Facebook
Naziv: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre (fond)
Signatura: HR-DARI-1
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ZsMI (hrvatski)
Usporedni nazivi: Dieta Provinciale del Margraviato dell'Istria (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: Z - 001 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1861 - 1918
Arhivske jedinica: 155.34 d/m
Tehničke jedinica: 177 knj. ; 1409 kut. ; 1 kom. ; 59 sv.
Odgovornost: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u DAR 1948. i 1952. godine. Nije uvedeno u knjigu akvizicija, koja se tada još nije vodila, ali je upisano pod brojem 1 u Opći inventar DARI. Primopredajni zapisnik ne postoji, a gradivo je osnovno popisano u Arhivu nedugo nakon preuzimanja. Taj popis objavljen je u Vjesniku Historijskog arhiva u Rijeci, Sv. V. iz 1959. Godine 1998. fond je arhivistički sređen.
Sadržaj jedinice: Fond je osnovno podijeljen na podfondove Tajništvo, Pisarnica, Knjigovodstvo, Blagajna, Komisije Zemaljskog sabora i Razno. Prva četiri nastala su radom relativno samostalnih ureda, dok su peti i šesti podfond formirani radi dosljednosti u formiranju cjelokupne strukture fonda. Od registraturnih pomoćnih knjiga cjelovito su sačuvani urudžbeni zapisnici i kazala Pisarnice i Knjigovodstva. Ostale knjige Pisarnice sadrže očevidnike dnevnih redova općinskih sjednica, dok se sadržaj ostalih knjiga Knjigovodstva odnosi na različite entitete za koje je stvaratelj vodio knjigovodstvo (Zemaljski fond /Fondo provinciale/, Poljoprivredni fond /Fondo Agrario provinciale/, Fond vatrogasaca /Fondo vigili/, Fond bratovština /Fondo confraterne/, Pokrajinski školski fond /Fondo scolastico provinciale/ te Zavod za zemljišne kredite /Istituto di credito fondiario/).
Među knjigovodstvenim knjigama nalaze se još katastici škola i učitelja. Blagajničke knjige su fragmentarne, sačuvane su samo dvije knjige pologa i jedno kazalo protjeranih. Spisi koje je vodilo Tajništvo sadrže zapisnike sjednica Sabora od 1861. do 1910., zapisnike sjednica Odbora za sve godine od 1861. do 1918. te zapisnike sjednica Zemaljske upravne komisije od 1916. do 1918. godine. Pisarnica je vodila prezidijalne spise te opće spise razvrstane na kategorije i podkategorije, koji su svi razmjerno cjelovito sačuvani. Detaljni klasifikacijski sustav općih spisa objavljen je na stranicama 12 do 19 sumarnog inventara fonda.
Opći spisi knjigovodstva i blagajnički spisi su samo fragmentarno sačuvani. Kao posebnu, jedinu, seriju u podfondu Komisije Zemaljskog sabora fond sadrži spise Komisije za kompromis (Commissione al compromesso) 1908-1913, važan izvor za razumijevanje političkih odnosa u Pokrajini.
Izlučivanju: Obzirom na jedinstvenost fonda tijekom sređivanja izlučeni su samo četvrti i daljnji primjerci umnoženih spisa ili neispunjenih obrazaca. Komisijski su izlučene tri knjige pošte, jedan dnevnik objava i jedan nedovršeni urudžbeni zapisnik iz 1861-1862 zato jer je isti bio prepisan u nove knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je tijekom druge polovice 90-ih godina 20. stoljeća, uz maksimalno poštivanje prvobitnog reda stvorenog u registraturi, sredila arhivistica Ines Krota. Ona je 1998. izradila i sumarni inventar fonda, koji se u 'ARHiNETU' može pogledati u PDF formatu. Uz sumarni inventar Ines Krota je izradila i Popis nacrta javnih i privatnih objekata, karata i sličnog te Popis tiskovina (brošure, novine, letci i slično), koji čine sastavni dio sumarnog inventara.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Budući da se gradivo ne nalazi na lokaciji u kojoj je čitaonica DAR-a, mole se korisnici da narudžbe gradiva izvrše najmanje jedan dan ranije.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Mikrofilmski su snimljeni stari inventar fonda, zapisnici sjednica Sabora 1861-1869, 1883- 1910, zapisnici sjednica Odbora 1862-1916 te djelomično sjednice Zemaljske upravne komisije Markgrofovije Istre 1917-1918. U tijeku je mikrofilmiranje registraturnih pomoćnih knjiga, urudžbenih zapisnika i kazala urudžbenih zapisnika.
Jezici: talijanski ; hrvatski ; njemački ; slovenski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-1/SI - 1 Zemaljski sabor Markgrofovije Istre (sumarni inventar)
DARI-1/SI - 1 Zemaljski sabor Istre (sumarni inventar)
DARI-1/V - 2 Zemaljski sabor Istre (vodič)
Restauracija: U tijeku sređivanja izvršena je restauracija najoštećenijih spisa, 179 komada kategorije X/4 iz 1890. godine.
Napomena o dopunskim izvorima: Najvažniji dopunski izvor je fond c.k. Namjesništva za Austro - Ilirsko primorje u Državnom arhivu u Trstu (Archivio di Stato Trieste, fond I.R. Luogotenenza per il Litorale).
Identifikator: HR-DARI/AJ 11670
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica