Facebook
Naziv: Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DASB
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Historijat: Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Status: Javni
OIB/MB: 3071162
Sjedište: Hrvatska Slavonski Brod A.Cesarca 1
Telefon: 035/446-573
Fax: 035/446-573
E-mail: dasb@dasb.hr
Web: www.dasb.hr
Godina osnutka: 1959.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
Niža tijela: Odjel Nova Gradiška [DASB-ONG]
Odjel Požega [DASB-OPŽ]
Politika akvizicija: Državni arhiv u Slavonskom Brodu preuzima po službenoj dužnosti gradivo središnjih državnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost proteže na području Brodsko-posavke županije i Požeško-slavonske županije. U okviru arhiva djeluje Odjel u Novoj Gradiški i Odjel u Požegi. Arhiv posjeduje i brojne osobne i obiteljske fondove te fondove raznih privatnih organizacija (udruge, poduzeća i dr) koji su većim dijelom prikupljeni poklonom.
Nadležnost: Historijski arhiv u Slavonskome Brodu (od 1997. Državni arhiv u Slavonskome Brodu) osnovan je 16. III. 1959. odlukom Narodnog odbora Kotara Slavonski Brod za područje kotara Slavonski Brod, Slavonska Požega i Nova Gradiška, sa sjedištem u Slavonskome Brodu u Ulici A. Starčevića 8. Nakon osnivanja Arhiva osnovane su i ispostave-sabirni centri u Slavonskoj Požegi i Novoj Gradiški. U razdoblju od l. V. 1961. do 1. I. 1967. Sabirni centar u Slavonskoj Požegi djeluje kao Historijski arhiv. Ponovno je pripojen Historijskom arhivu u Slavonskome Brodu rješenjem Skupštine Općine Požega od 17. XII. 1966. Ukidanjem Narodnoga odbora Kotara Slavonski Brod 1962, pravo osnivača prenijeto je na Skupštinu Općine Slavonski Brod, dok su skupštine općina Nova Gradiška i Slavonska Požega bile njegovi suosnivači. Na zahtjev bivše Skupštine Općine Pakrac i uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske, Historijski arhiv u Slavonskom Brodu svoju je nadležnost u obavljanju arhivske službe proširio 1. VII. 1967. i na područje Općine Pakrac, koja je dotada potpadala pod nadležnost Historijskog arhiva u Bjelovaru. Godine 1991. ukinut je Centar za povijest Slavonije i Baranje u Slavonskome Brodu (ranije Historijski institut Slavonije i Baranje, odnosno Centar za društvena istraživanja Slavonije i Baranje). Gradivo koje je taj centar imao u izvornicima ill preslikama preuzeo je u cijelosti Povijesni arhiv u Slavonskome Brodu 1992, a dijelove je prema područnoj provenijenciji predao odjelima u Novoj Gradiški i Požegi.
Na području Brodsko-posavske županije Arhiv obavlja nadzor nad 245 imatelja registraturnoga i arhivskoga gradiva u količini od 11.127 d/m koje nije preuzeto u Arhiv. Na području Požesko-slavonske županije nadzor nad 135 stvaratelja i 135 imatelja arhivskoga i registraturnoga gradiva s ukupno 4.490 d/m gradiva obavlja Odjel u Požegi.
Gradivo: Državni arhiv u Slavonskom Brodu čuva ukupno 3.231,73 d/m, odnosno 985 arhivskih fondova i zbirki. Od toga u sjedištu ustanove u Slavonskom Brodu ima 414 fondova i zbirki s 1.613,34 d/m arhivskog gradiva. Odjel u Novoj Gradiški ima 219 fondova i zbirki s 617,99 d/m, a Odjel u Požegi 352 a fonda i zbirke s 962,69 d/m arhivskog gradiva.
Najstarije gradivo potječe iz 18 st.
Radno vrijeme: Čitaonica DASB u A. Cesarca br. 1 otvorena je svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DASB.
Opis zgrade(a): Arhiv je 1973. dobio od grada na uporabu secesijsku zgradu u Ulici A. Cesarca 1, gdje se i danas nalazi. Zgrada je izgrađena 1910. u duhu secesije i ima svojstvo spomenika kulture iz razloga što definira urbanistički prostor i urb. arhitektonsku genezu ulice. Umjetnička obrada fasadnog plašta i štuko dekorativne aplikacije na fasadi govore o visokom umjetničkom nivou graditelja. Svojom veličinom i izgledom zgrada je primjerena ambijentu svog okruženja. Posjeduje sve atribute arhitektonsko-umjetničkog oblikovanja secesijskog, stilskog određenja, dekorativno plastičnu obradu fasade i štuko ukrasa i umjetnički rađenu stolariju visokog zanatskog likovnog kvaliteta. Po svom izgledu ide u red kvalitetne secesijske arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj. Lokacija i izgled objekta uz sačuvane okolne objekte, građene na prijelazu stoljeća daju ovom objektu kvalitete. Zbog gore navedenog i predočene dokumentacije donijeto je rješenje o registraciji i upis objekta u knjigu Registra spomenika kulture „IV“ kategorije.
Lokacija: Državni arhiv u Slavonskom Brodu nalazi se u ulici A. Cesarca br. 1, 5 minuta od autobusnog i željezničkog kolodvora. Do Arhiva se može doći pješice, osobnim automobilom.Nalazi se i u blizini glavnog Trga Ivane Brlić- Mažuranić (Korzo).
Usluge istraživanja: Čitaonica raspolaže sa 8 radnih mjesta, opremljeno čitačem mikrofilmova i računalom koje omogućava pristup bazi podataka s opisima arhivskoga gradiva. U Čitaonici se nalaze inventari fondova i zbirki DASB te manja priručna referentna zbirka knjižnog gradiva koja se sastoji od enciklopedija i priručnika, objavljenih pomagala i gradiva, arhivskih časopisa i sl. U Čitaonici se uz arhivsko naručuje i koristi i knjižnično gradivo. Sva su mjesta u čitaonici opremljena priključcima za rad računala tako da korisnici mogu koristiti svoja računala. Osoblje u čitaonicama pruža stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i naručivanju gradiva. Za savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama DASB korisnici se mogu obratiti dežurnom djelatniku u Čitaonici. Istraživanje gradiva za potrebe stranaka naplaćuje se prema Cjeniku DASB.
Ostale usluge: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DASB. • Snimci se u načelu rade iz zaštitnih mikrosnimaka. • Snimci iz dopunskih mikrofilmova dobivenih iz drugih arhiva mogu se izrađivati samo ako za to postoji odobrenje tih arhiva. • Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. • U zahtjevnici, ili na posebnom prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje. • Pojedinome korisniku dopušteno je na fotokopirnom aparatu izraditi 100 kopija tijekom jednog mjeseca. • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DASB koji godišnje odobrava Ministarstvo kulture. • DASB pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. Naknade • Za izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DASB. • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva. • Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva, a prema posebnom ugovoru koji se sklapa sa korisnikom.
Javni sadržaji: U potkrovlju zgrade DASB u Slavonskom Brodu postavljena je tematska izložba arhivskog gradiva za svaku godinu.U Odjelima u Požegi i Novoj Gradiški izložba je također svake godine postavljena na drugu temu ali na raznim lokacijama budući da nemaju osiguran vlastiti prostor.Izložba u Slavonskom Brodu može se besplatno razgledati u radno vrijeme Arhiva. Od ponedjeljka do petka (za vrijeme radnog vremena) Arhiv je otvoren za posjetitelje. Prema dogovoru se u čitaonicama Arhiva organiziraju povijesna, genealoška i druga predavanja i radionice za učenike i studente.
Identifikator: HR-DASB / IM 45
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica