenih zgrada u predmetu poslovanja ima i izgradnju jeftinih hotela, upravljanje pučkim kućama za račun grada i drugih ustanova. Nakon rata djelatnost svedena na posredovanje u popravcima objekata i naplati najamnina.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema Statutu iz 1926. godine Zavodom upravlja upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i šest članova, imenovanih u većem broju od općinskog vijeća i u manjem od stanara zgrada, koji se biraju na dvije godine. Svake godine vijeće između sebe imenuje potpredsjednika i izvršnog tajnika, a godišnje i jednog financijskog nadzornika kojeg predlaže Ministarstvo narodnog gospodarstva te dva njegova zamjenika. Statut se ne bavi ustrojem ustanove u smislu organizacije poslova i strukture osoblja tek se navodi direktor kao odgovorna osoba i inženjer. Sistematizacija osoblja uređena odlukom upravog vijeća od 20.12.1933. Prema Statutu iz 1936. godine ojačana je uloga državnih i političkih tijela u imenovanjima članova upravnih vijeća. Vijeće broji devet članova čiji mandat traje četiri godine. Vijeće odlučuje o primanju donacija, o kupoprodajama, o građevinskim projektima, donosi interne pravilnike i pravilnike o osoblju kao i druge pravilnike, imenuje službenike, prihvaća završni račun i proračun. Predsjednik upravnog vijeća pravno zastupa Zavod, saziva sjednice i vodi ih, brine o izvršenju njegovih odluka, ptopisuje spise, naddzire rad administracije. Financijsko poslovanje nadzire nadzorni odbor. Nova sistematizacija osoblja donesena je 29.10.1937 Pravilnikom o osoblju a u okviru reorganizacije poslovanja i ureda predočene u povjerenikovom Izvješću o imovinskom i administrativnom preustrojstvu Zavoda iz 1937. godine. Uredi i službe podijeljeni su na ravnateljstvo, upravni i tehnički ured. Daljnje promjene odnose se na promjene Pravilnika o osoblju od 20.6.1938. i novi Pravilnik o osoblju 21.6.1940. s naknadnim promjenama 21.12.1942.
Stvaratelji: (1936 - 1945)
(1926 - 1946)
(1941 - 1945)
(1945 - 1946)
(1926 - 1945)
(1947 - 1949) (Ne radi se o izravnom predniku, ali je stvaratelj djelomično preuzeo njegovo poslovanje, i dokumentaciju.)
Identifikator: HR-DARI/S - 8136
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica