Facebook
Naziv: Državni arhiv u Osijeku
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAOS
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Osijeku
Historijat: Državni arhiv u Osijeku
Status: Javni
OIB/MB: 3014223
Sjedište: Hrvatska Osijek Kamila Firingera 1
Telefon: 031/207-240
Fax: 031/200-337
E-mail: dao@dao.hr
Web: http://www.dao.hr/
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1947.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Politika akvizicija: Državni arhiv u Osijeku preuzima po službenoj dužnosti arhivsko i registraturno gradivo nastalo radom državnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost obavlja na području nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku. Arhiv posjeduje i brojne fondove javnih osoba i obitelji, fondove raznih privatnih organizacija (udruga, poduzeća i dr). i zbirke gradiva o povijesti ovoga kraja koji su većim dijelom prikupljeni otkupom ili poklonom.
Gradivo: Danas se u spremištima Državnog arhiva u Osijeku čuva 1720 arhivskih fondova i zbirki u ukupnoj količini od 7300 d/m. Sačuvano arhivsko gradivo u Državnom arhivu u Osijeku potječe od kraja 17. stoljeća kada su Slavonija, Baranja i Srijem oslobođeni od osmanske vlasti. Osobito je važno gradivo za istraživanje prošlih političkih, upravni i lokalnih prilika, zatim za gospodarstvo, prosvjetu i kulturu, demografiju, crkvene prilike i nacionalne odnose. Treba istaknuti sačuvano gradivo nekadašnjih velikih vlastelinstava, Vukovarskog, Valpovačkog te slabije sačuvano gradivo Beljskog vlastelinstva. Među posebno značajne i u kontinuitetu sačuvane arhivske fondove pripada gradivo Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. do 1945. Posebno valja istaknuti bogate zbirke matičnih knjiga od 1686. do 1945. godine, zatim zbirke karata, projekata i nacrta zgrada. Gradivo do 1848. pisano je na latinskom koji je dotada bio službeni jezik, no postoji znatno gradivo i na njemačkom jeziku u pisanoj kurzivnoj gotici. Od 1848. gradivo je uglavnom na hrvatskom jeziku, nešto manje na njemačkom, te vrlo malo na mađarskom i srpskom jeziku (na ćirilici).
Radno vrijeme: Za stranke i korisnike čitaonice radnim danom od 8 do 15 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku. Korisnici mogu arhivsko gradivo i knjižničnu građu koristiti samo u čitaonici Državnog arhiva u Osijeku.
Opis zgrade(a): Od svog utemeljenja 1947. godine Državni arhiv u Osijeku je bio smješten u osječkoj Tvrđi. Prvotno u Kuhačevoj 27, no ta je zgrada bila je nedostatna da primi svo gradivo, te je Općina Osijek 1971. godine predala Arhivu nekadašnju vojarnu u ulici Kamila Firingera 1. Adaptacija zgrade i preseljenje obavljeno je od 1973. do 1975. godine. Zgrada je građena početkom 18. stoljeća u sklopu izgradnje osječke Tvrđe (završena 1721. godine) kao jednokatnica uglastog oblika u starom baroknom slogu. Ima 2000 kvadratnih metara prostora, od čega na spremište otpada 1500 kvadratnih metara, na radionicu 100 kvadratnih metara, a ostalo su službene i radne prostorije. Godine 1991/92 zgrada je teško oštećena, no zahvaljujući pomoći države, županije i grada, zgrada je obnovljena 1996. godine. Ona je spomenik kulture u sastavu Tvrđe, kao cjelovite zaštićene spomeničke urbane jezgre.
Lokacija: Državni arhiv u Osijeku nalazi se u Tvrđi, u ulici koja nosi naziv njegovog prvog ravnatelja dr. Kamila Firingera, br. 1.
Usluge istraživanja: U sklopu Dokumentacijsko-informacijskog centra Arhiva djeluje i knjižnica. Knjižnicu koriste arhivski djelatnici i korisnici arhivskog gradiva samo u arhivu, bez mogućnosti iznošenja i posuđivanja knjiga. Korisnik se pri dolasku u čitaonicu DAOS prijavljuje odgovornoj osobi, odnosno djelatniku u čitaonici te ispunjava Prijavnicu za korištenje arhivskoga gradiva. Prijavnica se ispunjava na posebnom obrascu na koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja, odnosno svrha korištenja i gradivo koje se traži na korištenje. Čitko i potpuno ispunjenu i potpisanu Prijavnicu korisnik predaje djelatniku u Čitaonici. Prijavnica se ispunjava za svaku novu narudžbu arhivskoga gradiva, odnosno za svaku temu ili predmet istraživanja i vrijedi do kraja istraživanja naručenog gradiva, odnosno do kraja istraživanja određene teme ili predmeta. U slučaju da navedeno traje više od godinu dana, Prijavnica se ponovno ispunjava. Za korištenje gradiva dobro je unaprijed se djelatniku Čitaonici najaviti dolazak, kako bi vas gradivo u Čitaonici već čekalo pripremljeno za korištenje. Prigodom prijave korisnik će dobiti obavijesti o arhivskim obavijesnim pomagalima i arhivskim fondovima i zbirkama koje sadrže podatke za temu istraživanja te o mogućnostima korištenja gradiva i izrade preslika. Potpisom na Prijavnici korisnik se obvezuje da će se pridržavati Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Ostale usluge: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni Zahtjev za prijevremenu dostupnost gradiva. Za izradu preslika potrebno je popuniti Narudžbenicu za izradu preslika. DAOS pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. Za izdavanje prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku. Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.
Identifikator: HR-DAOS / IM 37
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica