Facebook
Naziv: Zbirka plakata i drugih tiskovina (zbirka)
Signatura: HR-DAPA-799
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Zbirka štampata (1983 - 2006) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima Državnog arhiva u Pazinu)
Razdoblje: 1511 - 1988 (Najveći dio gradiva zbirke nastao je u razdoblju od 1805. do 1940. godine.)
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 1690 kom.
Povijest jedinice: Zbirka je oblikovana u Historijskom arhivu Pazin početkom 1980-ih godina iz gradiva koje je preuzeto zajedno s gradivom koje je 1961. godine restituirano iz Italije i koje je u arhiv preuzeto kao odvojena sadržajna cjelina. Prva osnovna obrada gradiva ovog gradiva provedena je 1983. godine kada je ono osnovno popisano i kartonirano (429 komada, 14 kutija). Do 1990-e godine zbirka je dopunjena značajnom količinom gradiva iz iste akvizicije, koje je izdvojeno prilikom sređivanja fondova okružnih te pazinskih, labinskih, porečkih i rovinjskih kotarskih tijela iz razdoblja Francuske, Druge austrijske i početka Talijanske uprave (do 1921. godine). I nakon 1990-te zbirka je kontinuirano dopunjavana gradivom koje je izdvajano prilikom sređivanja arhivskih fondova, ili je preuzeto u arhiv zajedno s knjižničnom građom. Druga osnovna obrada, u kojoj je iznova popisano svo do tada poznato i objedinjeno gradivo zbirke (1634 tiskovine) provedena je 2006/7. Dio tiskovina je restauriran, a sve su tiskovine izvađene iz kutija, izravnate i odložene u namjenske ladičare. Dopune zbirke objedinjene u razdoblju od 2008. do 2011. (oko 100 komada) su za sada u postupku restauracije i obrade.
Način preuzimanja: Najveći dio gradiva preuzet je unutar gradiva koje je 1961. godine restiuirano iz Italije, a koje se u Knjizi akvizicija (1964-2004) navodi pod brojevima 4-16 (detaljnije vidi: HR-DAPA-24 Istarsko okružje u Pazinu, odnosno HR-DAPA-28 Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču). Podaci o akvizicijama ostalog gradiva nisu poznati.
Sadržaj jedinice: Najopsežniji dio zbirke (oko 1060 komada, uglavnom okružnica, proglasa i dekreta) čine plakati i tiskovine koje su izdavala upravna tijela.
Iz razdoblja Mletačke uprave (do 1797) u zbirci se čuva ukupno 13 tiskovina, među kojima odluke i obavijesti Vijeća desetorice (1734), Vijeća Četrdesetorice (1782, 1783), mletačkog Magistrata za ubiranje javnih prihoda (1737, 1779), uprave Mletačkog arsenala (1784), Rašporskog kapetanata (1753) i Općine Valtura. Među najstarijim gradivom zbirke zasebnu sadržajnu cjelinu čini skup fizički povezanih stampata pulskih biskupa (1511/1778).
Iz razdoblja Prve austrijske uprave (1798-1805) u zbirci se nalaze ukupno 42 okružnice i objave Privremene vlade za Istru u Kopru.
Među okružnicama središnjih državnih tijela iz razdoblja Francuske uprave (1805-1813) značajan dio potpisuju Napoleon I i potkralj Italije Eugen Napoleon, ali i ministarstva pravosuđa, unutrašnjih poslova i financija Kraljevine Italije, a manji dio pokrajinska tijela Civilni magistrat (građansko poglavarstvo) za Istru u Kopru (Angelo Calafati), Prefektura Istarskog departmana te Financijska uprava (nadzorništvo) istarskog departmana. Među ovim gradivom čuva se i Pravilnik o bilježništvu iz 1807. godine, te nekoliko odluka vezanih uz ustroj i rad bilježnika u francuskom razdoblju.
Dio upravnog gradiva iz razdoblja Druge austrijske uprave (1813-1918) odnosi se na objave i odluke Cara (Ferdinand I i Franjo Josip I) i carske obitelji te središnjih državnih tijela (ministarstava). Značajnu količinu čine tiskovine pokrajinskih upravnih tijela (Privremene vojno-civilne uprave za Iliriju (1813/1814), te Vlade (namjesništva) za Primorje u Trstu (1814/1918), resornih pokrajinskih tijela (Financijske direkcije za Primorje i Dalmaciju, Policijske uprave Primorja u Trstu, Pokrajinske sanitarne komisije u Trstu i dr.) te okružnih tijela (okružnih kapetanata u Trstu i Rijeci) i kotarskih tijela (kotarskih poglavarstava u Poreču i Pazinu). Među ovim gradivom se nalazi i manji broj okružnica i stampata koje su u razdoblju Druge austrijske uprave izdala općinska tijela (Grožnjan, Motovun, Pazin, Poreč, Rovinj, Vrsar). Sadržaj najvećeg dijela svog navedenog gradiva odnosi se na policijske potrage (opisi bjegunaca i dezertera, popisi ukradene robe), kontrolu prometa oružjem, duhanom, solju, uljem i drugim proizvodima, oglašavanje izmjena u pojedinim propisima ili odredbama, obavijesti vezane uz poreze te državne i ratne zajmove, okružnice o regrutaciji, kao i propise, okružnice i dekrete vezane uz zaposlenja u državnoj službi (opće odredbe, dekreti o imenovanjima viših državnih službenika i dr.).
Uz tiskovine koje su objavila centralna državna tijela Kraljevine Italije (kralj Vitorio Emanuelle III, Vlada i njezin predsjednik Mussolini, ministarstava i druga tijela središnje državne uprave (Financijska uprava u Rimu, uprava Državnog monopola i dr.), tiskovine upravne provenijencije iz razdoblja Talijanske uprave (1918-1943) najvećim su dijelom povezane s radom istarske pokrajinske administracije (Uprava za Austro-Ilirsko primorje u Rimu (1918.), Gubernij Julijske krajine u Trstu (1918/1919), Civilni komesarijat Julijske krajine u Trstu (1919/1920), Pokrajinska administracija za Istru u Puli i Prefektura Istre u Puli, Financijska uprava za Istru u Puli, te druga pokrajinska resorna tijela (savjeti, komisije), 1923/1943). U ovom dijelu zbirke nalaze se tiskovine civilnih komesarijata u Poreču i Pazinu te značajna količina tiskovina talijanskih općina (najviše Buje i Labin), kao i tiskovine lučkih kapetanija u Trstu, Rijeci i Puli (1929/1938).
Upravno gradivo nastalo nakon 1945. godine zastupljeno je s nekoliko tiskovina.
Tiskovine povezane s pravosuđem i radom sudova (18 kom.) nastale su u razdoblju od 1809. do 1943. godine, a najviše ih se odnosi na odredbe i dekrete objavljene pri Prizivnom (apelacijskom) sudu Unutarnje Austrije u Klagenfurtu (1809/1817). Ostali sudovi zastupljeni su s po jednom tiskovinom: Prizivni privremeni sud u Ljubljani (1816), Zemaljski i kazneni sud u Trstu (1829), Okružni (porotni) sud u Rovinju (1850), Specijalni sud za zaštitu države u Trstu (1943).
Tiskovine vojnih jedinica i postrojbi (oko 120 kom.) nastale su u razdoblju od 1806. do 1945. godine najvećim dijelom pri austrijskim vojnim tijelima (Mornarički admiralat, kapetan Tvrđave u Puli, zapovjedništva pojedinih jedinica u Tstu, Gorici, Gradecu i Gracu) i talijanskim vojnim tijelima (vrhovna zapovjedništva zrakoplovstva (Rim) i mornarice (Rim, La Spezia), glavni štabovi kopnene vojske, artiljerije i inžinjerije u Trstu, zapovjedništva vojnih kotareva u Trstu i Puli, Zapovjedništvo teritorijalne obrane u Trstu, Dobrovoljna milicija za sigurnost države (Rim), te pojedine jedinice, među kojima i legija „Istra“). Među ostalim tiskovinama treba spomenuti jedan proglas kapetana Lazarića (1815), proglas 43. istarske divizije (1945) te naredbu Savezničke vojne uprave u Trstu (1945) o isključenju fašista iz državnih i drugih službi.
Tiskovine obrazovnih ustanova (30-ak kom.), među kojima i gradivo Škole (instituta) za primalje u Trstu (1843/1913), trgovačke škole u Gorici (1911/1915), Poljoprivrednog instituta i škole u Poreču (1913) te Poljoprivredne škole u Pazinu (1923/1938), uglavnom se odnose na obavijesti o upisu učenika.
Od ukupno 310 tiskovina objavljenih pri kulturnim ustanovama, opsežne sadržajne cjeline čine programi kino-predstava Kinematografa u Poreču (1910/1913, 295 kom.), na temelju kojih je moguće ostvariti iznimno dobar uvid u kino repertoar porečkog kinematografa te ukupno 13 stampata (1890/1913) kazališta „Verdi“ u Poreču.
Među 40-ak tiskovina gospodarskih i financijskih subjekata (1851/1943) s više komada su zastupljeni Trgovačka i industrijska komora za Istru u Rovinju (1860/1876), Zavod za unapređenje sitne industrije u Trstu, Istri i Kvarneru (1923/1926), Pokrajinska poljoprivredna zadruga Pula (1939/1943).
Među tiskovinama društveno-političkih organizacija i sindikata (1911/1988) nalazi se 1 poziv glasačima Nacionalne stranke (Poreč, 1911.), 2 tiskovine Pokrajinskog političkog odbora Socijalističke stranke (Poreč, 1913), jedna obavijest Odbora za proslavu dobrovoljaca i bivših iredentista (1919), pozivi i objave Nacionalne fašističke stranke (Rim, 1938/1941, 5 kom), 2 poziva Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske (1944) i dr.
Među 20-ak tiskovina društava, udruga i udruženja nalaze se tiskovine Planinarskog društva Učka („Monte Maggiore“) iz Poreča (1909), Gimnastičkog društva Parentina (1911/1913) i Dobrotvornog društva u Bujama (1925/1929).
Uz već spomenute stampate pulskih biskupa (1511-1788), tiskovinama koje se odnose na vjerske ustanove pripada još jedan tiskani blagoslov za teška vremena, objavljen 1861. pri Tršćansko-koparskoj biskupiji.
Dopuna: Očekuju se i daljnje dopune.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: plakati ; Program ; sitni tisak
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Do broja 1634 su tiskovine uglavnom sređene kronološkim redom (gradivo obrađeno zaključno s 2007. godinom) i odložene prema broju pod kojim su evidentirane.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Tiskovine iz zbirke dostupne su sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski ; francuski ; njemački ; slovenski ; hrvatski ; srpski (1 komad)
Pisma: latinica (pretežno); njemačka gotica ; ćirilica (srpska) (1 komad)
Obavijesna pomagala: DAPA-799/AI - 1 Zbirka plakata i drugih tiskovina (analitički inventar)
DAPA-799/P - 1 Zbirka štampata (popis)
Restauracija: Dio tiskovina je restauriran.
Identifikator: HR-DAPA/AJ 11057
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica